Novapoint Hjälp!

Novapoint 17.20.FP2e

Release datum: 2010-02-25


Links: Base | Road | Area Planning | Landscape | Terrain Design | Railway | Noise | Bridge Design | Tunnel | Water & Sewer | District Heating | Road Signs | Road Marking | Land Acquisition Planner

Uppdateringar i Novapoint Bas

Terrängsektion

Fix i terrängsektion: felaktiga lager åtgärdade.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Höjdsättning 2.2

Höjdsättningfunktionaliteten har förändrats i ett grundläggande avseende. Numera kommer positionerna för punkthöjdens olika delar (”+”, höjdvärdet och eventuella attribut såsom understreck, parentes mm) alltid att bibehållas om man inte aktivt, manuellt ändrar dessa. Det innebär att om vi exempelvis flyttar texten från ”+” eller roterar, så kommer allt förbli så även om vi går in i inställningar för att justera i våra “styles”! Tidigare uppdaterades alltid ritningen på så sätt att punkthöjder sattes ut på nytt och egengjorda positionsändringar gick om intet. Nu gäller principen - ni justerar så att punkthöjderna blir läsbara i ritningen och endast ni själv ändrar på detta!

Detta innebär emellertid att de gånger vi faktiskt ändrar något i aktiv “style” som innebär nya positioner, så behöver vi manuellt ändra positioner i ritningen, alternativt välja den nya funktionen “Återställ punkthöjd”. Funktionen plockar bort valda punkthöjder och sätter ut nya. Denna kan användas om vi ändrar textstorlek, storlek på ”+”, skala

När vi manuellt förser punkthöjder med attribut med funktionerna Ändra till punkthöjd behålls, Ändra till punkthöjd utgår, Terrasshöjd - så uppdateras punkthöjderna alltid direkt.

Justering:

 • Avståndet mellan punkthöjdstext och ev. understreck och ev. hänvisningspil är utökat - detta så att linjerna inte ska flyta ihop i utskriven ritning.

Ny funktion:

 • “Återställ punkthöjd”: funktionen återställer en eller flera punkthöjder till ursprungsutseende.

Fel som åtgärdats:

 • Ett fel där understreck försvinner när man använder funktionen “Flytta punkthöjd i plan” - fixat!

Uppdateringar in Novapoint Väg

 • Rättning av funktionen Rita skevningssymboler, som inte fungerade.
 • Rita tvärsektioner från Vägmodell, nu ritas ingenting utanför tvärsektionens “utsnitt”. Detta gör att exempelvis lågt liggande terräng eller jordlager inte blandas med tvärsektionen under. Om tvärsektionernas utsnitt, Avstånd mellan sektioner i höjdled, är för litet ges varning och logg om i vilka tvärsektioner data inte ritas ut.
 • Rättning av felaktig presentation av tvärsektion i tangeringspunkt Raklinje-Raklinje.
 • Rättning Rita tvärsektioner från vägmodell, nu visas två decimaler för Profilhöjd, tidigare visade tre.
 • Rättning av Rita slänter från Vägmodell. Arbetsområde ritades tidigare endast om man valt Sluten polygon.
 • Rättning av Dränering i kombination med terrassbeskrivning. Dräneringen räknas nu rätt mot justerad terrass.

Uppdateringar i Novapoint Järnväg

 • Enhancement: Cant, cant deficiency and speed are now exported from DTM to LandXML together with the alignment.
 • Bugfix: Editing of cant in Track Data dialog is disabled to avoid mismatch with data saved by Alignment Design.
 • Bugfix: Drawing - Sodding was not presented correctly in the railway model cross section drawings.
 • Bugfix: Reports - Measure points was accumulating when running ALC report several times.
 • Bugfix: Old Tools - Draw vertical alignment - IOBRAILL.ARX did not load correctly or crashed.

Uppdateringar i Novapoint VA

Avståndsanalys

 • Rättning av beräkning så att hänsyn tas till godstjocklek.

Presentation Längdprofil

 • Rättning: Brunn utanför nod visas i sin rätta sektion.
 • Rättning så att “zick-zack-mönster” ej förekommer i presentation av ledningar.
 • Rättning: Utritad längdprofil redovisas nu enligt aktiv skala.

Uppdateringar i NP Samhällsplanering 17.20 FP2e

Koppla beteckningar till yta med automatik

Snabbare beräkningar när beteckningar kopplas till ytor.

 • Kommandot: Skapa Användning/egenskap>Koppla beteckning till (alla) yta (or) automatiskt

Vid koppling av yta så söker programmet ytor innanför plangränsen eller inom det fönster som förstorats upp, alla linjer som omges av ytan som skall kopplas måste synas på skärmen (zoom/window)

Men, ett fel! har smugit sig in.. När planen innehåller Administrativa bestämmelser för hela planområdet så läggs en eller flera extra linjer i aktuellt lager uppe på detaljplanegränsen.. Detta kommer att åtgärdas och fixas i nästa uppdatering…

Gå förbi detta fel genom att.. Skapa ett nytt lager som sätts aktuellt vid koppling av beteckningar, detta gör att de extra linjerna enkelt kan raderas eller lagret släckas…

Legend för planbestämmelser

Ny konfigurationsfil för legend

 • Kommandot: Planbestämmelser>Legend för bestämmelser

Flera valmöjligheter i legendkommandot.

Under gruppen Layout finns nu fyra valmöjligheter under ”Visas alltid”… Unika och Aldrig har tillkommit som val.

 • Unika - valet unika innebär att endast en beteckning med samma bestämmelse skrivas ut. För t ex våningstal, genom att sätta unikt väljs endast en beteckning med samma bestämmelse ut i legendfönstret.
 • Aldrig – innebär att en beteckning med bestämmelse som finns i planen inte skrivs ut i legenden.

Symbolers höjd och färg, storlek och färgindex kan nu anges för beteckningar med bestämmelser som innehåller symboler.

Egenskapsbeteckningar med symboler

Ändring av symbolbeteckningar för egenskapsbestämmelser under gruppen Byggnadsteknik

 • Kommandot: Skapa Användning/Egenskap>Sätt beteckning utan yta…

Under gruppen Kvartersmark, preciseringar och egenskaper> och Byggnadsteknik finns symboler för

 1. ”Största djup i meter för dränerande ingrepp”
 2. ”Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp”
 3. ”Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet”

Vid insättning av symbolen ges nu möjlighet att ange + eller – tecken på raden före siffervärdet.

Symbol- föreskriven höjd över nollplanet

Ändring av symbolutseende för egenskapsbestämmelser under gruppen Utformning av allmänna platser och Markens anordnande Mark och Vegetation

 • Kommandot: Symbol… > Rita

Symboler för ”Föreskriven höjd över nollplanet” har ändrats så att nu ges möjlighet att själv välja + eller – tecken före siffervärdet. På raden Värde skrivs önskad höjd med + eller – tecknet, välj sedan Sätt in symbol och placera ut.

Illustrationssymboler

En ny grupp med illustrationssymboler för båtar finns nu att tillgå under plantyp illustrationskarta

 • Kommandot: Symbol… > Rita

Gruppen Båtar innehåller Motorbåt och Segelbåt


Egna verktyg
I andra språk