Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2c

Release dato: 2009-11-06


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

 • Polylinje med elevation blir nå gjort om til elevation 0 og brukt til å bygge flater.
 • Ulovlige buer som har pilhøyde mindre enn 2X enhet blir gjort om til rettlinjer.
 • Konvertering av andre områder enn arealformål i SOSI 3.4 til 4.0 og 4.1 gammel planlov ble ikke koblet korrekt. Dette er rettet.
 • Import av plan fra SOSI 4.1 ny planlov som ikke innneholdt planområde fungerte ikke.
 • Import av plan fra SOSI rotet til tegneregelen slik at planområde ble borte fra tegneregelen.
 • Noen arealområder hadde egenskapen ..HENSYNSONE i stedet for ..FELTNAVN

Kjente problemer i Novapoint Arealplan

Eksport av SOSI fra PBL 1985 til SOSI 4.1 virker ikke riktig i 17.20.FP2c. Dette er ikke en vanlig problemstilling, for de fleste planer som skal eksporteres til SOSI 4.1 skal være etter ny PBL. Skulle du likevel ha behov for denne eksporten så send tegningen til support@novapoint.com så skal vi hjelpe deg. Feilen vil bli rettet opp og gjort tilgjengelig på en update så raskt som mulig.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Vegmodell

Sideområde

 • Ny funksjon. Matjord kan nå fjernes utenfor vegen. Se Data/Sideområde/Tilslutning mot terreng.

Overbygning

 • Arv helling fungerte ikke korrekt.
 • Rehabilitering: Overbygningen kunne komme over vegoverflaten når fresing var benyttet.
 • Rehabilitering: Optimalisert for å bedre kunne håndtere utvidelse fra 2 til 4-felt.

Planum

 • Stying av planumsflate med “Avstand og høyde gitt av linjen” ga feil høyde.
 • Filterlag vil nå alltid være parallell med planum (traubunn).

Tverrprofilsberegning

 • Situasjonen “Grøft starter under terreng, slutter over” vil ikke inntreffe mer.

Tegn Lengdeprofil

 • Påskrifter kommer nå ikke utenfor tegningsrammen.
 • Lengdefall skrives nå på som prosent, ikke promille.
 • Ved bue-bue overganger på vertikalgeometrien kunne påskriftene av lengdefall bli feil.

Sporingsanalyse

 • Feilretting: Flere rettelser er gjort for å forbedre funksjonaliteten til lag kjøresti “Fra Linje i Tegningen”

Oppdateringer i Novapoint VA

Konstruksjon - Vertikal tegnings skala

 • Forbedret oppsettet for setting av vertikal skala
  • Hvis “Vis skala…” er huket av i Skaladialogen ved åpning av midlertidig vertikal tegning ⇒ Novapoint spør om skala.
  • Hvis “Vis skala…” ikke er huket av i Skaladialogen ved åpning av midlertidig vertikal tegning ⇒ Novapoint bruker standard “NOR template.dwt” om den er satt, uavhengig om skala er satt i plantegningen.
  • Hvis “Vis skala…” ikke er huket av i Skaladialogen ved åpning av midlertidig vertikal tegning og “Novapoint.dwt” ikke er tilgjengelig ⇒ Novapoint bruker da aktiv skala.

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Sperrefelt fulgte i enkelte tilfeller ikke referansegeometrien og enkelte linjer i sperrefeltet kunne også mangle
 • feilretting: Det var ikke mulig å benytte “trim med lukket polyline” på sperrefelt

Personlige verktøy
Andre språk