Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2a

Release dato: 2009-09-25


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Veg

Linjekonstruksjon

  • Minimumsverdiene for horisontalkurver er nå endret til radier som ikke krever fraviksbehandling. Det er lagt til egne “dimensjoneringsklasser” for absolutte minimumsverdier, disse krever da fraviksbehandling.
  • Det er nå mulig å benytte AutoCADs object snap funksjoner på linjekonstruksjon vertikallinje.

Vegmodell

  • Tverrfall og breddeutvidelse lar seg nå beregne for alle dimensjoneringsklasser.
  • Eksterne veger vises nå alltid tverrprofilviser. I noen tilfeller vil de ikke vises i første og siste profil.
  • Eksport av stikningsdata: Senterlinja er nå inkludert i lag definisjonen i LandXML (Mikrofyn) eksporten. Uten denne senterlinja i lagdefinisjonen, kunne ikke maskinstyring programmet Visual Digger (Mikrofyn) lese filen.

Sporingsanalyse

  • Feilretting: Beregningen feilet enkelte ganger avhengig av hvilken retning referansegeometrien var konstruert

Oppdateringer i NP Landskap

Elevation Tools

A malfunction when setting out point elevations(locking distance, slopes or elevations) has been corrected.

Help files

Help files item in Landscape menu is linked directly into wikinova!

Oppdateringer Vann og Avløp

Konstruksjon

- Lagt inn kontroll at standardverdier for kurvetilpasning blir registrert ved oppstart av prosjekt. Ved første gangs oppstart og bruk av kurvetilpasning manglet inndataene, og funksjonen Kurvetilpasning på H.klikkmenyen i grafikken virket ikke. (Til forskjelll fra ved kobling til Vegmodellen, hvor inndataene blir registrert direkte i dialogen av bruker).

Tegning/presentasjon

Plan

- I FP2 ble “trim/extend” i innerkant/ytterkant av nodepunkt endret noe. Dette medførte at noen tilfeller at ledninger, som ikke var kontinuerlige gjennom traseen, eller hadde et gitt avstand fra endepunkt til neste ledning startpunkt, likevel ble tegnet som kontinuerlige i plantegningen. Som en følgefeil av dette ble kummene tilknyttet ledningenes endepunkt forskjøvet, og vist på feil sted i tegningen.

Dette er nå rettet. Og det lagt inn en minsteavstand mellom ledningers endepunkt før “extend” benyttes.

Profil:

- Innstilling for Linjetype endret slik at presentasjon av ledning med kurvetilpasning ikke blir vist som kontinuerlig. - NCO funksjon for oppdatering av lengdeprofil er rettet

MERK - Kjente feil/mangler

Ved uttegning av “Eksisterende objekt” fra Terrengmodellen i Lengdeprofil. Om det ikke er lagret noen egenskapsdata på objektet vil det medføre at det ved uttegning kommer en feilmelding, som ber brukeren lagre en logfil. Klikk nei på meldingen. For å unngå feilmedlingen - Åpne terrengmodellviseren og legg inn data på objektet.

Prosedyren (interhåndteringen) ved lagring av Eksisterende objekter skal bli endret, og rettes opp i til neste oppdatering.


Personlige verktøy
Andre språk