Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20

Release dato: 2012-03-08

*Kjente feil og mangler


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Versjon 18.20 64 bit
 • Rettinger i Stikningsdata fra tegning: navn på utvalgsmetode, antall punkt i linjer og at punktnummer også tegnes ut når nytt symbol velges. Hvis en flytter på punktnumrene i tegningen, så vil funksjonen huske ny plassering når en skifter mellom Markering PÅ og Markering AV.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.20 64 bit
 • Problem med at Topo_explode lag noen ganger lå igjen i tegningen etter koble fra/til er rettet
 • Problem med at noen areal ikke ble koblet korrekt i buer er rettet.
 • ..RPAREALFORMÅL 6730 og 6740 er markert som kun lovlige å bruke i eldre planer.
 • Kvalitet på flater blir slettet under konvertering til SOSI 4.3

Oppdateringer i Novapoint Veg


Ny versjon av Veg, VA-grøft og Jernbanemodell
Veg, VA-grøft og Jernbanemodeller fra tidligere versjoner blir automatisk konvertert til 18.20. Dette varsles ved oppstart. Etter konvertering kan de ikke åpnes i tidligere versjoner. Veg og jernbanemodeller kan eventuelt eksporteres til fil og importeres i en gammel versjon. Være oppmerksom på at endringer gjort i 18.20 blir ikke nødvendigvis med ved fil import til en tidligere versjon.


Dynamisk link mellom vegflatekanten og en linje, og mellom vegmodeller
I 18.20 kan man generere en linje for den ytre kanten på en vegflate eller den ytre kanten på avslutningsflater for en hel vegmodell. Linjen blir dynamisk koblet til vegmodellen og endres automatisk når vegmodellen endres. Linjene blir lagret til terrengmodellen under en egen gruppe (99991) og med tema kode 7007. Tilgangen til funksjonen for å lage/slette linjene er via Tverrprofilframviser. Høyreklikk på en vegflate og man får fire nye valg.

Med denne funksjon kan man nå også lage en dynamisk kobling mellom flere vegmodeller.

Redigering av flere vegmodeller i samme vindu – Eksterne modeller

Eksterne modeller kan nå redigeres og beregnes inne i Tverrprofilframviseren. Vegoverflate og overbygningsbeskrivelse kan åpnes for eksterne modeller ved å høyreklikke på vegoverflaten eller et overbygningslag.

Aktiv vegmodell er 100, flatebeskrivelse for vegmodell 200 er åpen og kan editeres.

Avansert overbygning…
På samme måte som planum kan nå alle lag i overbygningen defineres hver for seg. Dialogen åpnes ved enten å velge Data – Avansert overbygning… eller ved å høyreklikke på et overbygningslag i Tverrprofilframviseren. Antall flater er øket til 16 for Planum og det er 15 flater for de andre lagene. De andre overbyggningslagene har ingen sluttflate og avsluttes mot flaten over eller mot grøft/fyllingsflate.


Tegningsgenerator F-Tegning
F-Tegning som ble fjernet i siste FP er nå tilgjenlige igjen i 18.20.


DETALJERT BESKRIVELSE AV DE NYE FUNKSJONENE

Dynamisk link mellom kanten på en vegflate og en linje eller mellom to vegmodeller
Det kan genereres en linje for kanten på en vegflate eller kanten på avslutningsflatene for en vegmodell. Linjen er dynamisk koblet til vegmodellen og endres automatisk når vegmodellen endres. Linjene blir lagret til terrengmodellen under egen gruppe (99991) og med tema kode 7007.
Høyreklikk på en vegflate i Tverrprofilframviser og man får fire nye valg.

Lagre flatekant som linje – da dannes en linje langs valgt vegflates ytre kant for hele prosjektet. Linjen er lagret i terreng modell på egen gruppe (99991) og med temakode 7007. Navn på linje blir automatisk generert og inneholder flatenummer og navn på vegmodellen, se bildet under.


Slett flatekantlinje – linjen slettes fra terrengmodellen.

Lagre kantlinjer for vegen– da dannes en linje langs ytre flate for hele vegprosjekt, både på høyre og venstre siden av vegen. Linjen er lagret i terreng modell på egen gruppe (99991) og med temakode 7007. Navn på linje blir automatisk generert og inneholder P_9.9 (høyre side) eller P–9.9 (venstre side) og navn på vegmodellen, se bildet under:


Slett kantlinjer for vegen – sletter begge linjene fra terrengmodellen.
Linjene kan kobles til andre vegmodeller:
Før:


Etter:Hvis den aktive vegmodellen blir oppdatert blir linje og kobling til den andre vegmodellen automatisk oppdatert.

Viktig: Fordi disse linjene er automatisk oppdateres kan de IKKE kobles til sine egne vegmodeller. For eksempel linje P_-9.9_100 kan IKKE brukes som flateavgrensningslinje i vegmodellen 100.

Dynamiske linker til linjer kan kobles av i Model – Innstillinger… i Elementer fliken ved å slå av Oppdater tilkoblingslinjer.


Redigering av flere vegmodeller i samme vindu – Eksterne modeller

Eksterne vegmodeller kan nå redigeres og beregnes i Tverrprofilframviseren for den aktive vegen. Vegoverflate og overbygningsbeskrivelser kan åpnes for eksterne vegmodeller ved å høyreklikke på vegoverflaten eller et overbygningslag.
Eksterne vegmodeller kan legges til eller fjernes under Fil - Egenskaper, fliken for Eksterne modeller:


Eksterne vegmodeller som er valgt blir vist i tverrprofilframviseren til den aktive vegmodellen og kan redigeres på samme måte som den aktive vegmodellen. Høyreklikk på en vegflate i en ekstern modell (vist i hvit) og velg Vegflate:

Velg et overbygningslag og overbygningsdialogen kan åpnes og verdiene redigeres.

Når Beregn eksterne modeller er aktivisert i Modell – Innstillinger, Elementer-fliken kan man bygge alle vegmodellene i en operasjon. Velger man Modell - Bygg starter beregning med den aktive modellen etterfulgt av den første eksterne vegmodellen i listen over Eksterne modeller og deretter blir alle beregnet en for en. Den siste som blir beregnet er den aktive vegmodellen igjen. Dermed kan man redigere og bygge flere vegmodeller uten å skifte mellom modeller i prosjekt ID.Avansert overbygning…
På samme måte som planum kan nå alle lag i overbygningen defineres hver for seg. Dialogen åpnes ved enten å velge Data – Avansert overbygning…

eller ved å høyreklikke på et overbygningslag i Tverrprofilframviseren.

Når man åpner dialogen fra tverrprofilframviseren går man rett til riktig lag.

Antall flater er øket til 16 for Planum og det er 15 flater for de andre lagene.

Viktig: De andre overbyggningslagene har ingen sluttflate og avsluttes mot flaten over eller mot grøft/fyllingsflate. Et overbyggningslag vil altid stoppe mot laget over og avsluttes sammen med det laget. Overbyggningslag kan ikke defineres utenfor vegkroppen.

Viktig: Brukeren må selv kontrollere at et overbyggningslag ikke sendes gjennom laget under, eventuelt må laget under justeres slik at det ikke er overlap.

Det er lett å kopiere hele lag, en side eller en flate. Høyreklikk på Venstre eller Høyre side:

Du kan kopiere hele laget eller hele siden, lime inn eller slette.

Høyreklikk på en flate:

Du kan kopiere hele flaten, lime inn eller slette.

Viktig: Som for planumsbeskrivelsen må hvert brukerdefinerte lag ha en beskrivelse på både høyre og venstre side.

Bygg av veg/jernbane modell.

Beregning av en veg/jernbanemodeller kan settes i gang fra Modell – Bygg i menyen, fra Tverrprofilframviser eller via Bruk knappen i en del dialoger. Under er en forklaring på hva som skjer i hvert tilfelle.

Model – Bygg fra meny.

Her åpens Bygg dialogen og man kan velge å bygge en trådmodell og kjøre en mengdeberegning.

Når ekstern modeller er koblet til og setting for Beregn eksterne modeller er satt aktiv (under Modell – Innstillinger – Elementer) blir først aktiv modell beregnet, der etter alle ekstern modeller og til slutt aktiv modell en gang til. Bygg dialogen åpnes for alle modeller og eventuelt feil med beregning vises.

Når bare Oppdater tilkoblingslinjer er på blir aktiv vegmodellen beregnet to ganger, en gang for å oppdatere eventuelt tilkoblingslinjer og en gang for å oppdatere tverrprofilframviseren. Dette er anbefalt metode når man har kantlinjer i eksterne modeller som man vil oppdatere.


Bygg i TverprofilframviserNår man velgerknappen blir hele prosjekt beregnet. Bygg dialogen for aktiv modell vises.

Når ekstern modeller er koblet til og setting for Beregn eksterne modeller er satt aktiv (under Modell – Innstillinger – Elementer) blir først aktiv modell beregnet og bygg dialogen for aktiv modell vist. Deretter blir alle ekstern modeller beregnet og til slutt blir aktiv modellen beregnet en gang til uten at bygg dialogene vises. Kantlinjer for ekstern modeller blir ikke oppdatert.
Når bare Oppdater tilkoblingslinjer er på blir først aktiv modell beregnet og bygg dialogen for aktiv modell vist. Deretter blir aktiv modell beregnet en gang til uten at bygg dialogene vises.
Når man velgerblir bare valgt tverrprofil i framviseren beregnet for aktiv modell og resultat fra tidligere beregning blir slettet inkludert trådmodell.
Eksterne modeller blir ikke beregnet. Hvis Oppdater tilkoblinger er på blir ikke tillkoblinger oppdatert .

Når man velger knappen i en dialog beregner hele aktiv modell i en silent modus. Bygg dialogen blir ikke vist og heller ikke eventuelt feil i bygg. Ikke anbefalt hvis man har eksterne modeller og/eller tilkoblingslinjer som man vil ha beregnet. For å oppdatere alle modeller, koblingslinjer og tverrprofilframviseren i aktiv modell anbefales å bruke Modell – Bygg.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Versjon 18.20 64 bit

Ny funksjon: Høydesetting > Fra tekst til punkthøyder… som lager punkthøydeobjekter fra Text og Mtext i tegning som inneholder kun tall. De nye genererte punkthøydeobjektene henter z-verdi fra teksten og får innsettingspunkt i nederste venstre hjørne av tekstobjektet.

Nytt i Jernbane 18.20

Jernbane deler mange av oppdateringene med vei, vennligst les også informasjonen som står her http://wikinova.info/doku.php/en:np:road:release_notes:np1820 slik at du får med deg nyheter om viktig ny funksjonalitet.

Ny Jernbanemodell

I 18.20 introduserer vi store endringer i måten jernbanemodellen defineres. I tidligere versjoner ble VIPS-modellen kun modellert fra formasjonsplanet og ned. Nå modelleres hele jernbanekroppen, både formasjonsplanet og ballasten i VIPS. Måten dette gjøres på er at ballasten modelleres ved hjelp av 1'er og 2'er flater, både for enkelt og dobbeltspor, og flater 3 og videre definerer formasjonsplan og det øvrige. For ingeniøren betyr dette at ballasten nå inluderes i mengdeberegninger og stikningsdata. Ballasten kan også være i 2 lag, noe som på en bedre måte reflekterer arbeidsmetodikken under bygging.

Kombinert med avansert overbygningsbeskrivelse (se http://wikinova.info/doku.php/en:np:road:release_notes:np1820 for full informasjon) er vi sikre på at dette gir jernbanemodellen et skikkelig løft.

Som i tidligere versjoner er arbeidsmåten at man først bruker Track Data for å sette opp sporinformasjon og overhøyder, og deretter Standard Cross Section wizard for øvrig informasjon.

Track Data

Kun små endringer i Track Data i denne versjonen. Cant override er blitt tatt ut, i påvente av en forbedret implementering i NP19.

Standard Cross Section Wizard

Standard Cross Section Wizard has sett noen flere endringer.

3D Train

Det er en ny opsjon ved generering av 3D tog-profilet. Den nye parameteren er for kvalitetskontroll, noe som definerer tillatt avviksklasse fra teoretisk horisontal og vertikal posisjonering.

Skinner, ballast og sviller

Skinner har nå brukerdefinert bredde, i tillegg til høyde.

Sviller har også brukerdefinert bredde nå.

Ballasten defineres ved høyde, skulderbredde og helning.

Beregningsvalg

Flere beregningsvalg er nå blitt fjernet,siden det er endel interne endringer mellom hvordan gamle og nye jernbanemodeller fungerer. Kun valgene for å kalkulere ballast og redefinere underbygning gjenstår. Dette betyr at om man kun ønsker å endre parametre som skinner, 3D Train osv, så kan man gjøre dette uten å rekalkulere alt. Dette tillater endringer i parametre uten å overskrive endringer som kan være gjort i flatebeskrivelsene.

Vekseldesign

Switch design har fått nye valg når veksler skal settes inn på hovedreferanselinjen.

I tillegg til sporvekselgeometri kan kan i tillegg, fra og med versjon 18.20, også sette inn vekselsymbol (DWG block). Sporvekselsymbolet er definert i switch settings filen. Vekselbiblioteket er brukerdefinert og kan også referere til andre lokasjoner enn installasjonskatalogen, f.eks. en nettverkstasjon. Dette betyr at brukeren/organisasjonen kan definere og vedlikeholde deres eget symbolbibliotek. Det kan også defineres egne for venstre/høyre veksler.

Vekselgeometrien kan også settes inn i hovedreferanselinjen om ønskelig. Dette endrer da direkte i linjekonstruksjonen og setter inn de 3 rettlinjeelementene som definerer vekselen.

Kilometerstasjonering

I denne versjonen introduseres også en ny funksjon for å håndtere kilometerstasjonering. Kilometerstasjonering beskriver sporets posisjon som en referanse til eksisterende (gamle) kilometre, i stedenfor den kontinuerlige profileringen for hovedreferanselinjen. Brukeren kan opprette km-stasjoneringen ved hjelp av KM Statioing Calculator der kilometerstasjonenes posisjoner markeres direkte i Autocad. Eventuellt kan dette importerers direkte fra fil om man har data på aktuellt format.

Jernbanemodellen kan opprettes og redigeres basert på KM-stasjonering. Tegningsproduksjon og rapporter - for horisontal linjer, tverrprofiler, lengdeprofiler, mengdeberegninger - kan også produseres på denne måten.

KM-stasjonering er nå tilgjengelig for alle konfigurasjoner.

Brukergrensesnittet

Det er blitt gjort en hel del endringer i brukergrensesnittet for jernbane for å inkludere mer jernbanespesifikk terminologi. Dette inkluderer menyer, dialoger, tverrprofilviser, flatebeskrivelser, overbygningsbeskrivelse, rapport med mere.

Oppdateringer i Novapoint Bru

 • Ny funksjonalitet for å tegne ut 3D tverrsnit som det siden kan loftes mellom er inkludert

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Nye og forbedrede funksjoner

 • Avstandsmåleknappen i tverrsnittsdialogen: Funksjonaliteten er nå forbedret slik at det er lettere både å aktivere funksjonen og å komme ut av den.
 • Standardvalg for pennoppsett for tverrsnittstegningen er nå vegvesen.ctb
 • Geologi- og bergsikringstegningen og tverrsnittstegningen: Det er nå mulig å styre antall desimaler for de dynamiske profilnumrene i tittelfeltet.
 • Det er nå mulig å velge Jernbaneverkets mal for tittelfelt for Geologi- og bergsikringstegningene
 • De forhåndsdefinerte sidebrekkene for Excelrapportene som skrives ut fra avstandsplantegningsdialogen er nå alltid tilpasset en arkbredde.
 • På geologi og bergsikringstegningene ble noen ganger tallet for antall bolter overskrevet av linjen som markerer overgangen mellom vegg og såle. Dette er nå korrigert.

Feilrettinger

 • Det er korrigert en liten feil i interpolasjonen for T10,5 profilet. Geometriverdiene ved interpolasjonen av dette tverrsnittet vil derfor kunne avvike noen centimeter etter installasjon av 18.20. Vi har derfor økt filversjonsnummeret for tunnelgeometrien til 1.1.
 • Avstandstegningsdialogen: Novapoint krasjet noen ganger når brukeren lastet eller lagret intervalloppsettet. Dette er nå korrigert.
 • Det er gjort en god del forbedringer for håndtering av lukka grøft - både i 3D uttegning og eksport av LandXML-filer.
 • Det har oppstått feil ved lekkasjeintervall i enkelte tilfeller. Dette er nå korrigert.
 • Hvis brukeren har startet et prosjekt med både en tom geometrifil og loggfil har det kommet opp en uriktig feilmelding. Dette er nå korrigert.
 • Det har vært noen problemer med skifte av språkoppsett i Novapoint. Dette er nå korrigert.
 • Første gang brukeren kjørte Novapoint etter en installasjon ble ikke skannerdataskriptene lastet. Dette er nå korrigert.
 • Dato for forbolter ble ikke lagret. Dette er nå korrigert.
 • Minnehåndteringen ved uttegning av avstandstegning er nå forbedret.
 • Fortegnet til avstandsverdiene på avstandstegningene ble i noen situasjoner omvendt av hva det skulle være. Dette er nå korrigert.
 • Avstandspunktene med øvre og nedre grenseverdier i avsandstegningen ble noen ganger tegnet ut uten farge. Dette er nå korrigert.
 • Verdiene i Excel rapportene som ble skrevet ut fra avstandsplantegningsdialogen stemte ikke alltid med verdiene på avstandstegningen. Dette er nå korrigert.
 • I enkelte tilfeller ble ikke de fargede områdene i avstandstegningene tegnet ut med korrekt farge. Dette er nå korrigert.
 • Defaultverdiene for fra- og til profilnummer for Excel rapportene som skrives ut fra avstandsplantegningsdialogen stemmer nå overens med det aktuelle profilnummerintervallet.
 • Terrengoverflaten i lengdeprofilet fikk noen ganger uriktige vertikale “spisser” ned til referanselinja for vegen. Dette er nå korrigert.
 • I 3D-uttegningsdialogen var noen ganger Intervall-kontrollen aktiv selv om opsjonen for uttegning som Surfaces var valgt. Dette er nå korrigert.
 • I tverrsnittsdialogen ble det i noen tilfeller vist en uriktig feilmelding som fortalte at arealet mellom to prosjekterte flater ikke kunne vises. Dette er nå korrigert.
 • Volumberegninger: Når brukeren spesifiserte et intervall som ikke ikke gikk opp med tunnelens totale lengde ble ikke tunnelens volum beregnet korrekt. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsberegning for areal mellom skannet overflate og prosjektert overflate i tverrsnittsviseren ble i tilfeller der sålen også var skannet vist og beregnet feil. Dette er nå korrigert.
 • I enkelte tilfeller ble noen tverrfallsendringsinnslag utelatt i LandXML fila som eksporteres. Dette er nå korrigert.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.20 64 bit

Ny VA-grøft modell

 • Pga av at det er gjort endringer i Veg/Jernbanemodellen, blir også VA-grøftmodellen påvirket av dette. Dvs at grøftemodellen ikke lar seg åpne i eldre versjoner av Novapoint.

Konstruksjon

 • Ny funksjon for å endre egenskaper på flere kummer samtidig
 • Tilknyttede ledninger til en kobling kan nå fremheves i grafikken ved å aktivere AutoCAD Linewight
 • Lagt til all editeringsfunksjonalitet på kobling (som tidligere bare var tilgjengelig via nedtrekksmenyen) på høyreklikkmenyen i plan
 • Rettet: Hvis beregning av grøft var mot fjell, og lå over “Terreng” ble avstand fra ledning til grøftevegg feil (brukte avstand som var beskrevet for løsmasser)
 • Rettet: Ved kobling til vegmodell ble ikke siste seksjon etablert hvis kumavstand ikke “gikk opp” med angitt totallengde (start-/sluttprofil) på trase

Presentasjon - 3D

 • Endret: I 3D-polylinje eksporten er punktpresentasjonen endret fra “Circle” til “Point” (punktpresentasjonen blir da det som bruker har satt som aktiv “Point Style” i AutoCAD. “Point Style” kan endres med AC-kommando DDPTYPE)
 • Rettet: Hvis ledningstype var satt til Kabel ble ikke disse ledningene tegnet ut i 3D SOLID eksporten

Presentasjon - Plan

 • Rettet: Kabelplan-uttegningen tegner nå ikke dobbelt sett med kummer hvis traseer har samme start- eller sluttpunkt
 • Ny mulighet i Kabelplankonfigurasjon å tegne ut kummer med symboler fra VA Konfigurasjon
 • Forbedret uttegning av Kumskisser slik at om flere kummer velges, så plasseres de riktig koordinatbestemt i samme tegning (ikke enkeltvise tegninger som tidligere).

Presentasjon - Lengdeprofil

 • Lagt til ny Lengdeprofil-type (Norway.WS.ROAD) der rutenettetslengden er tilpasset rutenettet til Veg-Lengdeprofilet
 • Rettet: Uttegning kunne feile hvis ikke alle ledninger var tilknyttet en kum (koblingspunkt)

Presentasjon - Tverrprofil

 • Rettet: Uttegning av VA-grøft i Veg-tverrprofil viser nå ledningstype med rektangulær form
 • Rettet: Rektangulære objekter ble tegnet i feil referansepunkt

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Fargestandard - nytt valg under innstillinger for valg av farge som brukes i tegning “index color” eller “RGB color” (#1340)
 • Nyhet: 709.12 - skilt er nå tilgjengelig (#1408)
 • Nyhet: 719.4 - skilt er nå tilgjengelig (#1456)
 • Nyhet: 719.12 - skilt er nå tilgjengelig (#1409)
 • Nyhet: 743.1 og 743.2 - skiltene er nå tilgjengelige (#1407)
 • Forbedring: 560 - bakgrunnsfarge “fluorescerende” er tilgjengelig (#350)
 • Forbedring: Nye skilt - 153, 521.1, 625 og 780 er nå tilgjengelige (#1377)
 • Forbedring: Nye skilt - 538.M12 og 538.M12 er nå tilgjengelige (#1461)
 • Forbedring: Nytt skilt - 565 er nå tilgjengelig (#1378)
 • Forbedring: 110.0 - bakgrunnsfarge endret fra 50 to “227,230,15” (#1380)
 • Forbedring: Kantlist - funksjonalitet er nå tilgjengelig for 600.3S, 601 og 727.3 (#1452)
 • Feilretting: 560 - tilgjengelige teksthøyder oppdatert (#1442)
 • Feilretting: 601 - størrelse MS og SS oppdatert (#1453)
 • Feilretting: 711 - avstand fra tekst til hørestilt pil var ikke riktig nå kantlist benyttes (#1454)
 • Feilretting: 727.3 - tilgjengelige teksthøyder oppdatert (#1442)
 • Feilretting: 908.0 - navn på skilt oppdatert (#1386)
 • Feilretting: 703 - skiltene 703.1 og 703.2 har byttet nummer (#1387)
 • Feilretting: 741 - omkjøring til venstre manglet (#1462)
 • Feilretting: 745 - skilt er nå tilgjengelig (#1397)
 • Feilretting: 829.3 - skilt er nå tilgjengelig (#1394)

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

 • Nyhet: Polygon geometri - ny funksjon som lager lukkete polygoner av vegoppmerkingen for enklere overføring til Virtual Map (#1388)
 • Feilretting: Fatal Error - enkelte maskiner som kjører på AutoCAD 2012 plattform krasjet AutoCAD når vegoppmerking var aktivisert (#1342)


Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.3.0 (Released Februar 2012)

Nye funksjoner

 • Valg for å “Interpolere til lag” for bygninger
 • Høyreklikksmeny; Lister også objekter som er definert med “*”, og samsvarer med de markerte objektene
 • Kollisjonskontroll sorteres etter grupper
 • AutoCAD lag fra NP 18.20 Vegoppmerking er lagt til i standardfilen vm-modeler.ini
 • Mulighet for å eksportere geometri som LandXML fra Vieweren

Fikser

 • Avstenging av lyd skrudde ikke av trafikklyd
 • Ved eksport av modell ble lyd aktivert
 • Automatiske RGB farger skal ikke ha utstråling
 • Prosjekter som ble åpnet fra vm-viewer.exe åpnet ikke prosjektets vm-viewer.ini
 • Ctrl-C fungerte ikke i “Viewpoint”-dialogen
 • Feil ved eksport fra viewer
 • Rendering av ledninger gjorde modellen veldig treg
 • Høyreklikk markerte objekter selv om funksjonen var avstengt
 • Dobbelt teksturer når modell ble eksportert
 • Bruk av +- i objektinformasjon fungerer også på knappene i objektinformasjon.
 • Blokk med innsettingspunkt 0,0,0 ble flyttet feil
 • Interpolasjon fungerte ikke med gjerder
 • Endret oppløsning gjorde at verktøylinjer havnet utenfor skjermen
 • Log av generert modell var liten
 • Oppdatering av ståsteder fungerte ikke
 • Materialområder med nei som klippe-metode fungerte ikke
 • Noen modeller hadde problemer med presisjon
 • Gjerde med interpolasjon til top av overflate fungerte ikke
 • Dialogen for kollisjonskontroll kunne ikke lukkes
 • Utheving virket ikke på Mål avstand og objektinformasjon.
 • Standardkonfigurasjon for Norge og Sverige har blitt oppdatert
 • Muse bevegelser er gjort mindre følsom
 • VRML eksport hang på bygninger


Kjente feil i Novapoint 18.20
Personlige verktøy
Andre språk