Novapoint Hjälp!

Novapoint 17.00 sp2a

Release date: 2008.04.03.

Uppdateringar in Novapoint Bas


Svensk version

Påskrift 3D-nivåkurvor

Den gamla funktionen för påskrift av 3D höjdkurvor är nu ersatt med en ny funktion som innehåller fler val för påskrifter av 3D höjdkurvor. Funktionen har 3 val:

  • Avstånd mellan påskrifter
  • Påskrift för var n punkt
  • Mellan valda punkter med möjlighet att sätta ut påskrift på mittpunkten av korta höjdkurvor.

De två första valen har parametern avstånd (m) och antal punkter. Det tredje alternativet frågar efter start- och slutpunkt i ritningen. Påskrifterna kommer att skarivas på alla 3D-linjer som korsas mellan de två valda punkterna. Funktionen upprepar sig med automatik. Funktionen avslutas med enter.

Alla tre valen har generella parametrar så som antal decimaler och texthöjd. Man kan dessutom använda textmaskning, och ställa in hur stort avtåndet runt texten skall vara i maskningen.

När man stänger funktionen kommer en fråga om man will ångra eller rita ut påskrifterna. Yes - raderar påskrifterna, No - ritar ut påskrifterna.

Rita karta från terrängmodell/Rita karta från fil

I SP2 introducerades ett nytt val för lagerinställning vid utritning från terrängmodell. Detta val, lagerdefinition med beskrivning, orsakade ett fel i kombination med färginställningen bylayer vilket gjorde att alla linjer ritades på lager 0. Detta är rättat i SP2a och man kan nu rita kartan med bylayer-färger på korrekta lager, och få objektkodbeskrivningen i beskrivningsfältet i lagerdialogen i AutoCAD.

NCO på AutoCAD linjer

När man använder NCO på en AutoCAD linje startas nu den nya funktionen för ritningsinställning av horisontalgeometri.

Uppdateringar i NP Landskap 17.00SP2a

Plantsymboler

Plantsymboler med insättningsmarkering och beteckning behåller referens till sin egen hänvisningspil när den kopieras med AutoCad Copy, Mirror eller Array.

Påskrift

Påskrift för art/antal på ytobjekt uppdateras nu även efter det att markytor kopplas på/av.

Uppdateringar i Novapoint VA

Felrättning:

  • Utritning av ledningar i plan med extra offset (sätts i Konfigurationen).
  • Mängdberäkning av brunnar som ligger utanför noderna.
  • Utritninga av korsande ledningar i väldigt långa längdprofiler tar nu med alla ledningar.
  • Radera ledningssträcka ger nu inte något felmeddelande.
  • Förbättrad beräkning av tvärsektioner.
  • Brunnsrapporter visade ibland felaktig Y-koordinat.

Egna verktyg
I andra språk