Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP2

Release dato: 2011-09-02


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Opdateringer for Basis

Version 18.10FP2 64 bit
 • Koter fra rutenettsmodell - denne funksjonen er nå tilbake, i forbedret utgave
 • ESRI Grid - formatet kan nå importeres igjen
 • XYZ import - brukerdefinert import kan nå brukes flere ganger
 • Civil Tools - brukere av Civil 3D får nå tilgang til vår Civil Tools, som muligjør eksport/import av formatene til Civil 3D
 • Tegneregler som ble laget i visning/redigering ble ikke husket når man skrev til AutoCAD.
 • Lagnavn med multiple temakoder på SOSI versjon høyere enn 4.0 blir nå korrekte.
 • Fanen “Profilering” vises nå i Temakode-dialogen i Terrengmodell - Visning/Redigering

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP2 64 bit
 • Symboler på formål kommer automatisk på i tegnforklaringselementer
 • Når man skulle eksportere til SOSI med flere planer i samme dwg kom det kun opp en liste med Ukjent planid. Dette er rettet slik at den Planid som er lagt inn i planene kommer fram.
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 konverterte alle Juridiske linjer til regulert tomtegrense. Dette er rettet slik at linjene får korrekte verdier.
 • Når man la inn bestemmelseområder koblet disse seg alltid til nærmeste bestemmelsegrense. Disse fungerer nå med Sonteype på samme måte som andre hensynsoner.
 • Arealplan - tooltip fungerte ikke med AutoCAD 2012. Dette er rettet.
 • Under eksport til SOSI måtte man alltid innom sosi-hode innstillinger fordi noen innstillinger ikke ble husket fra gang til gang. Dette er rettet.
 • SOSI 4.1 blir eksportert med SOSI-versjon 4.1 i filhodet og uten PRS.
 • SOSI 4.1 blir importert korrekt med flater.
 • Redigering av ..BESKRIVELSE i tabellen søk etter formål i tegning ble ikke lagret. Dette er nå OK
 • Redigering av linje fra tabellen søk etter formål i tegning hentet ikke opp riktig egenskapsdialog. Dette er nå OK.
 • Linjer i søk etter formål i tegning hadde engelsk overskrift. Denne er nå på norsk.
 • Sett inn symbol i Reguleringsplan blir åpnet med alle symboler synlig slik at man slipper å trykke på + tegnet først.
 • Dersom man fjernet krysset for ta med planid i egenskapene til flater ble krysset skrudd på igjen neste gang egenskapene ble åpnet.
 • Kobling av flater med xref på låst lag kræsjet programmet, dette er nå fikset.
 • Nytt menyvalg - Arealplan - linjer - konfigurer tegningsoppsett. For å endre/lage egne oppsett for uttegning av CL.
 • Problem med Ulovlig bue etter export til SOSI er fikset.

Opdateringer for Veg

Version 18.10FP2 64 bit
 • Kontroll av minimum overbyggningstykkelse

I 18.10 FP2 har vi lagt til en ny bryter i planumsdialogen. Når denne bryteren er aktivert vil planumsberegningen sikre at kravene til minimums overbyggningstykkelse ivaretas over hele tverrsnittet. Om en bruker gjør en endring i planumsutformingen som gir en tykkelse under det som er definert som minimum tykkelse, så vil hele planum bli flyttet ned for å ivareta minimum tykkelse. Under ser vi eksempel på samme planum med bryteren aktivert og deaktivert:

Kontroll av minimumstykkelse er aktiv.

Kontroll av minimumstykkelse er deaktivert.

Bryteren kan også skrus av/på i Modell - Innstillinger-dialogen under Element-fliken:

Som standard settes verdien til aktiv. Det gis en advarsel om planum skjærer inn i overbyggning. Det er anbefalt at vegmodellen bygges fra Modell - Bygg menyen. Modellen oppdateres ikke om man bare velger “Bruk” i planumsdialogen etter å ha endret innstillingen.

 • Tegn vegmodell - vegmodellen kan nå tegnes til DWG i 3D
 • Tegn vegmodell - tegn koter fungerer nå også for koter under 0
 • Tegn tverrprofiler - DWG-filen for tittelfelt kan nå være i 2010-format
 • Vegmodell - Normalprofil - fikset problem der tverrfall på midtdeler ga feil i profilnummer, samt fikset standardverdi for minimum helning på skulder
 • Tverrprofiluttegning - endret farge på lag RUTENETT_5_MM til farge 252 (grå), samt rettet tilfeller der rutenett kom innpå tittelfelt
 • 3 nye Excel-baserte rapporter for detaljert informasjon fra vegmodellen (finnes under de internasjonale rapportene, kun på Engelsk språk foreløpig:

1. Road pavement: Superstructure for every used surface, whith thickness, area and volume per Superstructure layer in each station and total. 2. Cut volume separated per Soil-type, per station and total 3. 2D and 3D area, width and slope for all used surfaces per station)

 • Senterlinje lagres nå til terrengmodell med temakode 7001, istedenfor 7003
 • Fikset: Trådmodell komplett for profiler over 10.000 meter
 • Fikset: Perspektivviser viser alt terreng igjen
 • Fikset: Små justeringer på Norske utskriftsformat for tverrprofiler
 • Fikset: Forbedringer til Finske utskrifter av lengdeprofil og horisontale linjer
 • Fikset: Bruk av linje som avgrensning for 4'er-flater fungerer nå

Oppdateringer i Landskap

Versjon 18.10FP2 64 bit

Ny tekstbasert plantedatabase i Novapoint Landskap til bruk ved utsetting/tegning av planter. Den nye plantedatabasen brukes av flere funksjonene under Landskap > Vegetasjon.

 • Med plantedatabasen kan man velge en plante fra en liste på 507 planter og koble denne til et plantesymbol. Planteinformasjonen vil komme med i mengdebeskrivelser og -rapporter. En kan bruke egendefinert plantedatabase eller Novapoint sin plantedatabase.
 • Den nye plantedatabasen brukes av flere funksjoner under Landskap > Vegetasjon. Du kommer til plantedatabasen bl.a på denne måten:
  • Landskap > Vegetasjon > Solitær…> Trykk 'Symbol…' > Trykk 'Plantebase…'

Nye funksjonaliteter for linjekonstruksjon:

 • Landskap > Konstruere linjer og arealer > Linjepåskrift senterlinje…
  • Denne funksjonen tegner påskrift i AutoCAD for senterlinje.
 • Landskap > Konstruere linjer og arealer > Konfigurer tegningsoppsett…
  • Med denne funksjonen kan man endre og lage nye tegningsoppsett som brukes med funksjonen 'Linjepåskrift senterlinje…'

Oppdateringer Terreng

Versjon 18.10FP2 64 bit
 • Oppdatering av Hjelp i Wikinova Terrain.

Oppdateringer i Novapoint Jernbane

Versjon 18.10FP2 64 bit

Alle versjoner

 • Forbedring: Lagt til mulighet for å spesifisere isolasjonsavstand for 3D-Tog.

Finsk versjon

 • Forbedring: Økt nøyaktighet i KM data xml fil (3 desimaler)

Nyheter og oppdateringer for Tunnel

Nyheter
 • Fleksibel funksjonalitet for lesing av av ulike ASCII-baserte punktsky format.
 • Trianguleringsfunksjonalitet for skanner data.
 • Dynamisk funksjonalitet for tverrsnittsinspeksjon av skanna og triangulerte flater mot prosjektert tunnel.
 • Avansert tverrsnittsutegning i AutoCAD. Flere layout tegninger kan produseres samtidig. Skannerdata (skanna kontur samt areal og avstandsberegninger) kan inkluderes på tverrsnittstegningene i AutoCAD.
 • Forbedret 3D uttegningsfunksjonalitet - både for prosjektert tunnel og skanna tunnel.
 • Ny funksjonalitet for geologi- og bergsikringsregistrering: Bakgrunnsbilder, import av MWD-data, registrering av vann- og frostsikring, registrering av dokumenter på stuff.
 • Flere Excel eksport funksjoner fra geologi- og bergsikringsregistreringen: Q-verdidata, diskontinuitetsdata
 • Forbedret LandXML eksport. Mulighet for å eksportere bare en delstrekning av tunnelen.
Oppdateringer
 • Flere stabilitetsproblemer er korrigert
 • Flere feil i LandXML eksporten er korrigert

Oppdateringer for Bru

 • Lengdeprofil: Offsetfunksjonalitet for lengdeprofil er nå korrigert

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.10FP2 64 bit

Konfigurasjon

 • Støtte for beskrivelse av rektangulære objekter
 • Mer detaljert beskrivelse av kummer; kumbunn, kjegle, justeringsringer, og lokktype
 • Mulig å legge til ekstrainformasjon på ledninger
 • Mulighet for å legge til Virtual Map Teksturnavn på koblingsmaterialer

Konstruksjon

 • Støtte for editering av rektangulære objekter
 • Mulig å endre rotasjon på kjegle
 • Veggtykkelse på kummer vises i grafikk
 • Mulighet for Kurvetilpasning i vertikaltegning
 • Endret brukergrensesnittet for å endre på grøfteflater (bredde, hellning, avstand til grøftevegg) seksjonsvis eller for hele traseen

3D presentasjon

 • Mindre endringer i byggdialogen
 • Leser linjetype og farger fra Konfigurasjonen
 • Nye predefinerte lagnavn for 3D polylinje eksport;_MBC=Manhole Bottom Center,_MTC=Manhole Top Center,_MTO=Manhole Top Offset (senter av justeringsring/topp lokk)

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Leser linjetype, farger og lagnavn fra Konfigurasjonen

Presentasjon - Plan

 • Ny konfigurasjon for å tegne ut “Kabel-tverrsnitt”

Rapporter

 • Mindre endringer i brukergrensesnitt for rapportgenerering (todelt dialoger for “trasevalg” og “rapportvalg”)
 • Oppdatert eksisterende rapporter
 • Nye rapporter for “Kabel”

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Feilretting: 600 - Innholdet ble ikke senterjustert etter at monteringsramme var aktivert (#1089)
 • Feilretting: 731 - Monteringsramme virket ikke (#1090)
 • Feilretting: 701.1 - Avstand til bord var ikke riktig når kun tekst (#1091)
 • Feilretting: 727.1 - Høyde på skilt var ikke riktig når kun tekst (#1092)
 • Feilretting: 719.11 - Feil avstand til bord for noen bakgrunnsfarger (#1093)
 • Feilretting: 560 - Avstand fra bord var ikke ihht. standarden (#1094)
 • Feilretting: 560 - Monteringsramme virket ikke (#1095)
 • Feilretting: TSEXPLODE - Virket ikke på roterte skilt (#1107)
 • Feilretting: OSNAP på skilt - 723.15 og 723.16 førte til AutoCAD fatal error melding (#1179)Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • feilretting: Proxy - Visning av lagret geometri forbedret (#1188)
 • feilretting: Tegn vegoppmerking - Forhåndsvisning av linjen manglet i brukergrensesnitt (#1189)


Updates in Novapoint Virtual Map

Version 6.2 (Released September 2011)

New features

 • Civil3D support
  • users can now generate Civil3D surfaces and pipe networks
  • automatic cutting Civil3D corridor surfaces to terrain
  • automatic grouping
  • material assignment to Civil3D objects from VM material library
  • possible to combine Civil3D, DWG and Novapoint models into same VM model
  • Civil3D needs to be installed and active
  • supports Civil3D 2010, 2011 and 2012, 32bit and 64bit
 • Support for AutoCAD 2012 platform (AutoCAD, Map3D, Civil3D), 32bit and 64bit
 • New parameter interpolate_to_layers has been added to allow users control on which surfaces / layers elements are interpolated to (applies to single element, element chain, element area, mesh, fence, text and pipe, for buildings this was not possible to make in this release)
 • Support for AutoCAD PlaneSurface, SweptSurface,ExtrudedSurface, LoftedSurface and RevolvedSurface. Since 2011 release also NurbsSurface is supported. These 3d-elements are handled like 3dsolid objects and can be defined as Material area or Mesh objects.
 • Group dialog: Expand All / Collapse All (mouse right click menu) will expand or col-lapse all groups (when not over group name) and selected group (when over group name)
 • Edit viewpoints in Viewer:
  • toggle save groups on/off
  • update viewpoint to current camera view
  • re-ordering custom viewpoint columns (not default columns)
  • rename columns
 • Help system has now been moved to web based WikiNova
 • Default view angle (vertical) has been changed from 45 to 30 degrees to make models look closer to how human eye sees and feels depth and distances
 • Speed improvements in model generation and model loading

Bug fixes

 • Object Information and Link Activation Mode works now better
 • 64-bit viewer model export: alBufferData() failed when loading file “VM_Sound_Skidding.wav”: error AL_INVALID_VALUE.
 • Pasting Pipe Cross-section into the config doesn't work
 • Patch material area doesn't generate on top of another patch
 • Search window placed incorrectly
 • Save last viewpoint causes stuttering
 • Group should not affect target layer nor interpolation
 • UCS 3D rotation from AutoCAD for Meshes sometimes wrong
 • Road model import cuts big holes
 • Patch image is rotated in model
 • Pipes are scaled incorrectly
 • Viewpoint group state not working for sub groups
 • Z-buffer problem with a patch mode roadline
 • Dashboard shown too far and mixes with model
 • Long layer names from xref files
 • Changing a pth file with e.g. capital letters will delete the file.
 • Alpha channel not always visible in textured elements
 • Styles in Swedish config don't work
 • Purge removes main group in a tree menu of groups
 • Setting XREF mode FIRST TIME don't work
 • Model extents wrong when no triangles in the dwg
 • Pipes doesn't generate correctly
 • Building a *gen file without 3d faces in dwg
 • Blocks not coming to model correctly when scale is 0.001
 • Enter doesn't work on search
 • Jittering / flashing models
 • Manholes are modeled with inner radius …
 • Pipe reference level in info text …
 • Apply in configuration dialog should not update viewer position
 • Block instances has gone brokenPersonlige verktøy
Andre språk