Novapoint Online-dokumentasjon

Versjonshistorikk Novapoint 18.00.FP1

Release dato: 2010-04-07


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert temakodene i ny planlov. Dette medfører at denne versjonen ikke er bakoverkompatibel til tidligere versjoner. Når du åpner en plantegning i denne versjonen for første gang vil du få et spørsmål om å konvertere. Du må si ja for å bruke plantegningen i denne versjonen - og senere versjoner. Etter konverteringen kan tegningen ikke lenger brukes i tidligere versjoner av Novapoint Arealplan. Dersom du svarer nei kan du ikke bruke plantegningen i denne versjonen - men kun i tidligere versjoner.
 • Koble et eller flere formål er raskere enn før i store planer.
 • Eksport av SOSI fra store kommuneplaner er raskere enn før.
 • Mindre reguleringsendring i en plan vedtatt etter PBL 1985 kan nå gjøres med PBL 2008.
 • Eksport av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • Import av SOSI 4.1 med både PBL 1985 og PBL 2008 er ok.
 • ..VERTNIV har blitt lagt til som en generell egenskap som kan gis fra SOSIhode innstillinger.
 • Nye plantyper for SOSI 4.1, med PBL fra 1985 og 2008, er lagt inn for både Reguleringsplan og Kommuneplan.
 • Noen ganger ble korrekte linjer ikke med til SOSI, dette skyldtes problemer med å detektere om linjen var innenfor planområdet. Dette er rettet.

Oppdateringe i Novapoint Veg

 • Fix for fatal error when drawing slope symbols from road model
 • Small fix in alignment style editor
 • Fix for drawing cross sections with elements outside the frame
 • Fix for incorrectly presented cross sections when line-line connections
 • Fix for incorrectly calculated volumes when sodding used in landscaping
 • Now possible to change number of decimals used in road model again
 • Various fixes to PE longtitudional profile drawing
 • Fixed minor boundary issue when drawing road models
 • Minor fix for filled ditches

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Forbedring: Overhøyde, manglende overhøyde og hastighet blir nå eksportert til LandXML sammen med geometrilinjen.
 • Feilretting: Tatt bort muligheten til å endre overhøyde fra Track Data dialogen fordi det kunne føre til uoverensstemmelse med data lagret av Linjekonstruksjon.
 • Feilretting: Drawing - Utlagte masser ble ikke presentert riktig i tverrprofiluttegning med jernbanestil.
 • Feilretting: Reports - Innmålte punkter ble akkumulert når ALC rapporten ble kjørt flere ganger.
 • Feilretting: Old Tools - Draw vertical alignment - IOBRAILL.ARX lastet ikke riktig eller krasjet.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

 • Flere feil i funksjonaliteten for 3D-uttegning er rettet
 • Flere feil i funksjonaliteten for volumberegning er rettet - inkludert ytelse
 • Flere feil i funksjonaliteten for stikningsdataeksport er rettet
 • Modellering av sprengningsprofil: Ny funksjonalitet er inkludert slik at du nå kan modellere en asymmetrisk sprengningsprofil med en rett vertikal vegg på den ene siden og en buet vegg på den andre siden

Oppdateringer i Vann og avløp

Avstandsanalyse

 • Korrigert beregning tar nå hensyn til ledningsveggtykkelse

Presentasjon Lengdeprofil

 • Kummer utenfor node/kumgruppe vises nå i riktig posisjon/profil
 • Rettet presentasjonen slik at “sikk-sakk” mønstre ikke forekommer på ledninger
 • Forbedret presentasjon av satellitt for kum utenfor node/kumgruppe
 • Lagt inn nytt lag og ny farge for linjer som skiller ledningsinformasjon i tekstdelen

Eksport

 • Rettet KOF-eksport slik at alle traseer, og ikke bare siste aktive trase, blir vist i “Samlerapporten”.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Kobling til Size-aMast fra Lattix AS tilgjengelig (Size-aMast kan lastes ned fra http://www.lattix.net/no/index.php/products/sizeamast)
 • Forbedring: Eksploder vegskilt funksjonen bedre tilpasset for skiltproduksjon (#351)
 • Forbedring: Valg for “kantlist” er nå tilgjengelig for en rekke skilt (#353)
 • Forbedring: 751 - Det er nå enklere å endre retning for pil (#508)
 • Feilretting: “Forhåndsvisning” av skilt har på enkelte maskiner ikke vært synlig (#494)
 • Feilretting: Noen skilt ble ikke avrundet til riktig lengde (#386)
 • Feilretting: 701.1 - høyden på skiltet var ikke riktig med kun en linje med tekst (#446)
 • Feilretting: 701.1 - størrelsen på pilene “701.V90” og “701.H90” var ikke riktig (#443)
 • Feilretting: 703.2 - Støtte for oransje bakgrunn manglet (#589)
 • Feilretting: 705.1 - avstanden fra kant skilt til bord var ikke riktig for gul bakgrunn (#387)
 • Feilretting: 538.M - skiltet manglet (#457)
 • Feilretting: Skiltene lå ikke inne med riktig høyde på geometrien → 502, 503, 504, 505, 526.1 & 526.2 (#451)
 • Feilretting: Skiltene 556 og 558 hadde feil verdi for størrelse i ini-filen (#452)

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Forhåndsvisning a symboler var enkelte ganger ikke riktig før modulen var lastet (#595)
 • feilretting: Den fylte fargen ble ikke oppdatert når fargen ble byttet (#596)
 • feilretting: Vegoppmerking laget i aktiv MVIEW ble ikke lagret i modelspace (#592)

Nyheter i Novapoint Virtual Map 6.0

Versjon 6.0 (Utgitt april 2010)

Viktige nye funksjoner

 • Hastigheten ved modellgenerering er forbedret ved å bruke flere kjerner.
 • Mange nye modelleringsforbedringer, inkludert verktøy for teksturering av fasader.
 • Konfliktsøk i fremviser.
 • Forbedret brukergrensesnitt i fremviseren.

Generelle endringer

 • Brukere som har installert Novapoint, har Virtual Map som en del av installasjonen siden Novapoint versjon 18.00. Brukere uten Novapoint bør installere Novapoint Virtual Map som et separat produkt. Oppdateringer til produktet blir levert både som Novapoint-oppdateringer og som separate oppdateringspakker (for brukere uten Novapoint).
 • Nytt teksturbibliotek med høyere oppløsning og i PNG format.
 • Elementer som er definert i Tegningsobjekt (xdata) vil nå fungere som flere elementer eller som alle elementer de er definert som i konfig. I tidligere versjoner fungerte disse elementene bare som elementer definert i CAD objektegenskaper. Nå har for eksempel bygninger som har fasadetekstur tilknyttet bygningslinjen mulighet til å fungere også som negativt elementområde for å fjerne skog rundt bygningen. Om fasader er definert som gjerdeparameter, vil vi få både gjerde og bygg. Da bør gjerdet flyttes til et annet lag og defineres som gjerde og ikke bygning.
 • Rettet flere programfeil (disse er ikke listet her)

Nye funksjoner i Modellbygger

 • Modellgenereringen er gjort raskere ved å implementere multitasking i systemet. Dette gjør det mulig å bruke kraften til flere prosessorer og prosessorkjerner og fremskynde modellgenerering.
 • Virtual Map 6.0 introduserer hierarkiske grupper. Dette betyr at gruppene kan være under andre grupper.
 • Interpolasjon av elementer er ikke lengre påvirket av grupper.
 • Høyreklikk på materiale (valg av fasedemateriale og opprettelse av tekstur)
 • Høyreklikk på valgte bygningspolylinje (fasademateriale)
 • Verktøy for å generere rapporter av VM Konfig: med hvilke lag den bruker i AutoCAD
 • Automatisk sikkerhetskopi av vm-modeler.ini før hver generering.
 • Angrefunksjon for konfigurasjonsendringer.
 • Negativt elementområde fungerer nå på elementer som har objektparameter (for eksempel bygninger med fasader)
 • Genereringsprioritet for å styre rekkefølgen på modellgenereringen
 • Animasjoner blir ikke generert hvis AutoCAD-tegningen ikke inneholder polylinjer, selv om animasjonsdefinisjon eksisterer.
 • Sidesett posisjon følger AutoCAD's blokkrotasjon (forskyvninger til rotasjonsretning)
 • Generiske, nye parametere for objekter (avhengig av objekttype)
  • Buffer (utvide området utover / innover)
  • Segmentering, vinkel (deler polylinje buede segmenter basert på vinkel)
  • Gruppe (lagt til i overflatemodeller og vegmodeller)
  • Z rotere = ja / nei (roterer automatisk elementet langs z-aksen mot fremviser)
  • Z rotasjon = vinkel (roterer elementet langs horisontalaksen)
  • Justering = normal / overflate (justerer objekter langs overflaten)
 • Overflatemodeller
  • Skjær i terreng (automatisk kutt overflater mot en annen nei/ja/sammenføy)
  • Gruppe
 • Vegmodeller
  • Ggruppe
 • Materialområder
  • Automatisk teksturkoordinat = tilpass (automatisk tilpasser teksturen til materialområdets størelse)
  • Ekstruderte materialområder kan nå bli generert ved å bruke mosaikkvalget
 • Skog
  • Buffer
 • Bygg
  • Fasademateriale (liste av materialer for fasader – flere teksturer /bygg)
  • Tilpassing av tekstur (fasadetekstur mode, segment, polyline)
 • Veglinjer
  • segmentering, vinkel
 • Gjerder
  • Z rotasjon = vinkel (roterer elementet langs horisontalaksen)
  • Segmentering, vinkel
 • Grøfter
  • Segmentering, vinkel
 • Rør
  • Segmentering, vinkel
 • Enkeltelementer
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Justering
 • Elementer i rekke
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Justering
 • Elementområder
  • Z rotere
  • Z rotasjon
  • Buffer
  • Areal rundt punkter (lager et sirkulert elementområde rundt hvert punkt)
  • Areal langs linjer (lager et elementområde rundt polylinjene)
  • Justering
 • 3D-Objekter
  • Justering
 • Animasjon
  • rotasjon pr. sekund (xyz)(vil rotere 3d-objektet rundt sin egen x-akse i bevegelse, enhet er vinkel/sekund for hver akse. 360,0,0 vil rotere objektet en runde/sekund

Nye funksjoner i Femviser

 • Konfliktsøk
  Konfliktsøk er et ingeniørverkøty som automatisk beregner kollisjoner mellom forskjellige strukturer i modellen. Beregningen utføres med enkel geometriinformasjon som gjør det mulig å kalkulere kollisjoner mellom ethvert Virtual Map modellelement.
 • Nytt modernisert brukergrensesnitt med dokkbare vinduer sånn som grupper, ståsteder, etc.
 • Noen deler av modellgjengivelsen har fått forbedret ytelse.
 • Ståsteder har blitt forbedret, brukerdefinerte koloner kan legges til og status på grupper blir lagret sammen med ståstedet.
 • Dra navigasjon har blitt forbedret
 • Simulering av nattbelysning tillater brukeren å definere elementer til å opptre som lyskilde og simulerer nattkjøring langs veger og gater.
 • Snap for mål avstand gjør det mulg å snappe til modellvertekser og elementmidtpunkter
 • AVI eksport har blitt tilgjenglig fra vmz filer ved gyldig lisens.
 • Eksport av visningspakke separerer nå modell og visningsfiler i undermappen ”files” og beholder bare start.bat i hovedmappen.
 • Slå av og på grupper har blitt mye raskere
 • Hjem-funksjonen beholder synsretning og zoomer ut hele modellen.
 • VRML eksport.
  • Eksporterer tilpasset rørgeomentri riktig.
  • Gjerde, tekstur er ikke lengre speilet.
 • Endring av maks søkeavstand til 30000 for å bruke søkefunksjonen i større modeller.
 • Global intensitet av simulert himmel er oppdatert til en lavere verdi for å gi mer kontrast i modellen når simulert himmel er på.
Personlige verktøy
Andre språk