Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10

Utgitt: 23.05.2008

Ny funksjonalitet i Novapoint Basis

Novapoint 17.10 kan installeres på de samme operativsystemene som før, og er nå i tillegg kompatibelt med Microsoft Windows Vista.

Ved triangulering kan nå resultat og kildedata lagres på LandXML-format for videre eksport til stikningsutstyr og andre programmer.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

En ny konfigurasjon for arealtyper og tegneregler er lagt inn i Landskap. Det finnes nå ferdige oppsett for flere varianter arealtyper slik at man kommer raskere i gang. Arealtyper for bl.a. taktilt belegg, barkdekke, vannplanter, elvegrus m.m er også lagt til.

Ny funksjonalitet i Novapoint Veg

Sammendrag

Forbedringer av linjekonstruksjon. Flere muligheter for utforming av overbygning og planum. Et nytt verktøy for å koble sammen vegmodeller i kryss. Tverrprofiler og beregning av overhøyde og breddeutvidelse i henhold til ny håndbok 017. Sensitivitetsanalyse, et verktøy for å vurdere konsekvenser av usikre terrengdata. Enkel oppdatering av tegninger ved endring av vegmodellen. Analyse verktøy innebygget i rundkjøring.

Linjekonstruksjon

 • Nye vegstandarder ihht. ny håndbok 017.
 • Vinkelpunkter kan nå raskt og enkelt endres fra inndatatabellene både horsisontalt og vertikal.
 • Linjer, polylinjer, buer og sirkler tegnet i linjekonstruksjons vertikaltegning kan lagres sammen med linjen og tas vare på. Hjelpelinjene vil forholde seg til Novapoint Skala. Vegplanleggeren kan nå lagre viktig informasjon sammen med linjeberegningen. Viktig! Hjelpelinjene vil kun lagres på tegningsobjektet.
 • Vertikalgeometri vil bli dannet ut fra høydene i en 3D polylinje om det pekes på en 3D polylinje med funksjonen Velg Objekt.
 • Referansepunkter kan nå tegnes ut i tegningen. En innstilling styrer om punktene skal tegnes ut eller ikke.
 • Det er nå mulig å velge om det skal være mulig å endre på referansepunkter i tegningen (gripedit).
 • Koordinater kan tastes inn ved innsetting av vinkelpunkt. X og Y er input i horisontalen, mens profil og høyde er input i vertikalen.
 • Sett inn Linje på Bue, ny mulighet for å dele en sirkelbuer i to deler og sette inn en rettlinje mellom.
 • Funksjonen Sett inn Bue på Linje er nå tilgjengelig i nedtrekksmenyen. Denne funksjonen het tidligere Sett inn Vinkelpunkt og var kun tilgjengelig ved høyreklikk på konstruksjonsentiteten.
 • Funksjonen Strekk element er nå tilgjengelig i nedtrekksmenyen.

Vegmodell

Generelt

Kompabilitet

 • 17.10 vegmodeller er ikke direkte tilbakekompatible. Det er mulig å lagre modeller som 16.30 ind-fil som deretter kan leses inn i 16.30, 17.00 og eldre versjoner. 17.10 har nye muligheter for utforming av overbygning og planum som ikke vil bli inkludert i en 16.30 ind-fil.

Økt kapasitet i dialoger

 • Beregningsintervall (fra 30 til 100)
 • Mellomprofiler (fra 50 til 100)
 • Grunnforhold (fra 30 til 100)
 • Avgrensning mengdeberegning (fra 50 til 100)
 • Avgrensninger av vegoverflater (fra 25 til 100)
 • Overstyring av lengdeprofil (fra 10 til 250)

Normalprofil og vegnormalberegninger

 • Norske brukere vil nå kunne dra nytte av et helt nytt konsept for det som tidligere het avansert vegbeskrivelse. Funksjonaliteten er nå splittet i tre separate komponenter.
 • vegstandard - Her defineres hvilken vegstandard som videre design skal basere seg på.
 • Normalprofil - Vegplanleggeren kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte normalprofiler eller lage sine egne. Normalprofiler settes inn i vegmodellen som basis for videre design.
 • Tverrfall og breddeutvidelse - Beregning av tverrfall og breddeutvidelse er nå en separat prosess skilt fra definering av normalprofil. Dette gjør at vegplanleggeren kan utføre reberegning uten å forårsake uønskede endringer av vegmodellen. Det er økt fleksibilitet med tanke på å velge hvilke flater som ønskes benyttet for henholdsvis breddeutvidelse og tverrfall.
 • Normalprofiler og beregninger er basert på nye norske vegnormaler (Hb 017).

Vegoverflater

 • Ny metode for 'linje som flateavgrensning'. “Helling fra flatebeskrivelsen, høyde fra linjen”.

Overbygning

 • For å unngå horisontal scrolling i dialogen er nå vegoverflatene organisert vertikalt. Fleksible løsninger for kopier og lim inn er introdusert.
 • Muligheter som tidligere var skjult for brukeren er nå klart presentert i dialogen. Vegplanleggeren kan nå enkelt definere indre fyllingsskråninger, skrå overganger i overbygningen og avtrapppinger i overbygningen. Slik avansert overbygning kan nå kombineres med utlagte masser. Tidligere måtte brukeren velge enten eller.
 • Overbygning er nå definert ved hjelp av overbygningstyper (maler). Skal det varieres mellom flere typer overbygning trenger man kun å definere hver overbygningstype en gang.
 • Om vegplanleggeren definerer et gap mellom overbygningstyper vil man få en utkiling i lengderetningen.

Planum

 • For å møte økt krav til mer detaljet beskrivelse av planum (traubunn) har funksjonaliteten for dette blitt kraftig utvidet. Brukergrensesnittet er forenklet og gjort mer intuitivt. Design av planum kan fremdeles være en kompleks oppgave, så den nye dialogen kan ta litt tid å bli vant til.
 • Det er nå mulig å styre flater i planum med linjer som flateavgrensning både horisontalt og vertikalt.
 • Ved å introdusere stråle og utvidelse kan ekstra bredde legges til en flate i planum. Dette kan for eksempel benyttes til å sikre bæreevne. Tilleggsbredde på flater kan beskrives både med stråle og utvidelse uavhengig av hverandre.
 • Ved å introdusere sluttflate i planum får man nå full kontroll på avsluttningen av planum. Det er nå mulig å la planum avslutte utenfor vegoverflaten.

Vegviser for Kryss

 • Prosessen med å knytte vegmodeller sammen i små kryss har var tidligere både tidkrevende og vanskelig. Med den nye vegviseren er dette gjort på minutter. En vegviser vil ta deg gjennom de nødvendige stegene for å knytte vegmodeller sammen i kryss med den fleksibiliteten og kontrollen du behøver. Behover for manuell tilpassning av plantegning og grunnlag for visualisering vil bli redusert til et minimum.

Sensitivitesanalyse

 • Byggherrer har i lang tid vært plaget med at mengder for vegprosjekter avviker fra kontrakt. Ofte kan dette spores tilbake til usikre grunnlagsdata. For eksempel kan dårlig fjellkvalitet medføre slakere fjellskjæringer eller hva skjer om myra er 1 meter dypere en antatt? I samarbeid med Statens Vegvesen har vi laget en funksjon som gjør det mulig å vurdere konsekvensene av slikt.

Tilpasning til eksisterende veg (overbygning)

 • Funksjonen for tilpasning til eksisterende veg fungerte tildligere kun med 4 lag. Det er nå mulig å benytte alle de 8 lagene i overbygningen.

Rapporter til regneark

 • Rapporter til regneark kan nå skrives til to nye formater, OpenOffice.org Calc (ods) og Microsoft Office Excel Open XML (xlsx).

LandXML Eksport

 • LandXML bruddlinjer og LandXML flater kan nå eksporteres i en fil. Denne filen kan leses av MX, Trimble med flere. Velg “Prosjekt” i den første kolonnen i dialogen for eksport av stikningsdata.
 • Det kan nå kjøres eksport til Trimble formatet pro. Velg “Prosjekt” i den første kolonnen i dialogen for eksport av stikningsdata.
 • Alle terrenglag og linjer som er benyttet i en vegmodell kan nå lagres til en terrengmodell. Dette for å gjøre det enklere for eksterne kontakter å ta imot og benytte seg av dine data. Mottageren slipper å måtte håndtere grupper og prioriteter i terreng

Perspektivviser

 • Koter av vegoverflaten kan nå vises i perspektivviseren. Følg veg funksjonen vil nå starte å kjøre fra den posisjonen du befinner deg. Tidligere startet kjøringen alltid fra starten av vegmodellen.

Tegninger

Tegn Vegmodell (plan)

 • Det er mulig å tegne koter for vegoverflaten. Det er mulig å tegne koter for deler av vegoverflaten, eller hele vegkroppen. Brukeren kan kontrollere tegningsegenskaper for kotene og påskriftene. Det er nå også mulig å tegne ut eiendomsgrenser og modellgrenser. Om du har et Novapoint Tunnel prosjekt tilgjengelig kan geometrien tegnes ut sammen med vegen.

Lengdeprofil

 • Om vegmodellen er endret kan lengdeprofilet oppdateres.

Tverrprofiler

 • Om vegmodellen er endret kan tverrprofilene oppdateres.

Rundkjøring

 • Avbøyning og inngangsvinkel blir nå beregnet ved konstruksjon av rundkjøringer. Det er et valg i dialogen for om man ønsker dette vist i tegningen eller ikke.
 • En ny type deleøy er tilgjengelig, Trompet (R-L-R). Dette er en trompetøy med bue-line-bue på sidene.


Oppdateringer i Novapoint Veg

Tegninger

Flere rettinger for stabilitet og brukervennlighet er utført:

 • Tegn Horisontalgeometri
 • Tegn Lengdeprofiler
 • Tegn Tverrprofiler
 • Tegn Vegmodell
 • Konfigurer tegneoppsett (horisontalgeometri)

Tegn Tverrprofilhøyder

 • Vil nå tegne i henhold til intervall for tverrprofilberegningen.
 • Farge for tekstobjektene er satt til byblock slik at fargen enkelt kan endres.
 • Påskrifter tegnet for senterlinjen (flate 0.0) vil ikke lenger overlappe symbol.

Sporingsanalyse

 • Feilretting: Hjelpeknappene vil gå til riktig plass i hjelp
 • Feilretting: Uttegnede kjøretøyer ble feil etter move
 • Feilretting: Fortsett sti fungerte ikke etter move
 • Feilretting: Fast vinkel, default vinkel kan nå endres.
 • Feilretting: Kjøretøyet havnet i noen situasjoner utenfor sporingskurven
 • Feilretting: Kjøretøy og hjul ble ikke tegnet med riktig farge

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Norsk versjon

 • feature: Symbolbibliotek supplert med nye skilt - 555.0, 570.1V, 570.1H, 829.1, 829.2, 920VM, 920H og 920VE
 • bugfix: Skiltliste – feil informasjon om størrelse på roterte visningsskilt
 • bugfix: 701.2 – det var ikke mulig å slette/legge til kryssnummer
 • bugfix: 705.1 – teksthøyden benyttet for kryssnommer var feil
 • bugfix: 705.2 – det var ikke mulig å slette/legge til kryssnummer
 • bugfix: 711 – feil avstand mellom innhold og pil som peker mot høyre
 • bugfix: 912 manglet fra symbolbiblioteket

Oppdateringer i Novapoint Støy

Feil i oppsummeringsrapporter
Rapportene på slutten av alle utskrifter, om antall berørte personer, summerte feil.

Mere detaljerte oppsummeringsrapporter
Rapportene på slutten av alle utskrifter, om antall berørte personer, finnes nå i 2 utgaver. Den ene har flere nivåinndelinger og avrunding til 1 desimal. Den andre følger EUs standard for nivåinndeling og avrunding til nærmeste 100 personer.

Forenklet installasjon av Powerpack
Se Støy Powerpack.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Novapoint Tunnel er en helt ny modul som nå lanseres på Novapoint versjon 17.10. Modulen har vært under utvikling i snart 3 år og inneholder en mengde nyttig og spennende funksjonalitet:

 • Modellering av tunnelprofil, både innerprofil og sprengningsprofil
 • Modellering av banketter, monteringsbolter og prosjektert såle
 • Kontroll av kjørekasse
 • Fleksibelt tunnelprofilbibliotek
 • Støtte for sømløs dataflyt av tunnelgeometrien til borerigger
 • Eksport av utsettingsdata for tunnel
 • Automatisert tegningsproduksjon: Plan-, lengde- og tverrprofil
 • 3D visualisering av prosjektert tunnel
 • 3D triangulering og visualisering av skannerdata

Novapoint Tunnel kobler tunnelgeometrien til vegmodellen. Vegmodellen bestemmer dermed tunnelens plassering. Tunneltverrsnittene er parametrisert. Det er derfor nok at brukeren gir inn noen få nøkkeldata for å få etablert en fullstendig modell av tunnelen. Eksempler på slike parametere kan være veggradiusverdier og vinkler til overgangspunktene i vederlaget.

Novapoint Tunnel støtter sømløs dataflyt fra Novapoint Tunnel til Bever Control sine styringssystemer for borerigger. Bever Control støtter videre dataflyt til styringssystemene for alle de vanligste boreriggene, bl.a. Atlas Copco og Sandvik Tamrock. På denne måten kan produksjonsdata overføres direkte fra prosjekterende til utførende, noe som har vært etterspurt i bransjen i lengre tid.

Novapoint Tunnel inneholder en liten godbit for deg som ønsker å redusere tiden du bruker på å produsere byggetegninger. Tverrsnittstegninger av tunnelen kan du nå nemlig produsere automatisk, inkluder påskrifter og mållinjer. I tillegg kan du produsere plan-, lengdeprofil og 3D tegninger av tunnelen med bare et par tastetrykk.

Oppdateringer i Novapoint Bru

Forbedret lokalisering for å støtte fransk versjon

Koden i modulen har blitt modifisert for å forenkle lokaliseringsarbeidet. Denne modifiseringen er ikke synlig for brukeren.


Personlige verktøy
Andre språk