Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 18.30.FP4e

Release dato: 05-04-2013


Linker: Basis | Veg | Arealplan | Landskap | Terreng | Jernbane | Støy | Bru | Tunnel | Vann og avløp | Fjernvarme | Vegskilt | Vegoppmerking | Grunnerverv | Armering | Virtual Map

Oppdateringer i Novapoint Base

Versjon 18.30FP4e 64 bit

Novapoint 18.30 støtter fra denne versjonen også AutoCAD 2014, AutoCAD Map 3D 2014 og AutoCAD Civil 3D 2014.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Versjon 18.30FP4e 64 bit
 • Beskrivelse felt manglet på kommuneplan. Dette er lagt til
 • Det er lagt til markeringer av feil i linjer ved bygging av flater

Oppdateringer i Novapoint Veg

Version 18.30FP4e 64 bit

Nye funksjoner

 • Vegmodell
  • Støtte for ny Hb. 017 i Vegmodell – Verktøy - Vegstandard

Vegmodellering støtter nå nye vegklasser i henhold til ny Hb. 017.

Norway (2008) er fortsatt default, men 2013 kan nå velges og er i henhold til ny Hb. 017.

 • Siktanalyse ny Hb. 017 Vegmodell – Verktøy - Siktanalyse

Når man velger Norway (2013) blir siktanalyse også i henhold til ny Hb. 017:


 • Vegmodell – Data - Objekter i tverrprofilet

Støtter nå AC 2013 .dwg filer.


 • Veg – 3D Presentasjon - 3D Objekt Langs Linje (gjelder også Jernbane og VA)

To nye funksjoner:

 • Tegn 3D polyline – når dette er valgt, blir det tegnet en 3D polyline mellom blokkene.
 • Følg vertikal kurvatur – Blokken følger helning på valgt linje. Se bildene under.
Lysmast og midtskiller plassert i midten av vegen.
Forbedringer:

 • Støtter høyder fra trådmodellen. Setter ut master med riktig høyde langs en vegmodell.
 • Støtter AutoCAD 2013 blokker.
 • Linjekonstruksjon

Rettet terrengavsett i vertikal visning. Fungerte ikke i forrige versjon.

Oppdateringer i Novapoint VA

Version 18.30.FP4e 64 bit

Konstruksjon

 • Rettet: Hvis man kjørte Interpolering «for seksjoner», ble de relative rørhøydene fra første node satt likt i siste node og _så_ ble det interpolert. Alle høydesettinger i sluttnoden ble altså ignorert. Etter rettingen vil både første og siste node beholde sine relative rørhøyder, og kun nodene mellom bli endret.
 • Endret: Tekstendring i høyreklikkmeny på node i vertikaltegningen for Interpolering, “for seksjoner” er endret til “for alle ledninger”.
 • Endret: Tekstendring i nedtrekksmenyen Trase i konstruksjonsdialogen. “Ny” er endret til “Tegn vinkelpunkt”
 • Endret: Tekstendring i nedtrekksmenyen Trase i konstruksjonsdialogen. “Ny - relativ til terreng” er endret til “Tegn vinkelpunkt - relativ til terreng”
 • Endret: Tekstendring i nedtrekksmenyen Trase i konstruksjonsdialogen. “Relater til vegmodell” er endret til “Relater til aktiv Veg/Jernbane” (for å presisere at det kan relateres til flere typer fagmodeller)
 • Endret: Tekstendring i nedtrekksmenyen Data i konstruksjonsdialogen. “Oppdater veggtykkelse fra konfigurasjon” er endret til “Oppdater materialegenskaper fra konfigurasjon” (for å presisere at oppdateringen også gjelder endring av referansepunkt, kumbunn tykkelse, definisjon av nominell diameter Di/Dy).

3D Presentasjon

 • Utvidet egenskapsinformasjon i XDATA for 3D-Kumreferanselinje med nytt punkt for “Innvendig bunn kum” (iht leveransekrav i SVV-HB138)

SOSI Eksport fra Basis - Terrengmodell

 • Rettet: Eksisterende objekter blir nå med i den generelle SOSI-eksporten i NP Basis. Følgende egenskaper er lagt til under ..EGS_LEDNING;
 • …L_TEMA
 • …MATERIAL
 • …DIMENSJON
 • …FORM

Produktbibliotek

Omfattende oppdatering med 810 nye produkter, bl.a.:

 • Georg Fischer (ny), PE deler for speilsveis

 • AVK, Flenseventiler med Festo aktuator, muffeventiler, dreiespjeldventiler, diverse flensedeler m.m.

 • Basal, IG kompaktkum, IG kum med bunn, IG kumring, IG kjegle, alle varianter av topplater m.m.

 • Pipelife, Pro 630 serien, Pro 1000 serien, Pragma kummer (400-630), PP grunnavløpsrør (rette) m.m.

 • Østraadt Rør, Bunnseksjoner type A, G og AG

 • Ny funksjonalitet for utsetting av produkter. Mulig å endre innsettingspunkt ved å hoppe mellom tilgjengelige nodepunkter.
 • Diverse korrigeringer på eksisterende produkter

Oppdateringer i Novapoint Railway

Version 18.30FP4e 64 bit
 • Vegmodell – Data - Objekter i tverrprofilet

Støtter nå AC 2013 .dwg filer.


 • Railway – 3D Presentation - 3D Object Along Line (gjelder også Veg og VA)

To nye funksjoner:

 • Tegn 3D polyline – når dette er valgt, blir det tegnet en 3D polyline mellom blokkene.
 • Følg vertikal kurvatur – Blokken følger helning på valgt linje. Se bildene under.
Lysmast og midtskiller plassert i midten av vegen.
Forbedringer:

 • Støtter høyder fra trådmodellen. Setter ut master med riktig høyde langs en vegmodell.
 • Støtter AutoCAD 2013 blokker.
 • Linjekonstruksjon

Rettet terrengavsett i vertikal visning. Fungerte ikke i forrige versjon.

 • Uttegning av Lengdeprofil og Tverrprofiler

Konfigurasjonseditor for endring av oppsett nå tilgjengelig for brukere, tilsvarende den allerede tilgjengelig for uttegning av horisontalgeometri.

 • Beregning av plattformkant

Rettet beregning som kunne gi avvik i profilnummer,

Oppdateringer i Novapoint Tunnel

Versjon 18.30.FP4e 64 bit
 • Nisjegeometrien ble i en del tilfeller tegnet ut med gale dimensjoner. Dette er nå rettet.
 • Tunnelvolumet ble i noen tilfeller beregnet feil. Dette er nå rettet.
 • For enkelte datasett fikk 3D-uttegningen noen utslag ned til origo ved annen gangs uttegning. Dette er nå rettet.
 • For noen datasett hvor bare innerprofiler var definert, ble ikke 3D-uttegningen komplett. Dette er nå rettet.
 • 3D-uttegningen startet og stoppet ikke alltid nøyaktig i det profilnummeret som brukeren bestilte. Dette er nå rettet.
 • Skinnene i banemodeller blir nå tegnet ut på et eget lag i 3D-uttegningen.
 • 3D-uttegningen krasjet for enkelte datasett. Dette er nå rettet.
 • Nisjer og tverrslag blir nå markert i utbrettet plantegning - både i dialogen for registrering av geologi og bergsikring og i AutoCAD tegningene.
 • Ved 3D-uttegning, volumberegning og eksport av stikningsdata for en lang tunnel brukte systemet veldig lang tid på å generere resultatet, selv om brukeren bare ba om et liten del av tunnelen. Dette er nå rettet slik at det går mye raskere.
 • Nisjer og tverrslag tegnes nå ut i 3D også når brukeren velge å tegne med 3DFace, men nisjene og tverrslagene blir ikke kuttet mot hovedgeometrien.
 • Nisjer og tverrslag er nå inkludert på plantegningen på et egne lag.
 • For noen datasett ble LandXML fila som eksporteres skrevet slik at den ikke lot seg interpolere i systemene som skal lese fila. Dette er nå rettet.
 • I Tunnel Design dialogen for tverrsnitt med nisjer og tverrslag ble det vist en del linjer som ikke skulle være der. Dette gjaldt spesielt hvis tverrslaget ble definert med negativ alpha vinkel. Dette er nå rettet.
 • Tunnel Design dialogen: For noen datasett forsvant tverrsnittsfiguren når bankettene ble spesifisert til å følge tunneltverrsnittets rotasjon. Dette er nå rettet.
 • Tunnel INI-file for VirtualMap som er lagt ved installasjonen er nå revidert slik at den inkluderer nisjer og tverrforbindelser og tar hensyn til de nye standard lagnavnene vi har innført for 3D uttegningen.
 • Tverrsnittsuttegning: Hvis brukeren prøvde å tegne ut et brukerdefinert tverrsnitt utenfor tunnelen, krasjet programmet. Nå kommer det i stede opp en informativ feilmelding.
 • Tverrsnittsuttegning: For lange tunneler når brukeren åpner dialogen for å spesifisere hvilke tverrsnitt som skal tegnes ut, stod systemet og hang veldig lenge uten noe informasjon. Nå er det inkludert en informasjonsdialog som forteller at systemet bygger opp lista av aktuelle tverrsnitt.
 • Tverrsnittsuttegning med skannerdata: Hvis brukeren vekslet fram og tilbake mellom ulike flater for å vise arealet mellom to flater, kunne arealvisningen i noen tilfeller “henge igjen” fra forrige visning. Dette er nå rettet.
 • Tverrsnittsuttegning: Det er nå lagt til et valg i brukergrensesnittet slik at brukeren bare kan tegne ut i “modelspace” uten å tegne ut “layouts” samtidig.
 • Det har blitt gjort en del mindre endringer og feilrettinger i brukergrensesnittet for definisjon av nisjetyper og tverrslagstverrsnitt.
 • Nisjer og tverrslag er ikke inkludert i volumberegningene. En tekst som varsler om dette er lagt inn i volumberegningsdialogen.
 • Rekkefølgen på geometrinnslagene i tunnel geometri XML-fila er rettet slik at nisjer og tverrforbindelser kommer før skannerdata.

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt

 • Forbedring: Underskilt - hele skiltgruppen er oppdatert… omlag 140 skilt er berørt av oppdateringen ( #1887)Personlige verktøy
Andre språk