Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.10.FP2c

Release dato: 2012-02-16


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Base

Version 18.10FP2c 32 bit

Tegn kart fra terrengmodell

 • Rettet: Ved bruk av AutoCAD Map produkter tok denne funskjone veldig lang tid (timer).
 Opptegning er endret til å lage LW Polylines direkte for å unngå problem med Convert i AutoCAD Map.
 Alle Polylines vil om mulig bli LW Polyline.
 Dettet reduserer tiden det tar å tegne kartet og vil også redusere AutoCAD DWG størrelse betraktelig
 • Koter fra rutenettsmodell - denne funksjonen er nå tilbake, i forbedret utgave
 • ESRI Grid - formatet kan nå importeres igjen
 • XYZ import - brukerdefinert import kan nå brukes flere ganger
 • Civil Tools - brukere av Civil 3D får nå tilgang til vår Civil Tools, som muligjør eksport/import av formatene til Civil 3D
 • Tegneregler som ble laget i visning/redigering ble ikke husket når man skrev til AutoCAD.
 • Lagnavn med multiple temakoder på SOSI versjon høyere enn 4.0 blir nå korrekte.
 • Fanen “Profilering” vises nå i Temakode-dialogen i Terrengmodell - Visning/Redigering

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.10FP2c 32 bit
 • Oppdaterte konfigurasjonsfiler for å kunne håndtere 2 kommuner med samme navn. I slike tilfeller er det lagt inn fylke som en del av kommunenavnet i listen over kommuner.
 • Eksporten er rettet opp slik at den eksporterer alle flater selv ved veldig store koordinater.
 • PlanID er rettet opp slik at den er riktig også etter konvertering til SOSI 4.3
 • Konfigurajonsfilene (INI filene) er rettet opp slik at bokstaven Å ikke lenger er blitt til + tegn og andre merkelige tegn
 • Symboler på formål kommer automatisk på i tegnforklaringselementer
 • Når man skulle eksportere til SOSI med flere planer i samme dwg kom det kun opp en liste med Ukjent planid. Dette er rettet slik at den Planid som er lagt inn i planene kommer fram.
 • Konvertering fra PBL 1985 til PBL 2008 konverterte alle Juridiske linjer til regulert tomtegrense. Dette er rettet slik at linjene får korrekte verdier.
 • Når man la inn bestemmelseområder koblet disse seg alltid til nærmeste bestemmelsegrense. Disse fungerer nå med Sonteype på samme måte som andre hensynsoner.
 • Arealplan - tooltip fungerte ikke med AutoCAD 2012. Dette er rettet.
 • Under eksport til SOSI måtte man alltid innom sosi-hode innstillinger fordi noen innstillinger ikke ble husket fra gang til gang. Dette er rettet.
 • SOSI 4.1 blir eksportert med SOSI-versjon 4.1 i filhodet og uten PRS.
 • SOSI 4.1 blir importert korrekt med flater.
 • Redigering av ..BESKRIVELSE i tabellen søk etter formål i tegning ble ikke lagret. Dette er nå OK
 • Redigering av linje fra tabellen søk etter formål i tegning hentet ikke opp riktig egenskapsdialog. Dette er nå OK.
 • Linjer i søk etter formål i tegning hadde engelsk overskrift. Denne er nå på norsk.
 • Sett inn symbol i Reguleringsplan blir åpnet med alle symboler synlig slik at man slipper å trykke på + tegnet først.
 • Dersom man fjernet krysset for ta med planid i egenskapene til flater ble krysset skrudd på igjen neste gang egenskapene ble åpnet.
 • Kobling av flater med xref på låst lag kræsjet programmet, dette er nå fikset.
 • Nytt menyvalg - Arealplan - linjer - konfigurer tegningsoppsett. For å endre/lage egne oppsett for uttegning av CL.
 • Problem med Ulovlig bue etter export til SOSI er fikset.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Versjon 18.10FP2c 32 bit

F - Normalprofiler.. under Veg - Tegningsgenerator er ikke lenger tilgjengelige

Anbefaler at man bruker Veg - Tegn tverrprofiler - Tegn tverrprofiler fra vegmodellen.. og velg bare en egnet profil. Den er en bedre løsning for F tegning.

 • Kontroll av minimum overbyggningstykkelse

I 18.10 FP2 har vi lagt til en ny bryter i planumsdialogen. Når denne bryteren er aktivert vil planumsberegningen sikre at kravene til minimums overbyggningstykkelse ivaretas over hele tverrsnittet. Om en bruker gjør en endring i planumsutformingen som gir en tykkelse under det som er definert som minimum tykkelse, så vil hele planum bli flyttet ned for å ivareta minimum tykkelse. Under ser vi eksempel på samme planum med bryteren aktivert og deaktivert:

Kontroll av minimumstykkelse er aktiv.

Kontroll av minimumstykkelse er deaktivert.

Bryteren kan også skrus av/på i Modell - Innstillinger-dialogen under Element-fliken:

Som standard settes verdien til aktiv. Det gis en advarsel om planum skjærer inn i overbyggning. Det er anbefalt at vegmodellen bygges fra Modell - Bygg menyen. Modellen oppdateres ikke om man bare velger “Bruk” i planumsdialogen etter å ha endret innstillingen.

 • Tegn vegmodell - vegmodellen kan nå tegnes til DWG i 3D
 • Tegn vegmodell - tegn koter fungerer nå også for koter under 0
 • Tegn tverrprofiler - DWG-filen for tittelfelt kan nå være i 2010-format
 • Vegmodell - Normalprofil - fikset problem der tverrfall på midtdeler ga feil i profilnummer, samt fikset standardverdi for minimum helning på skulder
 • Tverrprofiluttegning - endret farge på lag RUTENETT_5_MM til farge 252 (grå), samt rettet tilfeller der rutenett kom innpå tittelfelt
 • 3 nye Excel-baserte rapporter for detaljert informasjon fra vegmodellen (finnes under de internasjonale rapportene, kun på Engelsk språk foreløpig:

1. Road pavement: Superstructure for every used surface, whith thickness, area and volume per Superstructure layer in each station and total. 2. Cut volume separated per Soil-type, per station and total 3. 2D and 3D area, width and slope for all used surfaces per station)

 • Senterlinje lagres nå til terrengmodell med temakode 7001, istedenfor 7003
 • Fikset: Trådmodell komplett for profiler over 10.000 meter
 • Fikset: Perspektivviser viser alt terreng igjen
 • Fikset: Små justeringer på Norske utskriftsformat for tverrprofiler
 • Fikset: Forbedringer til Finske utskrifter av lengdeprofil og horisontale linjer
 • Fikset: Bruk av linje som avgrensning for 4'er-flater fungerer nå


 • Overlappende triangler ved Eksport av stikningsdata - Vegflater som triangelmodell - LandXML er korrigert slik at en ikke skal få overlappende overflater (for eks i overgang fra fylling til grøft i skjæring)
 • Kotegenering for veg avrundingsfeil rettet i både 2D og 3D
 • Eksport av planum med grøft aktivert
 • Vegmodell - Utsetting - Flatekantlinje: Vegmodeller som bruker indre fyllingskråning fikk ikke ytterkanten av indre skråning i LandXML-filen med utsettingsdata. Dette er nå fikset.
 • Vegmodell - Utsetting: For alle lag i overbygningen vil LandXML-filen nå ikke lenger forlenge hvert lag med avgrensningslinjer fra øverste flate (dette skapte problemer for Scanlaser maskinstyring og ga også underlige tverrprofiler når indre fyllingskråning ble brukt). Dette betyr at “Alle lag” export til LandXML (Mikrofyn) nå fungere med Scanlaser maskingstyring, Visual Digger.
 • Vegmodell - Utsetting - Tverrprofiler : Vi har lagt til et nytt kombinert lag, som kombinerer planum og grøfter fra lukket drenering til LandXML Tverrprofilformat som Trimble Access kan lese

Oppdateringer i Landskap

Versjon 18.10FP2c 32 bit

Ny tekstbasert plantedatabase i Novapoint Landskap til bruk ved utsetting/tegning av planter. Den nye plantedatabasen brukes av flere funksjonene under Landskap > Vegetasjon.

 • Med plantedatabasen kan man velge en plante fra en liste på 507 planter og koble denne til et plantesymbol. Planteinformasjonen vil komme med i mengdebeskrivelser og -rapporter. En kan bruke egendefinert plantedatabase eller Novapoint sin plantedatabase.
 • Den nye plantedatabasen brukes av flere funksjoner under Landskap > Vegetasjon. Du kommer til plantedatabasen bl.a på denne måten:
  • Landskap > Vegetasjon > Solitær…> Trykk 'Symbol…' > Trykk 'Plantebase…'

Nye funksjonaliteter for linjekonstruksjon:

 • Landskap > Konstruere linjer og arealer > Linjepåskrift senterlinje…
  • Denne funksjonen tegner påskrift i AutoCAD for senterlinje.
 • Landskap > Konstruere linjer og arealer > Konfigurer tegningsoppsett…
  • Med denne funksjonen kan man endre og lage nye tegningsoppsett som brukes med funksjonen 'Linjepåskrift senterlinje…'

Alle versjoner

 • Forbedring: Lagt til mulighet for å spesifisere isolasjonsavstand for 3D-Tog.

Finsk versjon

 • Forbedring: Økt nøyaktighet i KM data xml fil (3 desimaler)

Nyheter og oppdateringer for Tunnel

Nyheter
 • Fleksibel funksjonalitet for lesing av av ulike ASCII-baserte punktsky format.
 • Trianguleringsfunksjonalitet for skannerdata.
 • Dynamisk funksjonalitet for tverrsnittsinspeksjon av skanna- og triangulerte flater mot prosjektert tunnel.
 • Avstandsplantegning er inkludert
 • Excelrapporter for volumer og avstander mellom to triangulerte flater er inkludert
 • Du kan nå velge om du vil tegne ut 3D tegningen med “3D Faces” eller “Surfaces”
 • Avansert tverrsnittsutegning i AutoCAD. Flere layout tegninger kan produseres samtidig. Skannerdata (skanna kontur samt areal og avstandsberegninger) kan inkluderes på tverrsnittstegningene i AutoCAD.
 • Forbedret 3D uttegningsfunksjonalitet - både for prosjektert tunnel og skanna tunnel.
 • Ny funksjonalitet for geologi- og bergsikringsregistrering: Bakgrunnsbilder, import av MWD-data, registrering av vann- og frostsikring, registrering av dokumenter på stuff.
 • Flere Excel eksport funksjoner fra geologi- og bergsikringsregistreringen: Q-verdidata, diskontinuitetsdata
 • Forbedret LandXML eksport. Mulighet for å eksportere bare en delstrekning av tunnelen.
Oppdateringer
 • En mengde ulike avvik er korrigert. Generell stabilisering av systemet
 • Flere feil i LandXML eksporten er korrigert

Oppdateringer i Novapoint VA

Versjon 18.10FP2c 32 bit

Novapoint Basis - Terrengmodell Visning

 • Rettet: Funksjon for å registrere/importere eksisterende objekt er stabilisert

Konstruksjon

 • Rettet: Om det manglet lokktype i VA Konfigurasjon førte det til kræsj ved definering/editering av kum i konstruksjonsdialogen
 • Rettet: Om det ble slettet et objekt i VA konfigurasjonen før objektet ble slette i konstruksjon førte det til kræsj
 • Rettet: Feil fokus i konstruksjon trestruktur for koblinger utenfor/ikke tilkoblet node
 • Rettet: Feil vertikal geometri på ledning hvis kurvetilpasning i plan ble etterfulgt av flytting av en lednings start-/endepunkt
 • Forbedret: Korresponderende presentasjon av kjegleplasssering i horisontal og vertikaltegning (tidligere vist “speilvendt”)
 • Forbedret: Implementert kontroll for å ikke tillate trasenavn med .(punktum)
 • Forbedret: Ved opprettelse av ny trase er kjeglerotasjon i kum satt til å følge ledning ut-retning
 • Rettet: I noen tilfeller hvor Prosjekt-ID ble endret, ble forrige prosjekt vist som aktiv i konstruksjon plangrafikken hvis noen av tegnefunksjonene feilet (minnet ble ikke oppdatert)

Konfigurasjon

 • Rettet: Avslutte med Fil-Avslutt lagret ikke endringer/oppdateringer i databasen
 • Rettet: Innstillinger for Lokk i predefinert lednings- og koblingsmatrise ble ikke lagret ved veksling mellom ulike definisjoner av tverrprofil. Lokktype og høyde på lokk, ble derfor ikke registrert når ny trase ble etablert i konstruksjon.

Presentasjon - Plan

 • Forbedret: Ny uttegningsfunksjon for Kabelgrøft/VA
 • Forbedret: Ny uttegningskonfigurasjon for Kabelgrøft/VA

Presentasjon - Tverrsnitt

 • Rettet: Funksjonen “Tegn VA-grøft i tverrfrofil for Veg” > VA-grøft fundament ble ikke tegnet korrekt

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Rettet: Hvis startprofil > 0, og startet i seksjon med færre antall ledninger enn forrige seksjon, ble det vist tomme tekstfelt og ekstra linjer under hovedramme
 • Rettet: Standardhøyden for mal “Halvhøyde A1” endret til 285
 • Forbedret: Ny mulighet for å tegne/ikke tegne høyde på Bend
 • Forbedret: Ny mulighet for å presentere kumgruppe med kummer eller som node (kun et rektangelsymbol)

Presentasjon - 3D

 • Forbedret: Brukergrensesnittet for å legge på prefiks/suffiks for 3D solid lagnavn er gjort mer fleksibelt
 • Rettet: 3D solid eksport genererte ikke ledning hvis ledningsnavn inneholdt ,(komma)

Rapporter

 • Forbedret: Lagt til “Velg Alle” i trasevalg-dialogenPersonlige verktøy
Andre språk