Novapoint Hjälp!

Novapoint 18.00.FP1

Release date: 2010-04-07


Links: Base | Road | Area Planning | Landscape | Terrain Design | Railway | Noise | Bridge Design | Tunnel | Water & Sewer | District Heating | Road Signs | Road Marking | Land Acquisition Planner

Uppdateringar i Novapoint Bas

Terrängsektion

Fix i terrängsektion: felaktiga lager åtgärdade.

Uppdateringar i Novapoint Landskap

Höjdsättning 2.2

Höjdsättningfunktionaliteten har förändrats i ett grundläggande avseende. Numera kommer positionerna för punkthöjdens olika delar (”+”, höjdvärdet och eventuella attribut såsom understreck, parentes mm) alltid att bibehållas om man inte aktivt, manuellt ändrar dessa. Det innebär att om vi exempelvis flyttar texten från ”+” eller roterar, så kommer allt förbli så även om vi går in i inställningar för att justera i våra “styles”! Tidigare uppdaterades alltid ritningen på så sätt att punkthöjder sattes ut på nytt och egengjorda positionsändringar gick om intet. Nu gäller principen - ni justerar så att punkthöjderna blir läsbara i ritningen och endast ni själv ändrar på detta!

Detta innebär emellertid att de gånger vi faktiskt ändrar något i aktiv “style” som innebär nya positioner, så behöver vi manuellt ändra positioner i ritningen, alternativt välja den nya funktionen “Återställ punkthöjd”. Funktionen plockar bort valda punkthöjder och sätter ut nya. Denna kan användas om vi ändrar textstorlek, storlek på ”+”, skala

När vi manuellt förser punkthöjder med attribut med funktionerna Ändra till punkthöjd behålls, Ändra till punkthöjd utgår, Terrasshöjd - så uppdateras punkthöjderna alltid direkt.

Justering:

 • Avståndet mellan punkthöjdstext och ev. understreck och ev. hänvisningspil är utökat - detta så att linjerna inte ska flyta ihop i utskriven ritning.

Ny funktion:

 • “Återställ punkthöjd”: funktionen återställer en eller flera punkthöjder till ursprungsutseende.

Fel som åtgärdats:

 • Ett fel där understreck försvinner när man använder funktionen “Flytta punkthöjd i plan” - fixat!

Uppdateringar i Novapoint Väg

 • Rättning av funktionen Rita skevningssymboler, som inte fungerade.
 • Rita tvärsektioner från Vägmodell, nu ritas ingenting utanför tvärsektionens “utsnitt”. Detta gör att exempelvis lågt liggande terräng eller jordlager inte blandas med tvärsektionen under. Om tvärsektionernas utsnitt, Avstånd mellan sektioner i höjdled, är för litet ges varning och logg om i vilka tvärsektioner data inte ritas ut.
 • Rättning av felaktig presentation av tvärsektion i tangeringspunkt Raklinje-Raklinje.
 • Rättning Rita tvärsektioner från vägmodell, nu visas två decimaler för Profilhöjd, tidigare visade tre.
 • Rättning av Rita slänter från Vägmodell. Arbetsområde ritades tidigare endast om man valt Sluten polygon.
 • Rättning av Dränering i kombination med terrassbeskrivning. Dräneringen räknas nu rätt mot justerad terrass.

Uppdateringar i NP Samhällsplanering 18.00 FP1

Koppla beteckningar till yta med automatik

Snabbare beräkningar när beteckningar kopplas till ytor.

 • Kommandot: Skapa Användning/egenskap>Koppla beteckning till (alla) yta (or) automatiskt

Vid koppling av yta så söker programmet ytor innanför plangränsen eller inom det fönster som förstorats upp, alla linjer som omges av ytan som skall kopplas måste synas på skärmen (zoom/window)

Men, ett fel! har smugit sig in.. När planen innehåller Administrativa bestämmelser för hela planområdet så läggs en eller flera extra linjer i aktuellt lager uppe på detaljplanegränsen.. Detta kommer att åtgärdas och fixas i nästa uppdatering…

Gå förbi detta fel genom att.. Skapa ett nytt lager som sätts aktuellt vid koppling av beteckningar, detta gör att de extra linjerna enkelt kan raderas eller lagret släckas…

Legend för planbestämmelser

Ny konfigurationsfil för legend

 • Kommandot: Planbestämmelser>Legend för bestämmelser

Flera valmöjligheter i legendkommandot.

Under gruppen Layout finns nu fyra valmöjligheter under ”Visas alltid”… Unika och Aldrig har tillkommit som val.

 • Unika - valet unika innebär att endast en beteckning med samma bestämmelse skrivas ut. För t ex våningstal, genom att sätta unikt väljs endast en beteckning med samma bestämmelse ut i legendfönstret.
 • Aldrig – innebär att en beteckning med bestämmelse som finns i planen inte skrivs ut i legenden.

Symbolers höjd och färg, storlek och färgindex kan nu anges för beteckningar med bestämmelser som innehåller symboler.

Egenskapsbeteckningar med symboler

Ändring av symbolbeteckningar för egenskapsbestämmelser under gruppen Byggnadsteknik

 • Kommandot: Skapa Användning/Egenskap>Sätt beteckning utan yta…

Under gruppen Kvartersmark, preciseringar och egenskaper> och Byggnadsteknik finns symboler för

 1. ”Största djup i meter för dränerande ingrepp”
 2. ”Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp”
 3. ”Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet”

Vid insättning av symbolen ges nu möjlighet att ange + eller – tecken på raden före siffervärdet.

Symbol- föreskriven höjd över nollplanet

Ändring av symbolutseende för egenskapsbestämmelser under gruppen Utformning av allmänna platser och Markens anordnande Mark och Vegetation

 • Kommandot: Symbol… > Rita

Symboler för ”Föreskriven höjd över nollplanet” har ändrats så att nu ges möjlighet att själv välja + eller – tecken före siffervärdet. På raden Värde skrivs önskad höjd med + eller – tecknet, välj sedan Sätt in symbol och placera ut.

Illustrationssymboler

En ny grupp med illustrationssymboler för båtar finns nu att tillgå under plantyp illustrationskarta

 • Kommandot: Symbol… > Rita

Gruppen Båtar innehåller Motorbåt och Segelbåt

Uppdateringar i Novapoint Virtual Map

Version 6.0 (release April 2010)

Stora nya förändringar

 • Snabbare modellgenereringen genom att ”multithreading” används
 • Flertal nya modelleringsförbättringar inklusive nytt textureringsverktyg för byggnadsfasader
 • Kollisionsberäkning i viewern
 • Förbättrat användargränssnitt i viewern

Nytt allmänt

 • Användare som har Novapoint installerat har automatiskt Virtual Map, från version 5.1, installerat som en del av Novapoint paketet, Användare som inte har Novapoint installerat installerar Novapopiont Virtual Map som en separat produkt. Uppdateringar av produkten sker både genom Novapoint uppdateringar och separata uppdateringspaket (för användare utan Novapoint).
 • Nytt texturbibliotek med högre upplösning på texturerna och i *. PNG format
 • Objekt som har inställningar som CAD objekt (xdata) kommer nu att fungera som multipla objekt d v s alla objekt som finns definierade i konfigurationen. I tidigare versioner fungerade dessa endast som objekt definierade i inställningen CAD objekt. Nu kan t ex byggnader som har en fasadtextur länkad till byggnadens vägglinje också uppföra sig som parametern staket. Om staketets polylinje finns i byggnadlslagret kommer det att vara både staket och byggnad. I detta fall bör staketet flyttas till ett annat lager och definieras som staket och inte byggnad.
 • Samt ett stort antal rättade buggar (som inte nämns här)

Nya funktioner i modelleraren

 • Delar av modellgenereringen går snabbare genom att ”multithreading” har implementerats i systemet. Det möjliggör bruk av flera processorer för att öka hastigheten under modellgenereringen.
 • Virtual Map 6.0 innehåller hierarkiska grupper. Det innebär att grupper kan innehålla undergrupper.
 • Interpolering av objekt är inte längre påverkad av grupper.
 • Högerklick på material (snabbval av material och skapa från textur)
 • Högerklick när byggnadslinje är vald (fasadtextureringsverktyg)
 • Nytt verktyg för att generera en översik av konfigurationen om vilka lager som används
 • Automatisk sparande av vm-modeler.ini innan varje generering
 • Ångrafunktion för ändringar i konfigurationen
 • Negativa element områden fungerar nu på objekt som redan har en inställning (som byggnader med fasader)
 • Prioritet kan anges för att kontrollera ordningen i modellgenereringen
 • Animation genereras ej om dwg inte innehåller några polylines även om en animation existerar
 • Offsetpunkt följer AutoCAD blockets rotation (offset till rotationsriktning)
 • Nya generella inställningar för parametrarna (beroende på objekttyp)
  • buffert (expanderar ett område utåt eller inåt
  • automatisk indelning (vinkel) (delar en polylinjes segment baserad på en vinkel)
  • grupp (finns nu även under terräng och väg parametrarna)
  • rotation (z) = ja/nej (roterar automatiskt object kring z-axeln mot åskådaren)
  • rotation (z) = vinkel (roterar objekt kring den horisontella axeln)
  • placering på terräng = standard / yta (rätar upp objekt utmed terrängen)
 • Terrängmodell
  • skär ut i terräng (klipper automatiskt terrängytan mot en annan ja/nej/sammanfoga)
  • placering på terräng = standard / yta (rätar upp objekt utmed
  • grupp
 • Vägmodell
  • grupp
 • Markyta
  • autotexturering =passa (anpassar automatiskt texturen till materialområdets storlek)
  • Extruderat materialområde kan nu genereras med patch option
 • Skog
  • buffert
 • Byggnad
  • fasadmaterial (lista med material för fasader – flera texturer / byggnad)
  • automatisk texturering (fasad texturingssätt; segment, polylinje)
 • Väg
  • automatisk indelning (vinkel)
 • Staket
  • rotation = vinkel (roterar staketet utmed polylinjens axel)
  • automatisk indelning (vinkel)
 • Dike
  • automatisk indelning (vinkel)
 • Ledning
  • automatisk indelning (vinkel)
 • Enstaka element
  • rotation (z)
  • rotation (z)
  • placering på terräng
 • Element i rad
  • rotation (z)
  • rotation (z)
  • placering på terräng
 • Element i område
  • rotation (z)
  • rotation (z)
  • buffert
  • yta runt punkter (skapar en cirkulärt område runt varje punkt
  • yta utmed linjer (skapar ett område kring polylinjerna)
  • placering på terräng
 • 3D objekt
  • placering på terräng
 • Animation
  • rotation utmed linje, xyz/sekund (roterar 3d-objektet runt sin x-axel under förflyttning, ange vinkel/sekund för varje axel t ex 360,0,0 roterar objektet en runda/sek)

Nya funktioner i Viewern

 • Konflikt beräkning - Konflikt beräkning är ett ingenjörsverktyg som automatiskt beräknar kollisionen mellan olika byggnadsobjekt i modellen. Beräkningen görs med information om geometrin vilket gör det möjligt att beräkna kollision mellan vilket Virtual Map objekt som helst.
 • Moderniserat nytt användargränssnitt möjliggör dockning av fönster såsom grupper och vypunkter och åkningar
 • Delar av modellrenderingen har förbättrad prestanda
 • Vypunkter har förbättrats för att tillåta användaren att definiera fler informationsfält och spara gruppstatus
 • Rörelsemodellen Dra har förbättrats
 • Simulering av nattbelysning tillåter användaren att definiera vilket object som helst för att agera ljuskälla och simulera nattkörning utmed väg och gata
 • Mätverktyget tillåter snapp mot objektens vertexpunkter och mittpunkter
 • AVI (film) exporten är nu tillgänglig i vmz filerna om en giltig licens finns
 • Exportera projekt separerar nu modell och viewer filer i en underkatalog “Files” och behåller endast start.bat i huvudkatalogen
 • Slå på/av grupper går fortare
 • Gå hem funktionen behåller siktlinjen och zoomar ut hela modellen
 • VRML export
  • exporterar ledningsgeometrier korrekt
  • stakettexturer är inte längre speglade
 • Sökavståndet är satt till en max distans på 30000 för att göra sökfunktionen möjlig inom större områden
 • Funktionen simulerad himmel är uppdaterad och den globala ambient intensiteten är satt till ett lägre värde för att ge mer kontrast till modellen när den simulerade himlen är påslagen

Egna verktyg
I andra språk