Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP2

Utgitt: 27.02.2008

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • Forbedring: Dialogen for instillinger er forbedret og slått sammen til en dialog.
 • Forbedring: Forbedret funksjonalitet for “Teknisk Dokument Eiendom” (TDE).
 • Forbedring: Noen endringer i menyen.

Oppdateringer i Veg

Tegn Horisontalgeometri

 • Konfigurering av tegneoppsett er forbedret. Stabilitetsproblemer er løst og det er nå blant annet mulig å velge farge ved å klikke i et fargekart. Flere nye elementer er nå tilgjengelige for å tegne ut sammen med linjen.
 • Klotoider vil ikke lengre bli tegnet ut som mange små radier når man utfører pek i tegning.

Tegn Vegmodell

 • Skråningsmarkører manglet og ble ikke tegnet riktig i overgang mellom skjæring og fylling. Vegen ble ikke tegnet riktig opp om start eller sluttprofil hadde desimaler.

Tegn Tverrprofiler

 • Linjen for lag i grunnen blir nå brutt om det er benyttet avgrensningslinjer rundt delområder med lag i grunnen.

Tegningsgenerator for tverrprofiler er nå raskere og håndterer tittelfelt riktig.

Tegn Lengdeprofil

 • Linjen for lag i grunnen blir nå brutt om det er benyttet avgrensningslinjer rundt delområder med lag i grunnen.
 • Det er nå mulig å tegne lengdeprofiler fra terrengmodellen med samme layout som for tegning fra vegmodellen.

Vegmodell

 • Tidligere var det slik at dysprenging kun ble satt inn om vegoverflaten var i fjell. Nå vil dypsprenging bli satt inn om den teoretiske flaten for dypsprenging befinner seg i fjell. Dette betyr at det vil bli satt inn dypsprenging på steder hvor det tidligere feilaktig ikke ble satt inn.

 • Dybden til dypsprengingen var tidligere definert fra bunn overbygning, dette er nå endret til topp vegoverflate. Dette betyr at brukeren må øke dybden på dypsregningen for å få samme resultat som før.

 • Avrundinger som tilslutning mot terreng vil nå alltid bli satt inn om dette er valgt.
 • Masseutskifting i kombinasjon med matjord/vegetasjon ga feil mengder, dette er nå rettet.
 • En advarsel vil nå bli gitt om det forsøkes å åpne en vegmodell laget med kommende versjon 17.10 av Novapoint.
 • Feil i forbindelse med export og import av innstillinger for trådmodell er rettet.
 • Mellomprofiler blir nå beregnet ved tangentoverganger til senterlinje og linjer benyttet som flateavgrensning.

Eksporter vegmodell til LandXML som Triangelmodell med knekklinjer

 • En ny LandXML eksport er laget under valget “Prosjekt” i vegmodellens Stikningsdata meny. Valget LandXML (Trimble) vil produsere en fil som inneholder vegmodellen beskrevet som LandXML objektet <surface> og flatekantene vil komme som LandXML objekt <breakline>. Denne LandXML filen kan leses av de fleste programvarer som er i interaksjon med Novapoint. I tillegg kan den leses av mange ulike maskinstyrings program for gravemaskin.

Sporingsanalyse

 • Feilretting og forbedring ved beregning og uttegning av sporingslinjer. Kjøretøy ihht. ny håndbok 017 er lagt til.

Oppdateringer i Novapoint Vegmerking


Alle versjoner

 • improvement: Brukerdialog supplert med funksjonalitet for å snu retning på sperrefelt.


Norsk versjon

 • improvement: Ny linjetype for “Fartshump”

Korreksjoner og forbedringer i Novapoint Bru

Fransk tverrsnittsbibliotek

Et nytt tverrsnittsbibliotek for franske tverrsnitt er inkludert på katalogen: Bridge Professional/Template directory

Alle aktuelle polylinjer blir nå vist i Register Polyline dialogen

Alle polylinjer på det samme profilnummeret vises nå i Register Polyline dialogen.

Feil ved registrering av punkter med punkttype 4-5 er nå rettet

Det er nå mulig å registrere og endre punkter av type 4-5

Riktig språk

Kommandoene på kommandolinjen og teksten i en del dialoger vises nå i det korrekte språket iht. konfigurasjonsfila. Svensk, dansk, norsk og engelsk støttes. En del dialoger og menyvalg vises alltid på engelsk.

Koordinatfeil ved lagring av enkelte tverrsnitt er nå korrigert

Tverrsnittet flytter seg ikke ved gjenopptegning etter lagring for noen meget sjeldne situasjoner som er oppdaget.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Mulighet til å vise flere typer støyverdier
Man kan nå vise følgende verdier for støy etter beregning:

Ldag, Lkveld, Lnatt, Lekv, Lmax, Lden og LmaxNatt

Man kan også lage støykoter i forhold til hver av disse verdiene.

Fritekst navn for veger
Man kan nå oppgi fritekst navn for veger i tillegg til vegreferansen.

Enklere setting av veg/jernbane
Man setter nå spesifikt om en linje skal være veg eller jernbane i dialogen for “Ny veg/jernbane”.

Sammenslåing av verdier for veg og jernbane
Man kan nå beregne veg- og jernbanestøy i samme beregning og få slått sammen resultatene til en felles verdi. Ihht. beskrivelsene i SFTs veileder til støyretningslinjene (kan lastes ned fra Støyveileder), side 47, kan man bruke dette til å behandle flerkildeproblematikk.

Koordinater oppgies i Øst/Nord i stedet for XY
Alle koordinat-betegnelser er endret fra XY til Øst/Nord.

Mulig å velge forskjellige perioder
Man kan nå velge andre perioder enn standardperiodene for beregning av Lden. Det er kun de valgene som er tillatt etter EU-direktiv 2002-49-EC det er mulig å velge, foruten et spesialvalg for å beregne kun to perioder: dag (16 timer)/natt (8 timer).

Eksport/import til/fra Novapoint Støy Powerpack virker igjen
Eksportfilene fra Novapoint Støy til Novapoint Støy Powerpack virket ikke i Novapoint 17.00. Dette er rettet.

Nytt hjelpesystem
All hjelp er oppdatert og lagt ut på http://wikinova.info. Heretter vil dette være eneste brukerveiledning/hjelpesystem.

Kræsj ved åpning av tegning
Enkelte brukere har fått problemer med at programmet kræsjer så fort de kaller en støyfunksjon etter å ha åpnet spesifikke tegninger. Denne feilen er rettet.

“Feil i profilering” ved beregning med refleksjon
Dersom man har to bygninger som ligger helt inntil hverandre (avstand 0m), kan man få en “Feil i profilering” ved beregning med refleksjon. Feilen er rettet.

Utvidet antall terrengpunkt i terrengprofil
Hittil har det vært en begrensning på 1200 punkt i et terrengprofil, før programmet ga melding om “Feil i profilering”. Denne er nå utvidet til 2400 punkt, siden man ved bruk av triangelmodeller som terreng, ofte vil få svært mange punkt i hvert profil.

Manglende fasadepunkt
Under definering av fasadepunkt ble det ikke generert punkt for den siste fasaden til bygninger. Dette er rettet.

X og Y ombyttet
For beregningspunkt har noen steder X og Y-koordinatene vært byttet om. Dette er nå rettet.

Novapoint Fjernvarme

Første versjon av den nye modulen Novapoint Fjernvarme. Inneholder funksjonalitet som forenkler og forbedrer prosjekteringsarbeidet i fjernvarmeprosjekter.

Alle ledninge og objekter lagres i en modell. Helt integrert med Terrengmodellen i Novapoint.

For mer informasjon om menyer og funksjoner, se på Hjelpeteksten

Oppdateringer i Novapoint VA

Forbedret lednings- og grøftegeometri:

 • Tykkelse på ledningsfundament kan oppdateres utfra laveste ledning.
 • Tykkelse på kumbunn kan oppdateres utfra laveste ledning.

Forbedret redigeringsfunksjoner i konstruksjonen:

 • Mulighet for å flytte kummer i plan, uten å flytte ledningene.
 • Enklere å interpolere og sette fall. Flere ledninger kan velges i samme operasjon, både for utvalgte seksjoner og hele strekningen.

Ny, nettbasert hjelp-funksjon.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Symboler

Sporvekselsymboler er modifisert slik at farge og linjetype Bylayer benyttes ved uttegning.


Personlige verktøy
Andre språk