Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2

Release dato: 2009-09-08


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Basis

 • Tegneregler i visning/redigering
  • Tekst med punktnavn kom inn med både punktnavn og høyde. Dette er rettet slik at kun punktnavn kommer inn
  • Tekst på punktnavn i linje ble forskjøvet med 1 slik at det første punktet i linjen fikk navnet til det 2. punktet i linjen og så videre. Dette er rettet.
 • Tegn kart fra terrengmodell med SOSI4 som temakoderegister ga noen ganger tomme lagnavn i AutoCAD. Dette er rettet

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Kjente feil og mangler:

 • Planid kan ikke settes inn i egenskaper på hensynsoner. For å få med planid på disse legg inn i eksporten under SOSI-hode innstillinger.
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 - Mildertidig trafikkområde/anleggsområde blir konvertert til Infrastruktursone - Rekkefølgekrav infrastruktursone. Dette er ikke riktig. Skal konverteres til Båndleggingssoner - Båndlegging for regulering etter PBL Se veilder fra MD.

Kommuneplan

 • Bygger nå topologi automatisk
 • Konvertering til PBL2008 er korrekt
 • KpJuridiskLinje manglet Planid og kommunenr når dette ble lagt på i eksport dialogen.
 • Nårværende 6300 Fiske - symbolet kom ikke inn.
 • Fremtidig 6800 . Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten strandsone hadde feil farger.
 • Kombinerte formål hadde feil grader de ble tegnet rett opp og ned - dette er rettet
 • KpInfraStrukturSone rettet til KpInfrastrukturSone
 • KpInfraStrukturGrenser rettet til KpInfrastrukturGrense
 • KpInfraStrukturLinje rettet til KpInfrastrukturLinje
 • Konvertering fra pbl 1985 til pbl 2008. ..OPLAREAL kom fremdeles med til SOSI etter eksport - dette er rettet.
 • KpJuridiskLinje skal ikke ha vertniv iflg modellen - vertniv er fjernet på disse linjene.
 • KpOmråde manglet ..LOVREFERANSE

Reguleringsplan

 • Import av planer fra SOSI 4.0 er korrekt med import av Juridiskie linjer og punkter
 • RpPåskrift kom ut uten egenskaper i sosi 4.1. Disse kommer nå med.
 • Fritekst - RpPåskrift og Rbpåskrift ble ikke konvertert etter import.
 • Plantype ble automatisk satt til 30 - Eldre reguleringsplan (kun planer etter PBL1985 eller før). Nye reguleringsplaner settes nå automatisk til 35 Detaljregulering
 • Fargen på kontor/industri var feil- dette er rettet.
 • Vann- og avløpsnett hadde feil kode, den har når fått riktig kode 2140
 • RpJuridiskLinje Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares la seg på lag 0. Dette er rettet.
 • Planens begrensning fikk ikke riktig stipling ( ble sammenhengende) i nye tegninger. Dette er fikset
 • ..EIERFORM fikk samme verdi som ..RPAREALFORMÅLOMRÅDE etter konvertering til PBL 2008.
 • Linjer og symboler skiftet ikke lag etter konvertering

Felles for begge plantyper

 • Nytt menyvalg på Arealplan → Linjer “Rediger egenskaper på linjer” - brukes til å redigere egenskaper på linjer i planen.
 • Nytt menyvalg på Arealplan → Symbol “Rediger egenskaper på symbol” - brukes til å redigere egenskaper på symbol i planen
 • Gamle tegn vegmodell ligger som valg under veg/veganlegg i Arealplan.
 • I eksport dialogen dersom man klikket på SOSIhode innstillinger -gjorde instillinger klikket OK. Kom tilbake i dialogen, og så klikket på SOSIhode instillinger en gang til kræsjet programmet. Dette er fikset
 • Virtual Map - den versjonen av INI-filer og de lagene som ble laget med eksport til Virtual map fra arealplan var ikke tilpasset ny planlov. Dette er fikset.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Linjekonstruksjon

 • Symbolet for eksisterende objekter er endret.
 • Eksisterende objekter har nå påskrift.

Vegmodell

 • Vegstandard. Dimensjoneringsklasse SA3 manglet.
 • Breddeutvidelse ble ikke beregnet.
 • Trådmodell. Fjellhylle ble ikke med i trådmodellen på høyre side.
 • Eksisterende objekter. Påskrifter justert.
 • Objekter i tverrprofil. Tegningens base point benyttes som innsettingspunkt.

Tegn lengdeprofil

 • Oppdatering av lengdeprofiler ga fatal error.

Uppdateringar i NP Landskap

Höjdsättning 2.1

Uppdateringen NP 17.20FP2 innehåller en del bugfixar, små förbättringar och lansering av den nya funktionen Roter punkthøyder

Oppdateringer Novapoint Jernbane

Endringer og rettinger:

Platformkonstruksjon

 • Endret standard avstand fra spormidt til platformkant til 1680 mm (gammel verdi 1700 mm).

Tverrprofilkonstruksjon

 • Opprettet norsk konfigurasjonsfil for standardverdier. Bruker nå ikke lenger den internasjonale konfigurasjonsfilen.

Kjente problemer:

Annet:

Ta også en kikk på versjonshistorikken for Novapoint Veg, da en del av det også er gjeldende for Novapoint Jernbane.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Kræsj i trafikkdatadialogen
Dialogen for trafikkdata kræsjet under forskjellige forhold. Dette skal nå være rettet slik at denne kan brukes som påtenkt uten feil.

Feilmelding “Feil i opprett_stoykilder”
Denne kom tidligere etter meldingen “Advarsel om stigning” når man prøvde å opprette en veg. Rettet.

Standard verdier for grense mellom gul og rød i fargeskala
Tidligere var standard fargeskala satt til 3-fargers skala med 55dBA som grense mellom grønn og gul, og 60dBA som grense mellom gul og rød. Sistnevnte grense er endret til 65dBA, for å være i overensstemmelse med grensene i T-1442.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Ny funksjonalitet for bergsikring- og geologiregistrering

 • Registrering av bergsikring (bolter, sprøytebetong, utstøpning, fjellbånd, sikringsbuer mm)
 • Grafisk registrering av geologi (bergarter, slepper, Q-verdier, sprakefell osv)
 • Automatisk produksjon av plantegninger for geologi og bergsikring til AutoCAD
 • Automatisk Excel rapport generering

3D-Tegninger

 • Noen feilrettinger: Rare gap i 3D modelen forekommer ikke lenger
 • Brukeren kan nå selv bestemme hvor mange segmenter en bue skal deles inn når han lager 3D-tegninger. Dette begrenser antall triangler som automatisk gnereres i Virual Map f.eks..

Dataflyt til borerigger og LandXML eksport

 • Feilrettinger: Nå blir alle tverrsnitt listet hvor det er et skifte i geometri, enten veggeometri eller tunnelgeometri. Dette gjelder også for profilnummer hvor det er skift i veggeometrien fordi det er knekkpunkter i kurvegeometrien for 3D-linjer brukt som vegflateavgrensningslinjer.

Volumberegninger

 • Feilrettinger: Mindre feil i volumberegningen er korrigert.

Oppdateringer i Novapoint VA

 • Ny funksjon for tegning av kurver i plan. NB det er ennå ikke mulig å tegne kurver i vertikalen.
 • Forbedret uttegning i plan, tekstrotasjonen i satelittene er forbedret.
 • Forbedret uttegning av lengdeprofilet: Innstillinger for standardramme, oppdatere lengdeprofil.
 • Diverse bugfix.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • forbedring: 727 - Opprydding i skiltnummerne og støtte for 727.2
 • forbedring: Serviceskilt - Lakt til 610, 610.1 og 610.2
 • forbedring: Miniatyrskilt - Lakt til 723.51 og 723.61-723.66
 • forbedring: Miniatyrskilt - Lakt til 792.31

Oppdateringer i Novapoint Grunnerverv

 • forbedring: Tabellen kan nå manuelt oppdateres
 • feilretting: Data som ble oppdatert vha. Eiendomsoversikt dialogen ble ikke lagret i databasen
 • feilretting: En rekke feilrettinger i brukergrensesnittet (grid)
 • feilretting: Referansenummeret ble ikke husket ved neste gangs beregning

Personlige verktøy
Andre språk