Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP1

Release dato: 2009-06-26


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Basis

 • SOSI 4 er satt som standard temakoderegister.
 • Import/eksport av SOSI filer til terrengmodell er endret.
  1. Det går nå an å importere både SOSI 3.4, SOSI 4.0 og SOSI 4.1 til samme terrengmodell
  2. Eksport til SOSI versjon 4.0 eller 4.1 inneholder alle objekter i terrengmodellen, ikke bare opprinnelige data fra SOSI-fil.
 • Tegn kart fra terrengmodell/Tegn kart fra filer er endret
  1. Lagnavn blir nå hentet fra objekttype med egenskap i quadri. For å få de nye lagnavnene må man benytte dynamiske lag i tegneoppsettet.

 1. Dynamiske lag blir automatisk satt opp med en ny egenskap som heter <SOSINAME>, dette må man ikke endre dersom man ønsker lagnavn i klartekst

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Etter å ha jobbet intenst i 1 mnd med ny SOSI modell og tegneregler er Arealplan nå klar til å tas i bruk.

På grunn av den korte tiden fra SOSI modellen var klar til loven trådte i kraft vet vi allerede om noen feil som skal rettes i første update.

Vær oppmerksom på dette:

 • Kommuneplan er utestet - vi har ikke rukket å gjøre dette. Unngå helst å buke kommuneplan til første update er ute.
 • Reguleringsplan - import av planer fra SOSI 4.0 mangler import av Juridiskie linjer og punkter (alt annet kommer inn korrekt)
 • Import og eksport av formålsdefinisjon på fil bør unngås. Hvis man må gjøre dette - ta backup - for etterpå må man slette Norway katalogen. Dette går uansett bare å gjøre for planer for PBL 1985
 • Etter konvertering til PBL 2008 må man gå igjennom alle formål og sette ..EIERFORM
 • Plantype settes automatisk til 30 - Eldre reguleringsplan (kun planer etter PBL1985 eller før), man må selv endre plantype når man legger på planområde. Plantype skal settes til 34 Områderegulering eller 35 Detaljregulering dersom man begynner på en ny plan.
 • Virtual map - den versjonen av INI-fil og de lagene som blir laget med eksport til Virtual map fra arealplan er ikke tilpasset ny planlov.

Endringer i Arealplan

Ny lov er implementert. Nye linjetyper, nye symboler og nye formålstyper er med. Det vil komme endringer i SOSImodellen og tegnereglene til høsten. Kartverket er ikke ferdige med modellen enda - men den modellen som eksisterer nå er i bruk fram til ny kommer i høst.

Det første du bør gjøre når du begynner å arbeide i den nye Novapoint Arealplan, med en gammel plan, er å gå til Arealplan - Planfremstilling - Velg plantype. Pass på at plantypen er riktig satt. Det kan skje at gamle planer, laget med tidligere versjoner, ikke får satt plantype automatisk.

Ved oppstart av arealplan er dialogen endret for Velg plantype

Dersom du skal lage en ny reguleringsplan etter PBL 2008 velger du Detaljplan PBL 2008 og SOSI versjon 4.1, og klikker OK.
Dersom du har en gammel reguleringsplan fra PBL 1985 eller tidligere velger du Detaljplan PBL1985 og så den SOSI verjsonen planen ble laget i. Denne verdien er som regel satt automatisk.

Konvertering fra tidligere planlov

Det er 2 forskjellige konverteringer i den nye Novapoint Arealplan. Disse finner du under Arealplan - Planfremstilling

 1. Konverter fra PBL 1985 til PBL 2008
  • Denne konverteringen gjør om en plan i dwg fra SOSI versjon 3.4 eller 4.0 fra PBL 1985 til SOSI versjon 4.1 PBL 2008.
  • Etter konvertering må man gå igjennom alle formål og sette ..Eierform egenskapen, sjekk også andre egenskaper.
 1. Konverter fra PBL 1985 SOSI 4.0 til SOSI 4.1 PBL 1985
  • Denne konverteringen gjør om en plan i dwg fra SOSI versjon 3.4 eller 4.0 PBL 1985 til SOSI versjon 4.1 PBL 1985

Konverterings rutinene betraktet ihht. loven:

Overgang til ny plandel av plan- og bygningsloven

Ny plandel av plan- og bygningsloven (Lov 2008-06-27 nr. 71) ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008 og vil bli iverksatt fra 1. juli 2009. I perioden fram til iverksetting bør en ved planlegging i kommuner og fylkekommuner være oppmerksom på følgende:

1. Planer som blir lagt ut til offentlig ettersyn før ny lov er trådt i kraft. Her har kommunene og fylkeskommunene en valgmulighet:

A. Planer kan ferdigbehandles etter gammel lov, selv om planvedtak fattes etter at ny lov har trådt i kraft. Det betyr at saksbehandlingsregler og planframstilling skal følge gammel lov. Dette er ikke til hinder for at kommunene eller fylkeskommunene benytter seg av elementer fra den nye loven (for eksempel planstrategier, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyser mv.), så lenge de ikke er i strid med bestemmelser i gammel lov.

Dette vil løse ut Konvertertingen fra PBL1985 SOSI4.0 til PBL1985 SOSI4.1

Når det gjelder private reguleringsforslag har kommunen en frist på 12 uker etter at planforslaget er mottatt til å ta stilling til, og evt. legge det ut til offentlig ettersyn. Innsendte planer som ikke legges ut til offentlig ettersyn før loven trer i kraft skal behandles etter reglene i ny lov, jf. pkt. 1 foran. For private planforslag som kan forventes å bli oversendt kommunen etter 1. april 2009, bør kommunen avklare om disse kan regne med å bli tatt stilling til før ny lov trer i kraft.

B. Planer som vil bli vedtatt etter at ny lov er trådt i kraft kan behandles etter bestemmelsene i ny lov. Forutsetningene er de samme som under pkt. 2 nedenfor.

Dette er konvertering fra PBL1985 SOSI4.0 til PBL2008 SOSI4.1

2. Planer som er påbegynt, og som vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter at ny lov er trådt i kraft. Slike planer skal behandles etter bestemmelsene i ny lov. Det innebærer at bestemmelsene i ny lov skal følges når det gjelder saksbehandlingsregler og planinnhold. Det gjøres spesielt oppmerksom på de nye kravene om risiko- og sårbarhetsanalyser ved alle planer for utbygging (§ 4-3) og kravet om planbeskrivelse (§ 4-2).

Dette er konvertering fra PBL1985 SOSI4.0 til PBL2008 SOSI4.1

Det er gitt en egen forskrift om hvordan de reglene i plan- og bygningsloven av 1985 som foreløpig ikke er endret skal virke sammen med de nye bestemmelsene i loven, jf. § 34- 2 siste ledd.

Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. I dette ligger at kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen. For detaljreguleringer skal det holdes oppstartsmøte.

Den nye loven inneholder andre arealformålsbetegnelser enn dagens lov. Det er utarbeidet en forskrift som fastlegger nærmere hvordan planer skal framstilles etter den nye loven. Denne foreligger når loven trer i kraft.

Ny måte å legge inn Soner på

I tidligere versjoner har man lagt inne “annet” når man har hatt kryssende soner. F.eks. der Høyspenning og Flomområde krysset hverandre laget man en egen flate som het Annen fare.

Slik skal det ikke gjøres lenger. Dersom 2 eller flere soner på samme objekttype krysser hverandre helt eller delvis skal hver flate dekke området den er ment for. Man skal altså ikke bruke “annet”. Dette er for å lette analyser i GIS-verktøy senere. Man kan derfor få helt eller delvis overlappende flater på soner.

For å få til automatisk bygging av flater som er overlappende har vi lagt inn et valg som heter Sonetype på linjene der dette er akutelt. Her velger man ut fra sonetypene i dialogen hvilke soner man skal legge innenfor linjen.

Linjer skal fremdeles være enkle - det vil si at du aldri skal ha to like linjer oppå hverandre selv om du skal ha overlappende flater.

Tooltip

Novapoint Arealplan sin tooltip viser nå alle objekter som ligger over hverandre ved musens plassering. Den viser også alle egenskapene på objektetene.

Bruk den til å se på planen. Det er bare å holde musen over området uten å klikke.

Veg og veganlegg

Vi har byttet ut Konstruer veg. Den versjonen som ligger i Arealplan nå er den som følger med Veg Standard. Det betyr at du også kan konstruere vertikalgeometri. Slik får du bedre kontroll over stigningsforhold og kan ta ut lengde- og tverrprofil fra Novapoint Basis

Novapoint hjelp og mer informasjon

Novapoint Arealplan hjelp vil bli oppdatert i løpet av sommeren.

Har du problemer du trenger å få løst nå, eller det er noe du ikke skjønner hvordan skal gjøres i den nye versjonen, kan du kontakte på ell@vianova.no, så hjelper jeg til.
Finner du feil og mangler rapporter det gjerne til meg slik at jeg får rettet det opp i en update.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Existing Objects in Road Applications

It is now possible to see the existing objects defined in terrain model in road applications. They are available in alignment design vertical window and road model cross section window.

1. Existing object(s) must be defined in the terrain model.

2. Existing object is available in the alignment design vertical window.

The existing object is presented with a circle of radius 1m. The centerpoint of the circle represents the crossing location on the alignment. Other properties of the existing object (diameter, shape, additional information) are not available in this version.

3. Existing object is available in the road model cross section window with the given properties.

4. Existing objects are available when the longitudinal profile from road model is drawn.

Setting for drawing existing objects must be enabled in the terrain profile settings when the longitudinal profile is drawn:

Existing objects are drawn to the longitudinal profile drawing. Also the station, elevation and nominal diameter is shown:

5. Existing objects are available when the cross sections from road model are drawn.

Setting for drawing existing objects must be enabled in additional drawing objects when the cross sections are drawn:

Existing objects are available when the cross sections are drawn. Also the station, elevation, diameter and the material thickness is shown:

Designed Objects in Road Applications

It is now possible to present design objects in road model cross section window. Design object is a dwg-file (curbstone, guardrail) defined by user. The insertion point of the dwg-symbol must be at 0,0,0. Designed objects do not take part in volume calculation.

1. User creates a design object, a dwg-file representing for example a guard rail. Dwg-file is saved to disk with the desired insertion point as 0,0,0. The insertion point is used to attach the object to road model.

2. Designed objects can be defined in the road model by selecting Data→Design Objects

3. Objects are defined in the Design Objects –dialog.

Chainage, first-last The first and last station of the design object is defined. The columns are sorted on re-opening the dialog.

DWG Filename The name of the design object (dwg file) is selected.

Insertion point - Method The method of insertion points is selected. Surface refers to a road surface where the design object is inserted. The end point of the surface is used. An alignment (with or without vertical information) can also be used.

Insertion point - Value The value of the insertion point is selected. A road surface or an alignment.

Offset Hor/Ver An offset value of the insertion point can be given. The value is in meters, positive value outwards from the centerline, negative inwards.

Rotation Rotation can be set to follow the road surface (As RoadSurfce), or None.

4. Road model needs to be re-built in order to see the design objects in the cross section window.

5. Design objects are available when the cross sections from road model are drawn.

Setting for drawing design objects must be enabled in additional drawing objects when the cross sections are drawn:

Design objects are available when the cross sections are drawn. A hatch is drawn by default, but the layer containing the hatch can be turned off by user.

Display External Models in Road Applications

It is now possible to present an external road model in the active road model cross section window. The external model is presented with full information including pavement description. External models do not take part in the active road model volume calculation.

1. External models are attached by selecting File→Properties in the active road model.

2. In the road model properties a new tab “External Models” is introduced. The path to the external model (.GEN) can be browsed by selecting Add. An external model can be removed by selecting the desired model, and pressing Remove.

3. When the active road model is re-built, the external models are available.

4. External models are available when the cross sections from road model are drawn.

Setting for drawing external models must be enabled in additional drawing objects when the cross sections are drawn:

External models are available when the cross sections are drawn:

Save Alignment Design Input to DTM

In 17.20 fp1 and later versions you can get the alignment information that you used to get from the drawing from the DTM. This is because 17.20 fp1 also saves the information in DTM.

If you are using your project both in 17.20 fp1 and in earlier versions you should use the center line from drawing to avoid losing valuable data.

Vehicle Track Analyzer

 • feature: 3 new vehicle types added in Danish config → MVT1a, MVT2 and MVT3 (“Road Trains”)
 • bugfix: The draw template function was crashing AutoCAD

Road Bed

A new method has been added in Road Bed: 2 - slope to original pavement.

When this method is used next point in the road bed will be the intersection point between this slope and the next surface in the road bed.

In Surface 3 the slope is defined as a decimal value = -0.025. The result is then:

Road model - Rounding

If having different values for Left and Right side in the rounding, it created 2 lines in the dialog, this is now fixed.

Ditch Depth

Previously the min dith depth was calculated from the top surface of the road. This is now corrected to be calculated from the road bed.

Alignment design – Connect

Connecting alignments that have a vertical geometry should now work correctly

Alignment design – Type of arcs

UI adjusted so that long arcs are always long

Perspective viewer – Sight lines

Sight lines are now correctly updated in the perspective viewer

Road model – Cut/fill situation

The cut/fill situation is now correctly determined even without any ditch (4.x) surface

Cut ditch

Cut surfaces can now continue after meeting the terrain to design top ditches

Alignment design – Parabolas

UI adjusted for parabolas in the vertical alignment

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Høydesetting 2.1

Vi er stolte av å kunne presentere! Nye funksjoner er lagt til, noen funksjoner er forbedret og begrensninger er fjernet!

Nye standardinnstillinger

 • Det er to menykategorier og verktøylinjer som inneholder verktøy for høydesetting - Høydesetting, som inneholder funksjoner for prosjektering og Høydesetting II, som inneholder funksjoner for tegningshåndtering. Funksjoner innenfor Påskrift er lagt inn i de to andre kategoriene.
 • I tidligere versjoner har punkthøyder vært avhengige av innstillinger for UCS og rotasjon. Vi har måttet rotere bare teksten og ikke ”+” for ikke å ødelegge forholdet mellom punkthøyder. I versjon 2.1 har vi blitt kvitt disse begrensningene. Vi kan nå benytte UCS og rotasjon på hvilken som helst måte, uten påvirkning på relasjoner eller valgte innstillinger.
 • Punkthøyder vil bevare valgte rotasjoner og posisjoner når de blir redigert.
 • Vi kan nå kopiere og lime inn punkthøyders utseende innen eller mellom tegninger.
 • Vi kan nå velge om punkthøyder skal forholde seg til NP skala eller ikke - dette settes i oppsettet for punkthøyder.
 • Det er nå to standardoppsett - et nytt for eksisterende punkthøyder. Vi kan nå generere oppsett med automatisk satte egenskaper - for eksempel kan punkthøyder fra eksisterende terreng automatisk få understrekning!

Nye funksjoner

 • Punkthøyder fra terrengmodell (rutenett) - ny funksjon! Genererer punkthøyder fra terreng i et rutenett, eller ethvert skjæringspunkt mellom linjer etter fritt valg.
 • Punkthøyder fra 3D-polylinje - ny funksjon! Genererer punkthøyder i hvert punkt på en 3D-polylinje.
 • Kopier punkthøyder - ny funksjon! Kopierer oppsett innen tegningen.
 • Copyclip punkthøyder og Pasteclip punkthøyder - nye funksjoner! Kopierer og limer inn oppsett i andre tegninger.
 • Oppsett for punkthøyderNy avkryssingsrute i dialog for tegningsoppsett - automatisk følge NP skala eller ikke.
 • Oppsett for punkthøyderNytt valg i dialog for tegningsoppsett - sett egenskaper som understrekning, parenteser eller boks.
 • Oppsett for punkthøyder“Standardoppsett - eksisterende” benyttes automatisk på punkthøyder som er generert fra terrengmodell.
 • Tegn 3D-polylinje fra punkthøyder Mulighet for å angre innen kommandoen - gå tilbake til tidligere valgte punkthøyder.
 • Rediger helningspil Mulighet for å benytte musehjulet til å rulle verdien opp eller ned.
 • Ved utsetting av punkthøyder er det et nytt valg på kommandolinjen - Høyde & helning der vi velger neste høyde og helning og så får avstanden.
 • Punkthøydeobjekter fra Landskap vil nå være tilgjengelige i Novapoint Basis. Funksjonen heterSkriv punkthøyde fra terrengmodell til tegning og ligger under menykategorien Terrengmodell.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Endringer og rettinger:

Jernbane-rapporter:

 • CSV-eksport: Rettet feil i høyde og horisontalposisjon for vertikalpunkter (SE og HBP/LBP).

Kjente problemer:

 • Ingen

Annet:

Ta også en kikk på versjonshistorikken for Novapoint Veg, da en del av det også er gjeldende for Novapoint Jernbane.

Oppdateringer i Novapoint VA

Nyheter og forbedringer:

Konstruksjon

 • Forbedret med veggtykkelser for kummer.

 • Ny funksjon for generering av stikkledningstrasé eller konvertering av trase til stikkledningstrasè.

Høyreklikk på node - Ny stikkledningstrase. Da vil du få tegnet en seksjon eller en hel trase definert som stikkledning.

 • Ny funksjon for flytting av noder og koblinger langs profillinjen i vertikaltegningen.
 • Ny funksjon for å slå av og på ledninger i grafikken i konstruksjonen.
 • Ny funksjon for å slå på og av informasjon om koblinger i grafikken i konstruksjonen.

Presentasjon

 • Ny funksjon i uttegning av plan, mulig å tegne valgte trasèer.

Under trasetypefilter kan du velge mellom å vise hovedtraséen eller stikkledningstraséer eller alle. Du kan også velge hva som skal tegnes ut. Som vist på bildet vil kun Trase4 bli tegnet ut.

 • Forbedret uttegning i plan, ledningene i knekkpunktene blir trimmet eller forlenget slik at de ikke overlapper eller spriker.
 • Forbedret uttegning av satelitter, teksten roteres etter UCS-vinkelen.

 • Ny funksjon for oppdatering av lengdeprofilet fra VA-modellen.
 • Ny funksjon for uttegning av skråningsutslag fra grøfta til dwg.

Utstikningsdata

 • Eksport av stikningsdata for rør og kummer i KOF- format.

Feilretting

 • Flere funksjoner mht. grøftegeometri er rettet/forbedret.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • feature: Lagre bilde til fil støtter nå PNG-format med “transperent background”
 • forbedring: Kvaliteten på selve bildet er vesentlig forbedret i lagre bilde funksjonen
 • feilretting: 711 - Plassering av skiltobjekter kunne enkelte ganger blir feil ved bruk av høyrepil
 • feilretting: Mange små feilrettinger ved eksploder vegskilt funksjonen

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • forbedring: Forbedret støtte for kopi/lim inn objekter ved bruk av utklipstavle (Ctrl+C & Ctrl+V)

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • feilretting: Import av ASCII-fil feilet på enkelte maskiner

Personlige verktøy
Andre språk