Finnish Value Pack

Apuohjelmat

Apuohjelmat on siirretty toolpalette tyyppiseen dialogiin. Dialogista valitaan toiminto ja sen jälkeen seurataan komentorivin ohjeita. Yläreunan hakukenttään voi kirjoittaa merkkijo-non joka suodattaa näkyviin vain ne toiminnot joista ko merkkijono löytyy.

Tason nimi Toimintoa voidaan käyttää valikolla digitoidun elementin tason selväkielisen nimen kyse-lyyn.

Päivitä tasonimien selitykset

Päivittää tasonimien description kentän arvon vidtasot.txt tiedostosta. Lisäksi tasonimien tooltip-valintojen käyttö.

Aseta taso

Näillä toiminnoilla voi muokata tason asetuksia. Asetustiedot annetaan osoittamalla tai kir-joittamalla. Lisäksi tason kohteille voidaan asettaa bylayer-ominaisuudet tai koko kuvalle bylayer-ominaisuudet.

Tason näkyvyys

Tasojen jäädyttämiseen (freeze) ja sytyttämiseen (thaw) liittyvät toiminnot.

Siirrä kohteita

Näillä toiminnoilla voidaan voi vaihtaa objektin tasoa.

Muuta ominaisuuksia

Tekstien ominaisuuksien muuttamistoimintoja: korkeus/Tyyli/Kulma/Leveys/Sisältö Symbolien ominaisuuksien muuttamistoimintoja: Kulma/Skaala

Valitse

Tekee valintajoukon valitun ominaisuuden mukaan.

FVP Snap

FVP Snapit täydentävät AutoCADin snap valikoimaa.

Koordinaattimerkinnät

Koordinaattimerkintöjen lisääminen suunnitelmaan

Koordinaatistomuutos 2D

Toiminnolla muutetaan kartta koordinaatistosta toiseen siirtämällä, kääntämällä ja skaa-laamalla. Muunnos tehdään vastinpisteiden avulla antamalla kahdelle pisteelle koordinaatit nykyisessä ja uudessa koordinaatistossa.

Laske aloja ja pituuksia

Voit valita yhden tai useamman alueen. Tuloksena saat jokaisen alueen alat ja piirin erik-seen ja kaikkien alojen ja piirien summan.

Korjaa hatch

Toiminnolla korjataan rikkoutuneen hatchin esitystapa. Korjattava kohde valitaan osoitta-malla.

Kuvaruudun kierto

Toiminnolla käännetään näkymää esim. tulostusta varten.

Käännä kohteita viivan suuntaan

Valitse murtoviiva, viiva tai kaari jonka suuntaiseksi haluat TEXT ja/tai INSERT -tyyppisen kohteen kääntyvän. Valitse kohde jota käännetään. Viimeiseksi kysytään käännetäänkö 180 astetta.

Näytä viivan suunta

Näyttää viivan päälle väliaikaisesti piirrettävillä merkinnöillä viivan suunnan.

Käännä 2d-polyline

Kääntää murtoviivan piirtosuunnan. Toimii vain plinetype=2 murtoviivoilla. VID johtokartta ja Kurecad

Käännä virtaussuuntanuolia

Skaalaukset…

Toiminnalla voidaan muuttaa tekstien, symbolien ja viivojen skaalausta.

Pääpistetaulukko

Tulostaa Novapoint linjan pääpisteet taulukkomuotoon

GT-tulostus

Kirjoittaa valitut objektit (murtoviivat) tiedostoon GT formaattiin. Taiteviivat / Pisteet / Linjat / Linjat GT3

3D-toimintoja

3D-offset

Toiminnolla tehdään 3d-murtoviivalle offset. Myös z-siirtymä voidaan antaa.

3D-kartta nollakorkoon

Toiminnolla muutetaan kuvan elementtien z-koordinaatit nollaksi.

3D-murtoviivat tulostettaviksi

Toiminnolla tehdään 3d-murtoviivoista 2d-murtoviivat jolloin niiden viivatyypit näkyvät tu-lostettaessa oikein.

Palauta 3D-murtoviivat

Toiminnolla palautetaan edellä tehty muutos 2d-murtoviivoista 3d-murtoviivoiksi.

3D-murtoviiva pituusleikkaukseen

Kartalla oleva 3D-murtoviiva saadaan tulostettua pituusleikkaukseen. Osoita ensin pituus-leikkaus ja sen jälkeen murtoviiva.

3D-poikkileikkaukset

3D-poikkileikkaukset toiminnolla voidaan ruudulla olevat poikkileikkaukset piirtää mittalin-jalle 3d:nä. Toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi väylämallista tuotetun mittausaineis-ton tarkistamiseen ja tuottamiseen.

Väylämallin taiteviivojen tuottaminen

Yleistä

Novapoint Finnish Value Packin Aputoiminnot -kohtaan on lisätty uusia toimintoja Novapoint Road -moduulin väylämallin taiteviivojen tuottamiseen ja niiden käsittelyyn. Tähän syynä on se, että väylämalli tuottaa useita taiteviivoja joista kaikki eivät ole tarpeen esim. kun aineisto toimitetaan koneohjaukseen. Useat taiteviivat ovat myös erittäin lähellä toisiaan riippuen siitä miten väylämalli on rakennettu.

Tuo taiteviivat IM-tiedostosta

- Tuodaan taiteviivat Inframodel-muotoisesta siirtotiedostosta. Siirtotiedosto on oltava luotuna käyttäen Projekti-muotoista siirtotiedostotyyppiä, eli väylän tiedot ovat Surface -elementin alla (taiteviivat ja pintamalli)

Tuo väylän pohja väylämallista

- Tuodaan aktiivisena olevan väylämallin pohjan taiteviivat kuvaan. Inframodel-tiedosto ei tarvitse olla luotuna.

Siivoa taiteviivat kuvassa

- Taiteviivojen siivoustoiminnot

Kolmioi aineisto - Kolmiointirutiini, jolla voidaan kolmioida ruudulla oleva aineisto (taiteviivat, pisteet, blockit). Kolmionnille voidaan asettaa maksimi sivumitta.

Vie kohteet IM-tiedostoon

- Taiteviiva-aineiston ja pintamallin tallettaminen takaisin siirtotiedostoon. Voidaan valita talletetaanko viivamalliksi vai taiteviivat ja pintamalli -muotoon. Saman toiminnon yh-teydessä voidaan myös määrittää mitä tiedostosta poistetaan.

Tuo kolmioverkko IM-tiedostosta

- Inframodel-tiedostossa olevan kolmioverkon tuonti aktiiviseen dwg-kuvaan (3dface-elementteinä). Siirtotiedosto on oltava luotuna käyttäen Projekti-muotoista siirtotiedos-totyyppiä, eli tiedot luetaan Surface-elementin alta.

Seuraavassa kuvatuilla toimenpiteillä on tarkoitus antaa käyttäjän tarkistaa ja tarvittaessa muokata taiteviivoja. Muokkaus tapahtuu dwg-kuvassa. Uusia toimintoja voidaan hyödyntää mallintamisen eri vaiheissa, lopullinen talletus takaisin Inframodel-tiedostoon on tarkoitus tehdä aineiston luovutusvaiheessa esim. koneohjausaineiston lähtötiedoksi. Seuraavassa kuvattuja toimintoja käytettäessä on syytä huomioida se, että muokatut taiteviivat eivät välttämättä enää vastaa väylämallin laskentaa! Toinen huomioitava asia on se, että tällä hetkellä väylämallin rakennekerrosten määrittelyssä rakennekerros kuvaa ko. rakennekerroksen alapintaa, pl. väylän ylä/alapinta. Tämä tulee ottaa huomioon siirtotiedostoa tuotettaessa. Kyseinen tapa ei vastaa tämänhetken vaatimuksia aineiston hyödyntämisen suhteen ja joka tullaan muuttamaan tarkoituksenmukaiseksi.

- Työvuo:Käyttäjä tuottaa nykyiseen tapaan siirtotiedoston väylämallista (Projekti-muotoinen)

- Käyttäjä voi lukea 3d-taiteviivat kuvaan

- Käyttäjä voi tarkistaa taiteviivat esim. hyödyntämällä 3d-poikkileikkaukset -toimintoa

- Käyttäjä voi muokata taiteviivoja (korjata/lisätä/poistaa/yhdistää) autocadin toiminnoil-la tai hyödyntäen esim. Novapointin Murtoviivojen muokkaus -toolbaria

- Käyttäjä voi kolmioida tarkistetut/muokatut taiteviivat

- Käyttäjä voi tallettaa muokatut taiteviivat ja kolmioverkon takaisin alkuperäiseen siirto-tiedostoon

Taiteviivojen tuottaminen

1. Väylämallin laskennan jälkeen valitaan mittaustietojen kirjoitus ja tuotetaan siirtotiedosto. Kyseinen aineisto voidaan tarkastelua/muokkausta varten lukea aktiiviseen dwg-kuvaan toiminnolla “Tuo Taiteviivat Inframodel-tiedostosta”

2. Taiteviivat voidaan piirtää ruudulle toiminnolla “Tuo taiteviivat IM-tiedostosta”.

Toiminto piirtää taiteviivat dwg-kuvaan.

Taiteviivojen tarkistaminen/muokkaaminen

1. Kun taiteviivat on luettu dwg-kuvaan, voidaan tarkistamista varten tuottaa esim. väylän 3d-poikkileikkaukset.

Taiteviivat tasojakorakenteen alkuosa tulkitaan samasta muunnintiedostosta (…Quadri\Config) jota käytetään mittaustietojen kirjoituksessa, esim. “T00127_1.1 Väylän pohja”. Tätä tasorakennetta hyödynnetään myös tietojen kirjoituksessa.

2. Käyttäjä voi muokata, esim. poistaa tai yhdistää ruudulla olevia murtoviivoja. Esim. väylärakenteen alle kaistojen kohdille tuotettavat viivat on helppo poistaa, myös eri penger/leikkaustilanteisiin siirryttäessä on mahdollista “ohjata” taiteviivojen muodostumista.

3. Aputoimintoihin on myös lisätty siivoustoiminto. Toiminto tutkii taiteviivoja ja niiden välisiä etäisyyksiä sekä pituus- että poikkisuunnassa. Toiminnolle voidaan antaa toleranssi jolla aineistoa siivotaan (esim 0.003m). Yksikäsitteistä arvoa ei voida antaa - aineistosta riippuen on suositeltavaa kokeilla eri arvoja halutun tilanteen saavuttamiseksi.

Päällekkäisten viivojen poisto=samanlaiset viivat toleranssin mukaan poistetaan

Päällekkäisten pisteiden poisto=siivous ulkoa sisällepäin, mikäli viivoissa eri määrä taitteita

Poikkisuunnassa tarpeettomien viivojen poisto=koko turha viiva poistetaan

Poikkisuunnassa tarpeettomien pisteiden poisto=taiteviivaa pätkitään tarvittaessa

4. Ruudulla olevat taiteviivat voidaan kolmioida kuvaan pintamalliksi (3dface) toiminnolla “Kolmioi aineisto”. Toimintoa voidaan käyttää muunkin aineiston kolmionnissa (pisteet, taiteviivat, symbolit) mikäli halutaan vain tarkastella kolmioverkkoa kuvassa. Kolmionti talletetaan tasolle T01202.

Kolmioinnin yhteydessä kysytään kolmionnin sivun maksimipituus. Väylämallin taiteviiva-aineiston yhteydessä tulee taiteviivojen alku- ja loppupää sulkea 3d-murtoviivalla, jotta voidaan käyttää kolmion sivun maksimipituutena lyhyttä arvoa (0.001). Tällöin kolmiointi ei ulotu uloimpien viivojen ulkopuolelle.

Valitaan aineisto ruudulta, ja annetaan kolmion sivun maksimipituus. Saadaan kuvaan taiteviivoja vastaava kolmioverkko.

Taiteviivojen ja kolmioverkon tallettaminen takaisin siirtotiedostoon

1. Kun taiteviivoja on muokattu ruudulla, voidaan halutut taiteviivat ja kolmiot valita alkuperäiseen Inframodel tiedostoon tallettamista varten. Kuvaan luetun aineiston perusteella talletetaan taiteviivojen infraCoding (tunniste) tason perusteella. Esim. tasolla “T00127_1.1 Väylän pohja” olevista viivoista talletetaan tiedot infraCodingilla 127 (Pinnan taite). Lähtötiedoksi (propietary) talletetaan koodi 10090.

2. Mikäli halutaan muokata takaisin tiedostoon talletettavien taiteviivojen koodausta, voidaan muokata autocad-tasoa. Esim. muuttamalla tason “T00127_1.1 Väylän pohja” muotoon “T00153_1.1 Väylän pohja” tallettuu infraCodingiksi 153, eli Päällysrakenteen pohjan kulma. Tason nimeämisessä pitää noudattaa muotoa T<koodi>_[<Pintatunnus><space>]<taiteviivan nimi>. Esimerkiksi tason nimellä T00127_Oikea_levitys saadaan siirtotiedostoon tuotettua geometrialinja jonka infraCoding on 127 ja itse geometrialinja nimi Oikea_levitys.

3. Käynnistetään toiminto “Vie kohteet IM-tiedostoon” ja valitaan alkuperäinen Infra-model-tiedosto. Alkuperäinen tiedosto jää ennalleen, uusi tiedosto talletetaan _u -loppuliittellä. Esim. K1_ayp→K1_ayp_u

4. Toiminnossa on eri talletusasetuksia. IrregularLine/breakline -tyyppisen aineiston käytöstä ei ole ohjeistusta, vaan käytännöt ovat projektikohtaisia.

Tallenna viivamalliksi tallettaa taiteviivat siirtotiedoston Alignment-osioon irregularLine -tyyppisenä geometrialinjana.

Tallenna pintamallin lähtötiedoksi tallettaa taiteviivat Surface -elementin alle sourcedataan. Taiteviivat breakline-tyyppisenä ja pintamalli tin-tyyppisenä.

Pintamalli talletetaan aina Surface -elemetin alle.

Molemmat elementit valitaan osoittamalla ruudulta. Voidaan olla myös tallettamat-ta jompaakumpaa elementtiä. Tällöin ei valita mitään vaan painetaan enter.

Valitse kirjoitettavat taiteviivat, <enter> = ei kirjoiteta taiteviivoja :

Valitse kirjoitettavat kolmiot, <enter> = ei kirjoiteta kolmioita :

Putkimitoitus

Putkimitoitus antaa tuloksen tyypin ja annettujen parametrien mukaan. (virtaama, nopeus, kaltevuus, halkaisija)

Pituusleikkaus

Toiminnolla voidaan piirtää ja muokata väyläpituusleikkaukseen piirrettyjä Water&Sewer –moduulilla luotuja johtoja. Johdot piirretään aluksi normaaliin tapaan pituusleikkaukseen, jonka jälkeen tietoja voidaan poistaa (esim. matkalaation johtomerkinnät), ja piirtää ns. HKR-johtomerkinnät. Toiminto on pituusleikkauskohtainen. Merkintöjen poisto perustuu piirustuksen tasorakenteeseen.

W&S objektit pois

Poistaa kaikki objektit joiden taso on nimetty niin että se on muotoa *_p tai *_pit Tällöin voidaan olemassa olevaan pituusleikkaukseen hakea johtotiedot uudestaan mikäli ne muuttuvat.

W&S johtomerkinnät pois

Poistaa W&S moduulilla luodut johtomerkinnät pituusleikkauksen alaosasta

Piirrä HKR-johtomerkinnät

Piirtää HKR-tyyppiset johto- ja korkeusmerkinnät. Kysytään minimipituus jolle merkintä kir-joitetaan.

HKR-johtomerkinnät pois

Poistaa HKR-tyyppiset johto- ja korkeusmerkinnät

Piirrä johtoharavamerkintä

HKR-merkintöjen siirto.

Piirrä korkeusmerkintä

Piirtää yksittäisen korkeusmerkinnän käyttäjän määrittämään sijaintiin

Poikkileikkaus

Karttakohteiden piirto poikkileikkauksiin

Tällä työkalulla voidaan olemassa oleviin Novapoint poikkileikkauspiirustuksiin tuottaa karttakuvassa olevia taiteviivoja omina pintoinaan. Työkalun toiminta perustuu dwg-kuvassa olevaan tasomäärittelyyn, V-alkuisilta tasoilta haetaan piirettävät tiedot. Työkalu on luonteeltaan geneerinen, poikkileikkauskuviin tuotettavat taiteviivat voivat olla mitä ta-hansa esim. mitattua aineistoa (maastonmuotoilut, rakennukset ym.)

Piirrä korkeusmerkintä

Korkeusmerkinnän piirto poikkileikkaukseen osoitettuun pisteeseen.

Nimiöiden sijoittelu

Valitaan asetettava nimiöblokki ja määritellään sijainnti poikkileikkausraamiin. Valitaan leikkaukset joihin blokki sijoitetaan. Paalulukema tulee automaattiseti poikkileikkauksen mukaisesti.

Paalu-korkeus –tiedon piirto poikkileikkaukseen

Toiminnolla voidaan piirtää murtoviiva paalu-korkeus –tiedoilla. Tiedot luetaan txt-tiedostosta jossa yhdellä rivillä on ensin paalulukema ja sen jälkeen korkeustieto. Korkeus-tiedon kohdalla voi olla tekstiä jolloin teksti tulostetaan ennen ja jälkeen korkojen väliin.

Lisää apuohjelmia


Personal Tools
In Other Languages