Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP2

Release dato: 2012-06-22


18.30.FP2 er lik 18.20.FP2, men kan kun brukes med Autocad platform 2013

NB: Din Windows 7 må ha SP1 oppdatering eller nyere installert for at alle funksjonene i Novapoint skal virke.

Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30FP2 64 bit
 • Endret eksport av arealplan SOSI 4.5 til ..OBJEKTKATALOG
 • Import av arealplan setter korrekte verdier på synbarhet når denne er satt til “ikke satt”.
 • Eksport av planer hvor ..LOVREFBESKRIVELSE er satt blir eksportert korrekt

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP2 64 bit

Lengdeprofil fra vegmodell

Split Lengdeprofil fra vegmodell – en ny funksjon for å splitte lengdeprofil i tilfeller der det er problemer med tilpassning av terreng/høyder i forhold til rammen. Funksjonen startes fra Veg – Tegn lengdeprofil. Velg lengdeprofilrammen (velg den lille sirkelen nede i venstre hjørnet av rutenettet) og en ny grunnhøyde kan angies for en gitt profil.


Tegn tverrprofilhøyder har blitt lagt til i Tegn vegmodell funksjonen i Veg-menyen. Denne lar brukeren velge intervall for uttegning, samt ha kontroll på farge, lag og markørstørrelse (sirkel) og et utvalg Tekst-egenskaper. Den eldre funksjonen Tegn Tverrprofilhøyder er fremdeles tilgjengelig.


Fil - Eksport - Eksport av stikningsdata

LandXML-eksport av Veg-flater som TIN-modell inkluderer nå prosjektnavnet, såvel som veg-flate navnene. Prosjektnavnet legges til i lagnavnet når LandXML-filen eksporteres til Civil 3D.

Linjekonstruksjon. Funksjonen Tilkoble - Legg til linje og tilkoble er fikset


Kenyansk tverrprofilformat er oppdatert

Veg Bygg Byggfunksjonen under Modell - Bygg og bygget som kjøres fra Oppdater alle tverrprofiler i tverrprofilviseren gjør nå samme bygget når Tilkoblingslinjer og Eksterne modeller er aktive. Bruk-funnksjonen i alle vegmodell-dialoger gjelder nå kun når tverrprofilviseren er åpen, og da kun for det viste profilet. Denne gjør samme beregning som Oppdater gjeldende tverrprofil i tverrprofilviseren. Merk: begge disse funksjonene kalkurerer kun det viste tverrprofil og andre trådmodeller og tverrprofiler slettes.


Advanced Road Pavement/Planum. Små fikser gjort, alle 15 flater er nå aktive i beregningen.

Oppdateringer i Jernbane

Generering av ballast i 2 lag

I 18.20 FP1 ble muligheten for å definere ballast i flere lag introdusert. I denne versionen introduserer vi generering av 2-lags ballast i Cross Section Wizard. Hver skinnetype har fått egne parametre for øvre og nedre ballast. Når begge disse har en verdi (de har det som standard) vil ballast lagene opprettes automatisk. Denne håndterer også overganger i overhøyde og dobbeltspor og sparer mye tid i forhold til det å manuellt opprette disse. Den øvre ballasten følger da helningene til ballastens overflate og den nedre følger formasjonsplanet.

Splitt lengdeprofiler (multi-datum)

Legg merke til at multi-datum funksjonen som er introdusert for lengeprofiler i Veg også er tilgjengelig for lengdeprofiler i Jernbane. Dette gjør at du kan tegne ut lengdeprofiler med flere forskjellige basis-høyder i samme lengdeprofil. Dette er veldig praktisk i områder der det er store variasjoner i høyder.

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30FP2 64 bit

Ny funksjonalitet

Funksjonalitet for å definere nisjer er nå inkludert i en beta-versjon. Kan brukes for uttesting av funksjonaliteten.

Rettelser

 • Skannerdatatriangulering feilet for enkelte prosjekter. Dette er nå korrigert.
 • Skannerdatatriangulering: Foreslått fra- og til profilnummerverdi ble noen ganger feil. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsanalysen for tverrprofiler med skannerdata feilet noen ganger. Disse feilene er nå korrigert.
 • Volumberegningene er korrigert for noen situasjoner som tidligere beregnet feil.
 • Tverrsnittskoordinatene beregnet i tverrfallsrotert koordinatsystem ble feil når tunnelprofilet var definert som urotert. Dette er nå korrigert.
 • Jernbaneprosjekter: Tverrsnittskoordinatberegningene tar nå hensyn til den vertikale offsetverdien for avstanden mellom topp skinne og referanselinja for horisontalgeometrien. Dette er også inkludert i utsettingsdataeksporten.
 • Tverrsnittsuttegning: Når brukeren valgte å tegne ut skannerdataflater på tverrprofilen ble disse i enkelte tilfeller forskjøvet i forhold til tunnelgeometrien. Dette er nå korrigert.
 • Tverrsnittsuttegning: Noen mållinje- og påskriftsplasseringer er korrigert
 • Avstandsplantegning: Feilen som forårsaket krasj ved lagring av avstandsintervaller er nå rettet.
 • Avstandsplantegning: Det er rettet flere feil på avstandsplanuttegningsfunksjonaliteten.

Oppdateringer i Novapoint Vann og Avløp

Versjon 18.30 FP2

Konstruksjon

 • Endring av egenskaper: Det er lagt til en ny funksjon for å endre flere egenskaper samtidig for kummer. Finnes i VA konstruksjon nedtrekksmeny Endre > Kobling > “Endre flere egenskaper”, og under høyreklikkmeyen på kobling i grafikken.

3D presentasjon

 • 3D-linjer: Det er gjort forbedringer i uttegning til DWG ved at det er lagt på mer detaljinformasjon (vha XDATA) på referansepunkt. Dette vil gjøre det enklere for eksterne programvarer å tolke DWG-filen med egenskapsdata for kummene.
 • 3D-SOLID: Det er i eksportdialogen lagt inn en ny mulighet for bare å tegne ut utvendig flater på kummer og ledninger.

Eksport

 • KOF: Det er i eksportdialogen lagt inn mulighet for å gjøre utvalg på bare kummer eller ledninger, og begge kombinasjoner.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Nyhet: Symbol størrelse - ny funksjon som oppdaterer valgte skilt i hht. aktiv symbol skala (#1471)
 • Nyhet: 717 - skilt er nå tilgjengelig (#1492)
 • Forbedring: TSEXPLODE - farge for innerste linje i tekste er nå identisk med bakgrunnsfargen på skiltet (#1493)
 • Feilretting: Meny - “Jernbaneskilt” fjernet fra nedtrekksmeny (#1491)
 • Feilretting: GRIPS - var ikke ok for roterte skilt (#1504)
 • Feilretting: 518.0 - deler av skiltet hadde feil farge (#1509)


Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking

Alle versjoner

 * Feilretting: Rettet en fatal error sak relatert til AutoCAD Civil 3D (#1574)

Oppdateringer i Novapoint Virtual Map

Versjon 6.4.0 (Utgitt Juni 2012)

Nye funksjoner

 • AutoCAD 2013 kompatibel.
 • 3DConnexion 3d-mus støtte.
 • 3D Stereo visning (valg i konfig)
 • Ståsteds markør.

Fikser (Engelsk tekst)

 • Slow framerate with many pipes in hidden group
 • LandXML file path should be relative to dwg
 • VM thinks xref files on mesh layers are mesh blocks
 • Multiple plugin items generate same elements even not listed in plugin settings
 • After changing resolution, the tool windows may lie off screen
 • VRML export exports viewer package instead png textures only
 • LandXML virtual layers vs. localization
 • Switching sub-groups on/off slow
 • 64bit model export package won't work on computers that don't have VM in-stalled
 • VM6.3 drops elements underground, VM6.2 did not do that
 • Fence interpolation not working as in VM62
 • Culling trees when exporting video unnecessarily causes lost trees
 • LandXML export fails to export triangles from sub-groups
 • Interpolate_to building still not working OK
 • Config with over 1000 materials don't read material parameters correctly
 • Antialiasing and Anisotropic filtering: Disable when not supported
 • Exported model does not start properly from network drive
 • No open gl available ⇒ Warning with exit proposal
 • Standalone installer 2013 compatiblePersonlige verktøy
Andre språk