Novapoint Online-dokumentasjon

Novapoint 17.00.SP2a

Release date: 2008.04.03.

Oppdateringer i Novapoint Basis

NCO på AutoCAD linje

NCO kommandoen på en AutoCAD linje vil nå starte den nye funksjonen for opptegning og tegningsoppsett for horisontallinje istedenfor den gamle.

Tegn kart fra terrengmodell / Tegn kart fra filer

I Novapoint 17.00.SP2 ble det innført et nytt valg for valg av lagstruktur ved opptegning av kart fra terrengmodell eller filer. Dette valget, Lagdefinisjon med beskrivelse, medførte en feil med valg av Bylayer farge som gjort at alle linjene ble tegnet på lag null. Dette er rettet opp i SP2a slik at du kan velge begge valgene og få tegnet opp alt med bylayer og samtidig få opp temakodebeskrivelsen i descriptionfeltet i Layer dialogen i AutoCAD.

Påskrift 3D-høydekurver

Den gamle funksjonen for påskrift av 3D-høydekurver er erstattet av en ny funksjon med flere muligheter. Funksjonen har tre undervalg for påskrift:

 • Avstand mellom påskriftsteksten
 • For hvert n’te punkt
 • Mellom valgte punkt men mulighet for påskrift på midtpunkt for korte elementer.

For de to første valgene er parameteren avstand i meter og antall punkter. For valg tre blir du bedt om å peke på startpunkt og sluttpunkt i tegningen, og påskriften tegnes opp på alle 3D linjer som skjæres av de to valgte punktene. Funksjonen repeteres slik at du kan peke på nytt sluttpunkt helt til du avslutter funksjonen med enter tasten. Valget av startpunkt bestemmer retningen på teksten.

For alle tre valg kan du gi inn generelle parametere som antall desimaler og teksthøyde i millimeter. I tillegg kan du bestemme om det skal brukes textmask eller ikke, og evt. offset verdien for textmask.

Ved avslutning av funksjonen blir du spurt om du skal angre (undo) påskriften. Svar Yes for å fjerne all påskrift og No for å tegne opp påskriften.

Oppdateringer i Novapoint Arealplan

Koble formålstekster til grenser – låst lag 0

Det er nå mulig å koble formålsgrenser til tekster selv om lag 0 i tegningen er låst. Tidligere kunne dette medføre at AutoCAD kræsjet.

Redigere formålstekst – uten at formålsteksten er koblet til grenser

Funksjonen er nå rettet slik at det er mulig å bruke NCO på formålstekst eller funksjonen Redigere formål på formålstekst selv om formålsteksten ikke er koblet til grenser.

Kobling av formålstekst til grenser, 3D linjer

Det er ikke mulig å bruke 3D linjer som grenser i en arealplan. Tidligere kunne hele AutoCAD kræsje dersom en eller flere av linjene i tegningen var 3D linjer. Dette er nå endret slik at du får opp en dialog som forteller deg at det finnes 3D linjer med egenskaper i tegningen. Trykker du OK i denne dialogen vil funksjonen fortsette og koble formålene på normal måte. Det formål som har formålsgrenser med 3D informasjon vil ikke blir koblet sammen. Isteden vil 3D linjene med egenskaper bli markert med AutoCAD’s Point i startpunkt og sluttpunkt på laget _Feilmarkering-3D. Dersom du ikke ser punktene så gå inn i Format og Point Style og sett opp en point style med for eksempel sirkel og/eller kryss.

Figuren under viser et eksempel:

Koble formålstekst til grenser - endring av enhet og desimaler for arealpåskrift

I forrige versjon kunne endring av enhet for arealpåskrift fra m2 til daa eller omvendt feile dersom du samtidig endret antall desimaler under Format og Units. Dette er nå rettet opp slik at du uten problemer kan endre både enhet og antall desimaler uten at arealpåskriften blir feil.ss

Konfigurasjonsfiler for reguleringsplan, SOSI versjon 3.4

Konfigurasjonsfilene for reguleringsplan i SOSI versjon 3.4 er oppdatert med mindre justeringer.

Konvertere plan fra SOSI 3.4 til 4.0 – målelinjer

Konvertering av plan fra SOSI versjon 3.4 til 4.0 vil nå også konvertere målelinjer med egenskaper.

Eksport / import av Buepunkt

Dette er nå rettet opp og formålsgrenser med buer skal nå blir eksportert og importert riktig.

Oppdateringer i Landskap

Plantesymboler

Plantesymboler med plantepunkt og påskrift vil nå alltid referere til egen påskrift og eget plantepunkt selv om AutoCAD COPY, MIRROR, ARRAY brukes til å duplisere symbolet.

Påskrift med henvisningspil

Påskrift med henvisningspil på arealer oppdateres også etter at arealer har vært koblet fra og til.

Oppdateringer i Novapoint Veg

Sporingsanalyse

 • Feilretting og forbedring ved beregning og uttegning av sporingslinjer.

Oppdateringer i Novapoint Vegoppmerking


Alle versjoner

 • bugfix: Konfigurasjonsverdier ble ikke lagret i aktiv konfigurasjon
 • bugfix: Symbolbibliotek ble åpnet for skriving - bare lesing er nødvendig
 • bugfix: aMin og aMax ble ikke benyttet ved opptegning av “Vikelinje”
 • bugfix: Mengdetabell – beregning av lengden var i noen tilfeller ikke riktig
 • bugfix: Mengdetabell – enkelte symboler kom rotert i tabellen
 • bugfix: Mengdetabell – enkelte symboler hadde feil farge i tabellen
 • bugfix: Mengdetabell – noe innhold kom ikke på lagnavn definert i konfigurasjonen


Norsk versjon

 • bugfix: Symboler for “Tekst” manglet i symbolbiblioteket

Oppdateringer i Novapoint Vegskilt


Norsk versjon

 • bugfix: 808.60-69 – Stavemåte endret fra “rød” til “rødt”

Oppdateringer i Novapoint Støy

Forbedret utskrifter
Ikke alle utskrifter var oppdatert etter innlegging av nye støyverdier. Dette er det nå ryddet opp i. Utskrift til skjerm vises nå i Windows' notatblokk, ikke som tidligere i det utdaterte AutoCAD-hjelpeformatet.

Oppdateringer i Novapoint VA

 • Rettet feil i Presentasjon plan vedrørende ekstra ledningsforskyvning og uttegning av høyder og koordinater for noder.
 • Rettet feil som gjorde at kummer utenfor noder ikke ble inkludert i mengdeberegning / rapporter.
 • Funksjonen Kryssende ledninger i lengdeprofil er rettet slik at selv ved svært lange traséer vil alle kryssende ledninger vises i lengdeprofilvinduet.
 • Funksjonen Slett trasé er rettet slik at det ikke lenger kommer feilmelding på kommandolinjen om en trasé som ikke er lagret i Quadri blir slettet.
 • Ved bytting av tverrsnitt på en traséseksjon hvor det var satt inn knekkpunkt på ledninger, flyttet kummer og utført interpolering av høyder eller oppdatering av ledningsfundament, forsvant ledningene fra grafikken. Denne feilen er rettet.
 • Forbedret stabilitet ved beregning av tverrprofiler.
 • Rettet kumrapporter, som viste feil Y koordinat.

Personlige verktøy
Andre språk