Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2d

Release dato: 2009-12-21


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Arealplan

 • Bygg alle flater - flatekanten fulgte ikke formålsgrensen når denne inneholdt buer.
 • Dimensions ble ikke eksportert til SOSI.
 • Oppdater flate manuelt virket ikke.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Sporingsanalyse

 • Feilretting: De gule sirklene (hvor hvinkel mellom utstyr overskrides) var i noen tilfeller ikke på riktig posisjon for MVT3

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Forbedring: LFT (løfteskjema) format lagt til rapporter.
 • Forbedring: Lagt til mulighet for avgrensningslinjer for ballast.
 • Forbedring: CSV rapport overskrift var bare på norsk.
 • Forbedring: Lagt til mulighet for å bruke Design Objects.
 • Feilretting: Feil i koordinatene til veksler i CSV rapporten.
 • Feilretting: Siste segment manglet ved eksport av overhøyde fra Track Data.
 • Feilretting: Utlagt masser virket ikke på høyre side av senterlinjen.

Finsk versjon

 • Forbedring: Oppdatert KM data funksjonaliteten.

Norsk versjon

 • Feilretting: Klarte ikke å laste XML filen til Track Data hvis den inneholdt norske spesialtegn (øæå)

Oppdateringer i Tunnel

Problemer i tilknytning til følgende funksjonalitet er nå korrigert:

 • 3D-uttegning
 • Volumberegning
 • Eksport av landmålingsdata
 • Geologi- og bergsikringsregistrering
 • Geoemtridefinisjon for enkelte vegprosjekter med grøfter og skjæring-/fyllingsflater utenfor flateavgrensningen.

NB: Ved eksport av landmålingsdata er det viktig at brukeren sjekker at alle tverrsnitt hvor det er geometriendringer og tverrfallsendringer blir eksportert. Hvis dette er et problem på det aktuelle prosjektet, må opsjonen for eksport av tverrsnitt i gitte intervaller benyttes.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Alle versjoner

 • Forbedring: Eksport. LandXML format utvidet med flere enheter.
 • Forbedring: Plansymboler “rensket” slik at filstørrelse er betydelig redusert.
 • Forbedring: Økt hastighet ved beregning av tverrprofiler og mengder.
 • Feilretting: Konstruksjon vertikaltegning. Innsetting av rørets referansepunkt ift kumbunn ihensyntar nå rørets veggtykkelse.
 • Feilretting: Lengdeprofil presentasjon. Rettet ledningssprang i kum. Viser nå riktig stasjonering på kummer.
 • Feilretting: 3D presentasjon. Viser nå også ledningstype “Annet”.
 • Feilretting: Konstruksjon. Ny trase fra multiple 3D polylinjer forårsaket kræsj.

Finsk versjon

 • Forbedring: Presentasjon lengdeprofil. Uttegning av eksisterende objekt.

Svensk versjon

 • Feilretting: Lengdeprofil presentasjon. Viser korrekt teksthøyde ved endring av skala.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • feilretting: 731 - Det var ikke mulig å legge til service/mini-symboler på farget felt
 • feilretting: Funksjonen som oppretter lag i hht. PROF virket ikke

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Bruk av grips på gangfelt kunne få enkelte maskiner til å gå i fatal error
 • feilretting: Programmet fikk AutoCAD til å vise en feilmelding når man lagret tegningen andre gang

Personlige verktøy
Andre språk