Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.10.FP1b

Release dato: 01.12.2008

Oppdateringer i Novapoint Basis

Import av eiendomsgrenser i SOSI 4

Import av eiendomsgrenser fra SOSI 4 ble noen ganger importert kun som punkter. Dette skjedde fordi SOSI filen hadde feil oppbygging av eiendomsgensene

Slik ser kurve 1 ut i en sosi fil med feil oppbygging:

.KURVE 1:

..OBJTYPE Teiggrense

..LTEMA 4011

..DATAFANGSTDATO 19970617

..OMTVISTET NEI

..HJELPELINJETYPE IH

..NØH

669712121 28624119 0 …KVALITET 10 13 * …PUNKT-ID 25388409

…GRENSEPUNKTTYPE 97 …GRENSEMERKENEDSATTI IS …KP 1

..NØH

669714938 28625155 0 …KVALITET 10 13 * …PUNKT-ID 25388412

…GRENSEPUNKTTYPE 97 …GRENSEMERKENEDSATTI IS …KP 1

Slik burde den ha sett ut:

.KURVE 1:

..OBJTYPE Teiggrense

..DATAFANGSTDATO 19970617

..OMTVISTET NEI

..HJELPELINJETYPE IH

..NØH

669712121 28624119 0 …KP 1

..NØH

669714938 28625155 0 …KP 1

.PUNKT 2

..OBJTYPE Teiggrensepunkt

…KVALITET 10 13 *

…PUNKT-ID 25388409

…GRENSEPUNKTTYPE 97

…GRENSEMERKENEDSATTI IS

..NØH

669712121 28624119 0

.PUNKT 3

..OBJTYPE Teiggrensepunkt

…PUNKT-ID 25388412

…GRENSEPUNKTTYPE 97

…GRENSEMERKENEDSATTI IS

..NØH

669714938 28625155 0

Det skal altså ikke ligge egenskaper på punktene inne i linjen, og dette skapte problemer i Novapoint import.

Vi har nå endret import-rutinen slik at det kommer inn linjer i terrengmodellen selv om SOSI filen har denne feilen.

Konverteringstabell for import av SOSI 4

Siste versjon av Kartverkets konverteringstabell for SOSI 4 ligger nå inne i Novapoint.

Oppdateringer i NP Landskap

Vegetasjon og arealdisponering

Lage egne symboler

Når vi legger til egne kategorier for planter så slipper vi nå den fæle dialogen med ini-fil håndtering osv. - vi skriver bare inn hva kategorien skal hete!

%-vis plantefordeling

Dialogen avsluttes ikke lenger når du trykker på enter tasten. Dette gjør at du kan utføre beregninger og se endringer når du trykker på enter. Dialogen avsluttes ved å trykke på OK knappen.

Arealdisponering

Sirkler har tidligere fungert dårlig som avgrensning for arealer - men nå kan vi definerer avgrensninger med sirkler uten problemer!

Oppdateringer i Novapoint Veg

Linjekonstruksjon

 • Bue-bue i vertikalgeometrien kunne gi overlapp og feil.
 • Om ingen terrengdata var funnet for prioritet 0 i terrengmodellen, ville en terrenglinje feilaktig blir tegnet opp med høyde 0.

Vegmodell

 • Eksport til IND-fil fungerte ikke, dette er nå rettet.
 • I funksjonen 'rapport til tekstbehandler' var det ikke mulig å endre rapportformat.

Vis Perspektiv

 • Perspektivviseren kræsjet om en annen vegmodell var lagt til i visningen og deretter fjernet eller bygd ufullstendig.
 • Framviseren er stabilisert. Det kunne tidligere forekomme kræsj, for eksempel ved mange vertikale vegflater.
 • Framviseren kræsjet om vegmodellens filnavn inneholdt et punktum.

Tverrfall og Breddeutvidelse

 • Hellingen for beregnet vegflate for breddeutvidelse vil nå alltid være arv fra innenforliggende.

Vegviser for Kryss

 • I steg 4 av vegviseren for kryss er det nå mulig å filtrere ut vegflater (vegkanter) som ikke skal være en del av krysset. Dette gjøres ved å angi (-) mellom vegkanter som ikke skal kobles sammen.
 • Kryss kan nå dannes mellom to vegmodeller selv om vinkelen mellom de er meget skarp. Tidligere ville vegviseren bli avbrutt med en feilmelding i disse tilfellene. Programmet vil endre noen av de brukerdefinerte radiene, det er derfor anbefalt å kjøre vegviseren en gang til i disse tilfellene for å sette verdien som ønsket.
 • Illustrasjonene i vegviseren er nå oversatt til norsk.
 • Tekst som viser hvor man velger radier (høybrekk/lavbrekk) for vertikalgeometrien til vegkantene har blitt satt inn.

Vegoverflate

 • Balansering av midtdeler (flate -0.1 og 0.1) er nå tilgjengelige ved å høyreklikke og velge egenskaper.

Uten balansering av midtdeler

Med balansering av midtdeler

 • Indre fyllingsskråning i kombinasjon med avansert grøftebeskrivelse ga feil mengder.

Tilslutning mot terreng - Avrunding

 • Avrunding mot terreng i tverrprofiler vil nå alltid bli satt inn, selv om en teoretisk tangent mellom vegoverflate, avrunding og terreng ikke kan finnes.

Planum

 • Planum eksporteres nå korrekt til LandXML.
 • Filtelaget vil nå bli satt inn korrekt i forhold til planum.
 • Avstanden som blir kontrollert av “stråle” var feil på venstre side.
 • Vertikale vegflater (kantsteiner etc) ga feil høyde på planum.

Tegn Lengdeprofil

 • Overhøydediagrammet var vanskelig å lese ved kort beregningsintervall.
 • Oppdatering av lengdeprofiler kunne i noen tilfeller føre til kræsj.

Tegn Tverrprofiler

 • Ekstrapolert fjelloverflate vises nå i tverrprofilene.
 • Datum settes nå i forhold til vegoverflaten, ikke terrengoverflaten.

Tegn Veg

 • Funksjonen har nå fått forbedret hastighet.

Tegn Rutenettsmodell

 • Alle vegflater er nå plasert på sitt eget unike lag. Standard VM-config som ligger med på installsjonen er nå oppdatert i henhold til dette.
 • Nytt brukergrensesnitt hvor det er mulig å justere oppsett for farger og lag.

Hjelp

 • Generell oppdatering av hjelpeteksten, alle nye funksjoner er nå være beskrevet.
 • Eksempler og illustrasjoner for overbygning og planum.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Tverrsnittsmodellering

 • Feilretting: Det er rettet feil i funksjonaliteten for tverrsnittsdefinisjon. Feilene medførte blant annet problemer ved motfall i nisjer og unøyaktig tverrsnittgeometri i områder med breddeendring i vegen for standard tverrsnitt og parametriserte tverrsnitt. For parametriserte tverrsnitt gav dette bare utslag for tverrsnitt hvor delta alfa på delta bredde var satt til en verdi større enn 0.

Vi oppfordrer alle brukere av Novapoint Tunnel til å oppdatere til denne versjonen.

Oppdateringer i Novapoint VA

Nyheter og forbedringer:

 • Fra 17.10 er ikke VA-modellen tilbakekompatibel til tidligere versjoner pga endringer i tverrprofilsberegningen.
 • Ny funksjon for å beskrive eksisterende objekter, som rør, kulverte mv, i terrengmodellen. Når brukeren merker disse som “objekt” blir de synlige i konstruksjon, og tegnes ut presentasjon av plan-, lengdeprofil og tverrprofil.
 • Beregninger av grøftegeometrien er også utbedret, og det er lagt inn separate vertikale og horisontale knekkpunkter.
 • Nytt brukergrensesnitt for tegningspresentasjon, som tidligere er innført i Novapoint Veg, er nå også på plass i VA.
Merk:

 • Vi gjør oppmerksom på at nye oppsett for lengdeprofil og tverrprofil IKKE leser VA konfigurasjonen, men er i første versjon ferdig definert med bla. linjer og farger.
 • Hvis det er ønskelig å benytte “gamle uttegningsrutiner” (som leser konfigurasjonen) så er disse fremdeles tilgjenegelig i VA nedtrekksmenyen under Tegning > Tegning (eldre versjon)

 • Nytt brukergrensnitt for rapporter direkte til Excel.
 • VA har også fått egen konfigurasjon i Novapoint Virtual Map 4 som gjør visualiseringen av VA modellen enklere.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Belgisk versjon

 • forbedringer: Symbolbibliotek supplert noen skilt for arbeidsvarsling

Danish version

 • feature: All directional signs updated regarding legal C-,E- and M-symbols

Fransk versjon

 • forbedringer: Symbolbibliotek supplert noen skilt for arbeidsvarsling
 • feature: Symboler og beskrivelse for skiltmaster oppdatert
 • feilretting: Tegn referanselibje virket ikke på fransk AutoCAD
 • feilretting: Fransk oversetting for “width” og “height” var ikke korrekt i skiltlista

Finsk versjon

 • feilretting: hjelp knappen i dialogboksene startet ikke riktig hjelp fil
 • feilretting: Oversettelse oppdatert for portal funksjonen
 • feilretting: ??

Norsk versjon

 • feilretting: 753.1 - Programmet krasjet når man valgte “Legg til skilt” knappen
 • feilretting: Enkelte brukere har opplevd at AutoCAD krasjer ved oppstart av tegninger laget i Novapoint 16.30 (forårsaket av “blanke tekster” i skiltet)

Svensk versjon

 • feilretting: Det var ikke mkke mulig å tegne ut vegvisningsskilt (Lisp folder manglet)

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 • feilretting: Hjelp knapp startet ikke opp riktig hjelp fil
 • feilretting: Menyvalg for å laste verktøylinje virket enkelte ganger ikke
 • feilretting: Mengdetabell kunne ved enkelte tilfeller vise feil lengde på linjene

Dansk versjon

 • feilretting: Vikelinje ble enkelte ganger ikke tegnet opp neste gang tegningen ble åpnet

Estlandsk versjon

 • forbedring: Supplert med linjetype 993 (ny kommando på verktøylinje)
 • feilretting: Sperrefelt virket ikke
 • feilretting: Linker til hjelp fil oppdatert

Fransk versjon

 • feilretting: The road marking not always follow the reference geometry when using the functions “Road Marking lines” and “Change Acad Obj to Road Marking line”

Svensk versjon

 • feilretting: Programmet kunne enkelte ganger lage tegningsobjekter som førte til at AutoCAD ikke kunne lagre tegnefilen
 • feilretting: Vikelinje ble enkelte ganger ikke tegnet opp neste gang tegningen ble åpnet

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

 • Grense for arealbruksområde hadde feil linjetype. Dette er nå rettet slik at linjen får korrekt utseende.
 • Noen av linjene for Viktige ledd i kommunikasjonssystemet manglet egenskaper. Disse er nå rettet slik at de blir korrekte ved eksport til SOSI.
 • Juridiske symboler blir nå eksportert til sosi som .SYMBOL i stedet for .PUNKT. Dette er korrekt sosi og man unngår feil med retning i sosi kontroll.
 • .REGFORMUTDYP ble importert med noen ekstra tall bakerst. Dette er nå fikset slik at egenskapen kommer inn slik den var skrevet i SOSI.

Personlige verktøy
Andre språk