Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 17.20.FP2g

Release dato: 2010-07-02


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv

Oppdateringer i Novapoint Basis

Alle konfigurasjoner

 • Bugfix: Lengdeprofiluttegning kunne ha problemer med linje-linje i vertikalgeometri (517)

Norsk konfigurasjon

 • SOSI 4.2 støttes nå for import, eksport og konvertering

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert til SOSI verjon 4.2
Se produktspesifikasjoner her
 • Eksport og Import av SOSI verjson 4.2
 • Konvertering fra SOSI 3.4, 4.0 og 4.1 til SOSI 4.2
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 SOSI 4.2
 • Lagt inn informasjon om Produktpesifikasjon i SOSI filhodet
 • Linjer har nå korrekt lineweight og RGB farger (satt direkte på laget)

Oppdateringer i Novapoint Veg

 • Veg - Tegn lengdeprofil - Tegn lengdeprofil fra Vegmodellenl. Viktig oppdatering på denne funksjonen. De to valgene under Valg Uttegnede objekter - Terrengkilde er forandret til “Med knekklinjer” og “Uten knekklinjer”

Med knekklinjer - lengdeprofil er basert på data lagret i Terreng Modellen. Lengdeprofil vil inneholde original terreng linje med knekklinjer, lag i grunn med knekklinjer og eksisterende objekter. I tillegg vil kryssende tråmodeller bli tegnet opp separat. Kilde for lengdeprofil er fra oppsett i Terreng Modellen når siste vegmodell var bygd. I Vegmodellen underModell - Innstillinger - Lengdeprofil kan knekklinje beregning slås av og på, parallell terreng linjer kan også beregnes. Default setting for knekklinje beregning er på. Ved å slå av funksjonen vil man øke bygg hastighet i vegmodellen noe. Note: “Med knekklinje ” funksjonen vil ikke tegne lag i grunn som er bare definert i vegmodellen som parallell lag. Lag i grunn må defineres som eget lag i Terreng Modellen hvis de skal tegnes opp.

Uten knekklinjer - lengdeprofil er tegnet fra tverrprofilene i veg modellen som tidligere (ticket 300)

 • Dypsprengning mot grøfteflate på høyre side fikset (ticket 617)

Norwegian configuration

 • Bugfix: Import fra KOF-fil oppdaterer ikke DeltaZ and helning (ticket 532)
 • Bugfix: Dimensjoneringsklasse A3 korrigert (ticket 607)

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Feilretting: Platform Design: dY ble ikke interpolert lineært mellom OB og OE. (Ticket #646)
 • Feilretting: Utsettingsdata fra jernbaneprosjekter til LandXML. Vertikalgeometri inkludert i tverrprofiler. Ticket #576)
 • Feilretting: Overhøyde i lengedeprofil feil representert i noen tilfeller med dobbeltspor. (Ticket #540)
 • Feilretting: CS Wizard: Modellen ble ikke bygget selv om toggle var på. (Ticket #665)
 • Feilretting: Export: Feil sporvidde i LandXML eksport. (Ticket #652)
 • Utvidelse: CS Wizard: Lagt inn toggel for å slå av/på skinner i tverrprofilvisning. (Ticket #673)

Belgisk versjon

 • Feilretting: Switch design: Feil parametre for belgiske TJD* veksler. (Ticket #672)

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Novapoint Basis

 • Oppdatert Novapoint “Pakk Novapointprosjekt” til også å inkludere VA-modellfiler. Funksjonen startes fra Novapoint Basis menyen (Novapoint > Verktøy > Pakk Novapointprosjekt…)
 • Oppdatert Terrengmodell “Import fra fil..” til å tolke VA egenskaper (eksisterende objekt) i SOSI versjon 4 fra både Norkart GisLine VA og Gemini VA.

Konfigurasjon

 • I Geometri-fanen (Tverrsnitt) er det endret slik at helning på grøfteflaten kan settes til en tallverdi mindre enn 1 (eks. 0,5).
 • I konfigurasjon av Tegningsoppsett er det lagt inn nytt valg for endring av tekstrotasjon på stasjoneringstekst for “VA-referanse-Høyre” og “VA-referanse-Venstre” (pek på “Stasjoneringstekst” i venstre “Element-vindu”. Tekstrotasjon vises på høyre side i “Egenskapsvindu”).

Konstruksjon

 • Rettelse i konstruksjonsdialogen 1: Ved endring av navn på en node i trestrukturen kunne følgende skje om man deretter pekte på en nedforliggende node i trestrukture; den omdøpte nodes egenskaper var fremdeles i “fokus”.
 • Rettelse i konstruksjonsdialogen 2: Ved endring av navn på en kobling i “egenskapslinjen”, slik at koblingen ikke lenger var øverst i listen i trestrukturen kunne følgende skje om man deretter pekte på neste celle i tabellen; “fokuset” var fremdeles på den første koblingen. Dvs at det ikke var samsvar mellom markert kobling i trestrukturen og koblingen som ble vist i tabbelen.
 • Rettelse: Ved flytting av en node, som var “koblet til” en vegmodell, til et profilnummer høyere enn kurvens siste tangeringspunkt, så ble ikke kurven oppdatert. Om da brukeren forsøkte å oppdatere tverrsnittet med “Oppdater kummer og ledninger relatert til veg”, så ble ledningene kuttet i det opprinnelige tangeringspunktet.
 • Rettelse: Om en “mellomliggende” node i en trase ble slettet, og en tilknyttet ledning hadde et knekkpunkt, så ble samtidig ledningens refransehøyde i endepunktet endret.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er nå lagt inn mulighet for å endre ledningshøyde i plantegningen vha høyreklikk-menyen. Samtidig kan høyder vises i plantegning ved å aktivere visningen fra Verktøy-menyen i Konstruksjonsdialogen.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er lagt inn et nytt spørsmål ved flytting av node i plantegning. Første spørsmål vedr topp av kummen er ikke endret. Spørsmål 2, som er nytt, gjelder om høyden på ledningen skal endres eller beholdes ved flytting.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er gjort endringer i grensesnittet for Renummereringsdialogen. Samtidig også endret slik at samme kumtype i en node ikke får samme navn. Om det er to traseer ut fra en node, er det også lagt inn kontrollspørsmål om hvilken retning det skal renummeres.

Presentasjon

 • Rettelse i Tverrprofil: Spillvann pumpeledning (trykk) ble plassert med feil høyde i tverrsnittet (tegnet “veggtykkelsen” for høyt).
 • Endring i Lengdeprofil grensesnittet: 1)Rammelengde- og høyde angir nå YTRE ramme (ikke innvendig rutenett som tidligere) - 2)Innsettingspunkt er endret til nedre venstre hjørne for YTRE ramme (ikke innvendig rutenett som tidligere).
 • Forbedret 3D solid presentasjonen av betongkummer for kumbunn, kjegle og justeringsringer.

Eksport

 • Rettelse: Eksport av av Grøfteflater - 3D linjemodell gir nå ut fullstendige verdier
 • Rettelse: LandXML eksporten produserte en “ikke-verdi/høyde” hvis en ledning ikke var knyttet til en kobling i endepunktet.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Lagre bilde av skilt støtter fargekonvertering (#730)
 • Forbedring: Forbedret kvalitet på bildet som lagres i lagre bilde av skilt (#739)
 • Forbedring: Fonten er supplert med tegnene “\”, ”/”, ”%” og ”:” (#571)
 • Forbedring: All hvit tekst er nå definert med farge 255 (#244)
 • Forbedring: 560.21-24 - skilt for automatisk bomstasjoner er nå tilgjengelig (#643)
 • Forbedring: 570.2 - er nå tilgjengelig (#697)
 • Forbedring: 707.1 - er nå tilgjengelig (#644)
 • Forbedring: 719.11 - er nå tilgjengelig (#740)
 • Forbedring: 723.31 - er nå tilgjengelig som “mini skilt”. Utforming i hht. “NA-rundskriv nr 2010/3” (#338)
 • Forbedring: 813 - er nå tilgjengelig (#698)
 • Forbedring: Ny funksjon som lager en MTEXT med samme vinkel som valgt referanseskilt (#701)
 • Forbedring: Yttergrense for Wipeout er forbedret (#731)
 • Forbedring: Innstillinger dialogen endret og det er nå støtte for egendefinert skalering av skilt ved insetting (#732)
 • Feilretting: 560 - 723.21 and 723.22 manglet fra vegnummer (#653)
 • Feilretting: 701.1 - mini 312 byttet størrelse ved endring av TH (#764)
 • Feilretting: 705.2 - minimum avstand til 723.71-73 var ikke riktig (#755)
 • Feilretting: 711 - mini 312 byttet størrelse ved endring av TH (#765)
 • Feilretting: 711 - vertikal avstand til pil var ikke riktig når bare tekst + pil 711.H90 (#756)
 • Feilretting: 906 - US versjon manglet (#686)
 • Feilretting: 763 - geometri var overlappende og fikk skarvur til å forsvinne (#754)
 • Feilretting: Geometri var overlappende og fikk skarvur til å forsvinne 204.0, 616 og 626 (#702)
 • Feilretting: Skalering av skilt ved insetting virket ikke (#733)
 • Feilretting: Avstand til skiltobjekter var enkelte ganger feil nå man benyttet monteringsramme (#758)
 • Feilretting: Tegner nå bare en polylinje for monteringsramme i strekmodus (#759)
Personlige verktøy
Andre språk