Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.00.FP1c

Release dato: 2010-07-08


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Alle konfigurasjoner

 • Bugfix: Lengdeprofiluttegning kunne ha problemer med linje-linje i vertikalgeometri (517)

Norsk konfigurasjon

 • SOSI 4.2 støttes nå for import, eksport og konvertering

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Novapoint Arealplan har oppdatert til SOSI versjon 4.2
Se produktspesifikasjoner her
 • Eksport og Import av SOSI versjon 4.2
 • Konvertering fra SOSI 3.4, 4.0 og 4.1 til SOSI 4.2
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 SOSI 4.2
 • Lagt inn informasjon om Produktpesifikasjon i SOSI filhodet
 • Linjer har nå korrekt lineweight og RGB farger (satt direkte på laget)

Oppdateringer i Novapoint Veg

 • Veg - Tegn lengdeprofil - Tegn lengdeprofil fra Vegmodellenl. Viktig oppdatering på denne funksjonen. De to valgene under Valg Uttegnede objekter - Terrengkilde er forandret til “Med knekklinjer” og “Uten knekklinjer”

Med knekklinjer - lengdeprofil er basert på data lagret i Terreng Modellen. Lengdeprofil vil inneholde original terreng linje med knekklinjer, lag i grunn med knekklinjer og eksisterende objekter. I tillegg vil kryssende tråmodeller bli tegnet opp separat. Kilde for lengdeprofil er fra oppsett i Terreng Modellen når siste vegmodell var bygd. I Vegmodellen underModell - Innstillinger - Lengdeprofil kan knekklinje beregning slås av og på, parallell terreng linjer kan også beregnes. Default setting for knekklinje beregning er på. Ved å slå av funksjonen vil man øke bygg hastighet i vegmodellen noe. Note: “Med knekklinje ” funksjonen vil ikke tegne lag i grunn som er bare definert i vegmodellen som parallell lag. Lag i grunn må defineres som eget lag i Terreng Modellen hvis de skal tegnes opp.

Uten knekklinjer - lengdeprofil er tegnet fra tverrprofilene i veg modellen som tidligere (ticket 300)

 • Dypsprengning mot grøfteflate på høyre side fikset (ticket 617)

Norwegian configuration

 • Bugfix: Import fra KOF-fil oppdaterer ikke DeltaZ and helning (ticket 532)
 • Bugfix: Dimensjoneringsklasse A3 korrigert (ticket 607)

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Alle versjoner

 • Feilretting: Platform Design: dY ble ikke interpolert lineært mellom OB og OE. (Ticket #646)

Oppdateringer i Novapoint Støy

Powerpack

Forbedringer og rettelser i Powerpack
Se versjonshistorikk.

Forbedringer

Sjekk profil
Ved valg av punkt for “Sjekk profil”, kan man skrive “l” (liten “L”) i stedet for å velge start/sluttpunkt. Da brukes samme start/sluttpunkt som sist man kjørte funksjonen.

Lagnavn for bygninger med SOSI 4
Som standard bruker Novapoint Støy nå SOSI 4 sitt lagnavnsoppsett, hvor temakode ikke lenger ligger inne som en del av lagnavnet. Under “Globale innstillinger”, “Lagnavn for innhenting av bygninger”, “Standard lagnavn”, kan man nå velge mellom SOSI 4 og tidligere SOSI-varianter. Hvis man bruker det gamle lagnavnoppsettet med SOSI 4, må man velge SOSI 3 her.

Bygninger, SOSI 4 og oppsplittede linjer
Ved bruk av SOSI 4 er ofte bygningslinjer splittet opp i flere deler. Under innhenting av bygninger, får man nå et spørsmål om man automatisk vil slå sammen slike linjer. Dette tar en del tid, men sparer mye manuelt arbeid og vil fungere bedre i forhold til beregning senere.

Standard lagnavn
Standard lagnavn for Novapoint Støy er endret til å stemme bedre med SOSI 4-navnene. Dette har ingen innflytelse på allerede eksisterende tegninger.

Valg av mange objekt i dialogboks
Hvis man bruker knapper som velger flere enn ca. 255 objekt i dialogboksen, slipper man nå meldingene som dukket opp tidligere. Selve lista vil bli grået ut for å vise at man ikke kan bruke den direkte, men alle valg for å håndtere de valgte objektene fungerer som de skal. Man kan f.eks. trykke “Velg alle” og “Passiv” for å sette alle objekt passive, uansett hvor mange det er i lista.

Feilrettinger

Skjermbredde
Skjermer ble tegnet ut med dobbelt bredde i forhold til oppgitt verdi. Dette hadde liten innflytelse på beregnet verdi, men ga altså et feilt visuelt inntrykk av skjermen. Gamle tegninger blir automatisk oppdatert når de åpnes med denne versjonen eller senere versjoner.

Feil plassering av trafikkdata når startprofil for veg var satt til noe annet enn 0
Hvis man endret startprofilet for en veg til noe annet enn 0, ble markeringene av trafikkdata langs vegen forskjøvet med samme verdi som startprofil. Beregningene ble ikke påvirket av dette. Feilen er rettet. For eksisterende tegninger hvor dette har skjedd kan man evt. gå inn i dialogen for trafikkdata for den aktuelle vegen og trykke “OK” for å oppdatere plasseringen av trafikkdatamarkeringene.

Problem med editering av trafikkdata når startprofil for veg er mindre enn 0
Hvis man satt startprofil for en veg til mindre enn 0, ble det problem med editering av trafikkdata.

Kræsj ved valg i dialogboks
Dersom man brukte knapper som skal velge veldig mange objekt i en dialogboks (flere tusen), kunne man få kræsj etter meldingen om “Capacity of tile XX exceeded”.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Asymmetriske tverrsnitt

Ny funksjonalitet for å definere asymmetriske tverrsnitt, dvs tverrsnitt med ulik veggradius og ulik høyde opp til senterpunkt for veggradien på høyre og venstre side, er nå inkludert. Det er også mulig å modellere tunneltverrsnitt med en rett vegg på den ene siden og en buet vegg på den andre siden.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Novapoint Basis

 • Oppdatert Novapoint “Pakk Novapointprosjekt” til også å inkludere VA-modellfiler. Funksjonen startes fra Novapoint Basis menyen (Novapoint > Verktøy > Pakk Novapointprosjekt…)
 • Oppdatert Terrengmodell “Import fra fil..” til å tolke VA egenskaper (eksisterende objekt) i SOSI versjon 4 fra både Norkart GisLine VA og Gemini VA.

Konfigurasjon

 • I Geometri-fanen (Tverrsnitt) er det endret slik at helning på grøfteflaten kan settes til en tallverdi mindre enn 1 (eks. 0,5).
 • I konfigurasjon av Tegningsoppsett er det lagt inn nytt valg for endring av tekstrotasjon på stasjoneringstekst for “VA-referanse-Høyre” og “VA-referanse-Venstre” (pek på “Stasjoneringstekst” i venstre “Element-vindu”. Tekstrotasjon vises på høyre side i “Egenskapsvindu”).

Konstruksjon

 • Rettelse i konstruksjonsdialogen 1: Ved endring av navn på en node i trestrukturen kunne følgende skje om man deretter pekte på en nedforliggende node i trestrukture; den omdøpte nodes egenskaper var fremdeles i “fokus”.
 • Rettelse i konstruksjonsdialogen 2: Ved endring av navn på en kobling i “egenskapslinjen”, slik at koblingen ikke lenger var øverst i listen i trestrukturen kunne følgende skje om man deretter pekte på neste celle i tabellen; “fokuset” var fremdeles på den første koblingen. Dvs at det ikke var samsvar mellom markert kobling i trestrukturen og koblingen som ble vist i tabbelen.
 • Rettelse: Ved flytting av en node, som var “koblet til” en vegmodell, til et profilnummer høyere enn kurvens siste tangeringspunkt, så ble ikke kurven oppdatert. Om da brukeren forsøkte å oppdatere tverrsnittet med “Oppdater kummer og ledninger relatert til veg”, så ble ledningene kuttet i det opprinnelige tangeringspunktet.
 • Rettelse: Om en “mellomliggende” node i en trase ble slettet, og en tilknyttet ledning hadde et knekkpunkt, så ble samtidig ledningens refransehøyde i endepunktet endret.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er nå lagt inn mulighet for å endre ledningshøyde i plantegningen vha høyreklikk-menyen. Samtidig kan høyder vises i plantegning ved å aktivere visningen fra Verktøy-menyen i Konstruksjonsdialogen.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er lagt inn et nytt spørsmål ved flytting av node i plantegning. Første spørsmål vedr topp av kummen er ikke endret. Spørsmål 2, som er nytt, gjelder om høyden på ledningen skal endres eller beholdes ved flytting.
 • Forbedret editeringsfunksjonalitet: Det er gjort endringer i grensesnittet for Renummereringsdialogen. Samtidig også endret slik at samme kumtype i en node ikke får samme navn. Om det er to traseer ut fra en node, er det også lagt inn kontrollspørsmål om hvilken retning det skal renummeres.

Presentasjon

 • Rettelse i Tverrprofil: Spillvann pumpeledning (trykk) ble plassert med feil høyde i tverrsnittet (tegnet “veggtykkelsen” for høyt).
 • Endring i Lengdeprofil grensesnittet: 1)Rammelengde- og høyde angir nå YTRE ramme (ikke innvendig rutenett som tidligere) - 2)Innsettingspunkt er endret til nedre venstre hjørne for YTRE ramme (ikke innvendig rutenett som tidligere).
 • Forbedret 3D solid presentasjonen av betongkummer for kumbunn, kjegle og justeringsringer.

Eksport

 • Rettelse: Eksport av av Grøfteflater - 3D linjemodell gir nå ut fullstendige verdier
 • Rettelse: LandXML eksporten produserte en “ikke-verdi/høyde” hvis en ledning ikke var knyttet til en kobling i endepunktet.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Lagre bilde av skilt støtter fargekonvertering (#730)
 • Forbedring: Forbedret kvalitet på bildet som lagres i lagre bilde av skilt (#739)
 • Forbedring: Fonten er supplert med tegnene “\”, ”/”, ”%” og ”:” (#571)
 • Forbedring: All hvit tekst er nå definert med farge 255 (#244)
 • Forbedring: 560.21-24 - skilt for automatisk bomstasjoner er nå tilgjengelig (#643)
 • Forbedring: 570.2 - er nå tilgjengelig (#697)
 • Forbedring: 707.1 - er nå tilgjengelig (#644)
 • Forbedring: 719.11 - er nå tilgjengelig (#740)
 • Forbedring: 723.31 - er nå tilgjengelig som “mini skilt”. Utforming i hht. “NA-rundskriv nr 2010/3” (#338)
 • Forbedring: 813 - er nå tilgjengelig (#698)
 • Forbedring: Ny funksjon som lager en MTEXT med samme vinkel som valgt referanseskilt (#701)
 • Forbedring: Yttergrense for Wipeout er forbedret (#731)
 • Forbedring: Innstillinger dialogen endret og det er nå støtte for egendefinert skalering av skilt ved insetting (#732)
 • Feilretting: 560 - 723.21 and 723.22 manglet fra vegnummer (#653)
 • Feilretting: 701.1 - mini 312 byttet størrelse ved endring av TH (#764)
 • Feilretting: 705.2 - minimum avstand til 723.71-73 var ikke riktig (#755)
 • Feilretting: 711 - mini 312 byttet størrelse ved endring av TH (#765)
 • Feilretting: 711 - vertikal avstand til pil var ikke riktig når bare tekst + pil 711.H90 (#756)
 • Feilretting: 906 - US versjon manglet (#686)
 • Feilretting: 763 - geometri var overlappende og fikk skarvur til å forsvinne (#754)
 • Feilretting: Geometri var overlappende og fikk skarvur til å forsvinne 204.0, 616 og 626 (#702)
 • Feilretting: Avstand til skiltobjekter var enkelte ganger feil nå man benyttet monteringsramme (#758)
 • Feilretting: Tegner nå bare en polylinje for monteringsramme i strekmodus (#759)

Personlige verktøy
Andre språk