Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.20.FP2

Release dato: 2012-06-14


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Basis

Versjon 18.20FP2 64 bit
 • Ny funksjon: Skap kantlinje fra SOLID. Med denne funksjonen kan du, ved å peke på rette kanter i en SOLID, skape en 3DPOLYLINE fra de valgte kantene.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.20FP2 64 bit
 • Endret eksport av arealplan SOSI 4.5 til ..OBJEKTKATALOG
 • Import av arealplan setter korrekte verdier på synbarhet når denne er satt til “ikke satt”.
 • Eksport av planer hvor ..LOVREFBESKRIVELSE er satt blir eksportert korrekt

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.20FP2 64 bit

Lengdeprofil fra vegmodell

Split Lengdeprofil fra vegmodell – en ny funksjon for å splitte lengdeprofil i tilfeller der det er problemer med tilpassning av terreng/høyder i forhold til rammen. Funksjonen startes fra Veg – Tegn lengdeprofil. Velg lengdeprofilrammen (velg den lille sirkelen nede i venstre hjørnet av rutenettet) og en ny grunnhøyde kan angies for en gitt profil.


Tegn tverrprofilhøyder har blitt lagt til i Tegn vegmodell funksjonen i Veg-menyen. Denne lar brukeren velge intervall for uttegning, samt ha kontroll på farge, lag og markørstørrelse (sirkel) og et utvalg Tekst-egenskaper. Den eldre funksjonen Tegn Tverrprofilhøyder er fremdeles tilgjengelig.


Fil - Eksport - Eksport av stikningsdata

LandXML-eksport av Veg-flater som TIN-modell inkluderer nå prosjektnavnet, såvel som veg-flate navnene. Prosjektnavnet legges til i lagnavnet når LandXML-filen eksporteres til Civil 3D.

Linjekonstruksjon. Funksjonen Tilkoble - Legg til linje og tilkoble er fikset


Veg Bygg Byggfunksjonen under Modell - Bygg og bygget som kjøres fra Oppdater alle tverrprofiler i tverrprofilviseren gjør nå samme bygget når Tilkoblingslinjer og Eksterne modeller er aktive. Bruk-funnksjonen i alle vegmodell-dialoger gjelder nå kun når tverrprofilviseren er åpen, og da kun for det viste profilet. Denne gjør samme beregning som Oppdater gjeldende tverrprofil i tverrprofilviseren. Merk: begge disse funksjonene kalkurerer kun det viste tverrprofil og andre trådmodeller og tverrprofiler slettes.


Advanced Road Pavement/Planum. Små fikser gjort, alle 15 flater er nå aktive i beregningen.

Oppdateringer i Novapoint Landskap

Versjon 18.20FP2 64 bit
 • Ny funksjon: Landskap > Arealdisponering > Koble en eller flere arealpåskrifter til grenser…Med denne funksjonen kan en koble én eller flere påskrifter for arealfeltet/plantefeltet til sine grenser.
 • For funksjonene i Landskap > Vegetasjon er det gjort forbedring med at en fra plantedatabasen får med plantekoden som kan knyttes til plantesymbolet.
 • Diverse feilrettinger i Høydesettingsfunksjonene

Oppdateringer i Jernbane

Generering av ballast i 2 lag

I 18.20 FP1 ble muligheten for å definere ballast i flere lag introdusert. I denne versionen introduserer vi generering av 2-lags ballast i Cross Section Wizard. Hver skinnetype har fått egne parametre for øvre og nedre ballast. Når begge disse har en verdi (de har det som standard) vil ballast lagene opprettes automatisk. Denne håndterer også overganger i overhøyde og dobbeltspor og sparer mye tid i forhold til det å manuellt opprette disse. Den øvre ballasten følger da helningene til ballastens overflate og den nedre følger formasjonsplanet.

Splitt lengdeprofiler (multi-datum)

Legg merke til at multi-datum funksjonen som er introdusert for lengeprofiler i Veg også er tilgjengelig for lengdeprofiler i Jernbane. Dette gjør at du kan tegne ut lengdeprofiler med flere forskjellige basis-høyder i samme lengdeprofil. Dette er veldig praktisk i områder der det er store variasjoner i høyder.

Oppdateringer i Novapoint Støy

Forbedret hastighet

Beregningene går en del raskere på denne versjonen enn tidligere, spesielt under Powerpack. Se Noise Powerpack 18.30.

Testkommandoer inn i menyen

Noen kommandoer som foreløpig har vært definert som midlertidige, blir tatt inn i menyen, under Støy > Verktøy. Se Verktøy.

Programmet fryser ikke under beregning

Mens programmet beregnet, så det ut som det hang seg dersom man svitsjet til et annet program og tilbake igjen. Man kunne da ikke se statuslinja oppdatere seg med hvor mange prosent som var beregnet. Dette er nå rettet.

Kræsj under beregning

En feil som i noen få prosjekter ga kræsj under beregning, er nå rettet.

Begrensning i lagnavn

Tidligere AutoCAD-versjoner hadde en begrensning på 31 tegn for lagnavn o.l. Dette hang igjen i støymodulen og kunne føre til kræsj dersom man hadde lagnavn lengre enn 31 tegn. Feilen er rettet.

Forbedringer i Powerpack

Powerpack kan startes fra Novapoint

Ved å velge Støy > Ekstern beregning > Start beregning kan man nå få opp Powerpack med mulighet for å starte beregning.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.20FP2 64 bit

Ny funksjonalitet

Funksjonalitet for å definere nisjer er nå inkludert i en beta-versjon. Kan brukes for uttesting av funksjonaliteten.

Rettelser

 • Skannerdatatriangulering feilet for enkelte prosjekter. Dette er nå korrigert.
 • Skannerdatatriangulering: Foreslått fra- og til profilnummerverdi ble noen ganger feil. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsanalysen for tverrprofiler med skannerdata feilet noen ganger. Disse feilene er nå korrigert.
 • Volumberegningene er korrigert for noen situasjoner som tidligere beregnet feil.
 • Tverrsnittskoordinatene beregnet i tverrfallsrotert koordinatsystem ble feil når tunnelprofilet var definert som urotert. Dette er nå korrigert.
 • Jernbaneprosjekter: Tverrsnittskoordinatberegningene tar nå hensyn til den vertikale offsetverdien for avstanden mellom topp skinne og referanselinja for horisontalgeometrien. Dette er også inkludert i utsettingsdataeksporten.
 • Tverrsnittsuttegning: Når brukeren valgte å tegne ut skannerdataflater på tverrprofilen ble disse i enkelte tilfeller forskjøvet i forhold til tunnelgeometrien. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsuttegning: Noen mållinje- og påskriftsplasseringer er korrigert
 • Avstandsplantegning: Feilen som forårsaket krasj ved lagring av avstandsintervaller er nå rettet.
 • Avstandsplantegning: Det er rettet flere feil på avstandsplanuttegningsfunksjonaliteten.
 • 3D uttegning: Funksjonaliteten for både uttegning av 3DFace og Surfaces er korrigert og stabilisert.
 • Dialogene for tverrprofil og geologi- og bergsikringslayout: Forbedrede hjelpetekster for dynamiske variable i tittelfeltene.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.20FP2 64 bit

Konstruksjon

 • Ny funksjon - Endring av egenskaper: Det er lagt til en ny funksjon for å endre flere egenskaper samtidig for kummer. Finnes i VA konstruksjon nedtrekksmeny Endre > Kobling > “Endre flere egenskaper”, og under høyreklikkmeyen på kobling i grafikken.

3D presentasjon

 • 3D-linjer: Det er gjort forbedringer i uttegning til DWG ved at det er lagt på mer detaljinformasjon (vha XDATA) på referansepunkt. Dette vil gjøre det enklere for eksterne programvarer å tolke DWG-filen med egenskapsdata for kummene.
 • 3D-SOLID: Det er i eksportdialogen lagt inn en ny mulighet for bare å tegne ut utvendig flater på kummer og ledninger.

Eksport

 • KOF: Det er i eksportdialogen lagt inn mulighet for å gjøre utvalg på bare kummer eller ledninger, og begge kombinasjoner.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Symbol størrelse - ny funksjon som oppdaterer valgte skilt i hht. aktiv symbol skala (#1471)
 • Nyhet: 717 - skilt er nå tilgjengelig (#1492)
 • Forbedring: TSEXPLODE - farge for innerste linje i tekste er nå identisk med bakgrunnsfargen på skiltet (#1493)
 • Feilretting: Meny - “Jernbaneskilt” fjernet fra nedtrekksmeny (#1491)
 • Feilretting: GRIPS - var ikke ok for roterte skilt (#1504)
 • Feilretting: 518.0 - deler av skiltet hadde feil farge (#1509)


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 * Feilretting: Rettet en fatal error sak relatert til AutoCAD Civil 3D (#1574)

Oppdateringer i Novapoint Armering

Versjon 18.20FP2 64 bit
 • En feil er rettet som forårsaket at pos nr fra de siste tre sidene i bøyelista ikke ble ble funnet av systemet
 • Teksten “UTFØRELSE SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA” er nå satt inn i bøyelista

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.4.0 (Utgitt Juni 2012)

Nye funksjoner

 • AutoCAD 2013 kompatibel.
 • 3DConnexion 3d-mus støtte.
 • 3D Stereo visning (valg i konfig)
 • Ståsteds markør.

Fikser (Engelsk tekst)

 • Slow framerate with many pipes in hidden group
 • LandXML file path should be relative to dwg
 • VM thinks xref files on mesh layers are mesh blocks
 • Multiple plugin items generate same elements even not listed in plugin settings
 • After changing resolution, the tool windows may lie off screen
 • VRML export exports viewer package instead png textures only
 • LandXML virtual layers vs. localization
 • Switching sub-groups on/off slow
 • 64bit model export package won't work on computers that don't have VM in-stalled
 • VM6.3 drops elements underground, VM6.2 did not do that
 • Fence interpolation not working as in VM62
 • Culling trees when exporting video unnecessarily causes lost trees
 • LandXML export fails to export triangles from sub-groups
 • Interpolate_to building still not working OK
 • Config with over 1000 materials don't read material parameters correctly
 • Antialiasing and Anisotropic filtering: Disable when not supported
 • Exported model does not start properly from network drive
 • No open gl available ⇒ Warning with exit proposal
 • Standalone installer 2013 compatiblePersonlige verktøy
Andre språk