Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP1

Utgitt: 1.1.2008

Oppdateringer i Arealplan

SOSI 4.0 er lansert

  • Tegn / endre linje vil nå tegne med BYLAYER også ved endring av eksisterende linjer
  • Søk etter formål i tegning har fått en ny funksjon for eksport direkte til Excel
  • Under linjer finner du nå et nytt menyvalg for å slette egenskaper på linjer
  • Koble formål til grenser er forbedret slik at det ikke lenger er noe problem med kombinasjonen kombinerte formål og store koordinater
  • Hjelpsystemet blir oppdatert Spesielt for norsk versjon
  • Ny konfigurasjon for SOSI 4.0 for linjer, symboler og formål
  • Import og eksport av SOSI versjon 4.0
  • Egenskapene ..KOMM og ..PLANID kan legges enkelt inn på alle formål
  • Ny funksjon for å konvertere planer fra SOSI versjon 3.4 til 4.0
  • Oppdaterte konfigurasjonsfiler for eksport av plan til Virtual Map

NP17.00SP1 - Landskap

Denne serviceoppgraderingen legger til ny funksjonalitet i Novapoint Landskap og bedrer også kvaliteten på eksisterende funksjoner.

Ny funksjonalitet

Høydesetting

Høydesetting er en helt ny gruppe funksjoner i Landskap som hjelper deg å høydesette planer. Funksjonen beregner neste høyde dynamisk basert på helning og avstand fra forrige punkt. Man kan når som helst låse helning eller høyde. Punktene settes ut og en helningspil viser fallet mellom punktene som forholdstall eller prosent.

Det finnes to varianter av funksjonen; 'fra referanse' som beholder første punkt som referansehøyde (f.eks sluk) og 'løpende' som hele tiden setter forrige punkt som referansehøyde(f.eks ramper, veger):

Man har også verktøy for å legge til og redigere punkthøydene og helningspilene:

Visningen kan endres ved å slå på eller av helningspilene.

Innstillingene lar deg velge antall desimaler for helning og høyder, samt at man kan velge om helning skal vises som % eller forholdstall.

Punktene og helningspilene settes ut med med sann høyde og kan lagres til terrengmodellen som grunnlag for kotering el.l.

Navnede oppsett for Påskrift med henvisningspil (Styles)

Det kan brukes flere oppsett for påskrift med henvisningspil samtidig. Hvert oppsett lagres med et navn og oppsettet for henvisningspilen kan skiftes fra en nedtrekksmeny på paletten for påskrift med henvisningspil:

Oppsettene for påskriftspiler er bare gyldige i gjeldende tegning på samme måte som andre 'styles' i AutoCAD, man kan derfor ha forskjellige lagrede oppsett med samme navn i ulike åpne tegninger samtidig uten at disse påvirker hverandre.

Påskriftspiler fra tidligere versjoner er leses av funksjonen og konverteres til oppsettet “Standard” når tegningen åpnes. (Funksjonen må være startet)

Definere oppsett

Oppsettene defineres på samme måte som før. Ved å bruke kun oppsettet standard vil funksjonen fungere helt likt. Ønsker men å lage flere oppsett skriver man et navn i øvre del av instillingsdialogen

'Tool tip'/Felthjelp

'Tool tip' i Novapoint Landskap er kraftig forbedret og kan nå brukes til å se egenskaper på alle typer objekter. Slå på 'Tool tip' fra menyen Landskap→Innstilinger→Tooltip.

Symboler

For symboler vises egenskapene; kode, beskrivelse 1 og beskrivelse 2:

Linjer

For linjer fra linjebiblioteket vises linjenes koder for topologiegenskaper og linjens navn i linjebiblioteket. Når det er lagt beskrivelse på linjer som skal mengdes, vises egenskapene i tillegg; kode, beskrivelse 1, beskrivelse 2 og lengde:

Hvis man også har lagt på %-vis planefordeling vil denne vises istedenfor linjeegenskapene:

Arealer

For arealer viser tooltip arealets; kategori, arealtype, koder for topologiegenskaper, arealstørrelse. Eventuelle plantefordelinger vises også med; plantekortnavn, botanisk navn, lokalt navn, kode, prosent og antall planter.

Endre mengdebeskrivelser og Søk etter arealer i tegning

Oversikten over mengder og beskrivelser kan sendes direkte til Excel (e.l.) med knappen <Lag fil> i dialogen “Endre mengdebeskrivelser”. Mengdene lagres som en .csv fil (tekstfil med semikolon som skilletegn). Hvis man har Excel installert vil denne automatisk bli åpnet i Excel. Menyvalget Landskap→Mengder→Arealberegninger til fil i tidligere versjoer av Landskap er fjernet og erstattes av denne funksjonen.

Generelle rettinger

Konstruer linjer og arealer

Ballbaner i valgfri størrelse

Mulighet for å sette type idrettsanlegg i lagnavn kan skrus på og av.

Tegn rutenett

Defaultverdien for uttegning av rutenettet er satt til 'Ja'.

Linjer

Slett egenskaper på linjer

Dette er et nytt menyvalg som fjerner topologiegenskaper og mengdebeskrivelser fra linjer som er laget med linjebiblioteket.

Vegetasjon

Utsetting av Solitær og Allé

Det er nå mulig å sette inn botanisk navn i lagnavn. Dette er nyttig i forbindelse med bruk av Virtual Map, da man kan styre ett planteslag inn mot samme lag.


Personlige verktøy
Andre språk