Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2f

Release dato: 22-04-2010


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Base

Alle versjoner

Modullaster laster nå Novapoint Virtual Map 6.0

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

 • Målelinjer (dimension fra autocad) ble ikke eksportert korrekt
 • Feil i temakodekonvertering om man hadde benyttet tittelfelt med attributter er rettet
 • Noen arealformål hadde havnet i feil kategori i sett ut formålstekst med egenskaper - dette er rettet.
 • ..VERTNIV på Regulert høyde ble ikke eksportert til SOSI
 • INI filer til VM er oppdatert til SOSI 4.1
 • Listen med kommunenr er rettet (Kristiansund endret nr og slått sammen med Frei)
 • Arealformål 1500 i kommuneplan ble ikke eskportert rikitig til SOSI - dette er rettet

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Feilretting: Jernbanesymboler - Riktig veksel settes nå inn for veksel 1:18,4 R=1200 Venstre.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

 • Flere feil i funksjonaliteten for 3D-uttegning er rettet
 • Flere feil i funksjonaliteten for volumberegning er rettet - inkludert ytelse
 • Flere feil i funksjonaliteten for stikningsdataeksport er rettet
 • Modellering av sprengningsprofil: Ny funksjonalitet er inkludert slik at du nå kan modellere en asymmetrisk sprengningsprofil med en rett vertikal vegg på den ene siden og en buet vegg på den andre siden

Oppdateringer i Novapoint Vann og avløp

Konfigurasjon

 • Bugfix: Feil veggtykkelse ble lest fra konfigurasjonen for betongkummmer med diameter D > 800mm

Konstruksjon

 • Stabilisering: Ved visning av eksisterende objekter (parallelle objekter - ikke kryssende)og hyppig åpning/lukking av vertikaltegningen forårsaket “Fatal Error”.
 • Stabilisering: Minsket GRID i vertikaltegning ved store høydeintervall. Eksempelvis om høyde ”-999” blir selektert fra terrengmodellen.
 • Bugfix: Ved endring av koblingstype kum til bend, eller bend til kum; ble feil innsettingspunkt brukt.

Presentasjon

 • Bugfix Plan tegning: ledninger ble ikke tegnet ut hvis ledningslengden var kortere enn halve seksjonslengden.”Trim” av ledninger for å unngå overlapp kunne også forårsake at ledning ikke ble tegnet ut.
 • Bugfix Lengdeprofil: Hvis koblingstype ikke er definert i modellen kunne dette forårsake “error” ved uttegning.
 • Fix Lengdeprofil: Nå mulig å presentere kummer med negativt profilnummer(kum plassert “bak” første node).
 • Fix Lengdeprofil: Nå tegnes Trasenavn automatisk i øvre venstre hjørne.
 • Bugfix Tegn 3D Solid: Hvis koblingstype ikke er definert i modellen kunne dette forårsake “error” ved uttegning.

Beregning

 • Fix: Tverrprofilsberegning kunne feile pga avrunding i traselengdens referanselinje.

Eksport

 • Fix: Tverrprofilmodell for grøfteflater.
 • Fix KOF: Endret punktkode-definisjonen, slik at punktnavn får høyde(z-verdi) i tegningen (bla for visning av punktnavn i Virtual Map).

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Forhåndsvisning a symboler var enkelte ganger ikke riktig før modulen var lastet (#595)
 • feilretting: Den fylte fargen ble ikke oppdatert når fargen ble byttet (#596)
 • feilretting: Vegoppmerking laget i aktiv MVIEW ble ikke lagret i modelspace (#592)

Personlige verktøy
Andre språk